{0877} ή {0871} : Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 07/08/2023.

Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων

Πυροσβεστική Ακαδημία

Σχολή Αξιωματικών

Αποστολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Αποστολή της  Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας  (ΣΑΠΣ) .είναι η προετοιμασία των Δοκίμων, με επιστημονικές βάσεις προσαρμοσμένες στις ειδικές απαιτήσεις του πυροσβεστικού επαγγέλματος ώστε να προάγουν την Πυροσβεστική τεχνογνωσία ως ενεργό ανθρώπινο δυναμικό.
Οι Δόκιμοι σε όλο το διάστημα της φοίτησής τους, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις ικανότητες και δεξιότητες ώστε κατά την αποφοίτησή τους να έχουν τα απαραίτητα προσόντα προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων εξελίξεων και στην εκτέλεση των πυροσβεστικών καθηκόντων τους.

Ειδικότερα, η εκπαίδευσή των Δοκίμων Αξιωματικών εστιάζει :

 • στην εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση στα επαγγελματικά θέματα, την παρακολούθηση και μελέτη των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και τις επιδράσεις αυτών στην επιστήμη της πυρασφάλειας.
 • στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των πυροσβεστικών εκείνων αρετών που καθιστούν το έργο του πυροσβέστη λειτούργημα όπως ο αλτρουισμός, η αυτοθυσία, η συναδελφικότητα και η ομαδική συνεργασία.
 • στη διεύρυνση και αναβάθμιση των γενικών επιστημονικών γνώσεων σε θέματα γενικού αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος.
 • στη βελτίωση της φυσικής σωματικής κατάστασης και την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ειδικότερα τα μαθησιακά αποτελέσματα παράγονται με τη μορφή γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, συνδυαστικά με τα ανωτέρω, ώστε οι εξερχόμενοι από την ΣΑΠΣ με τον τίτλο «Ανθυποπυραγός Γενικών Καθηκόντων», να είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίζουν τις γενικές και ειδικές συνθήκες που επικρατούν κατά την καύση των σωμάτων στη φάση έναρξης μιας πυρκαγιάς αλλά και στην εξάπλωσή της, σε σχέση τόσο με τον περιβάλλοντα χώρο στον οποίο αυτές εκδηλώνονται (αστικές, δασικές, αεροσκαφών. πυρκαγιές πλοίων κτλ) όσο και με την κατηγορία του καιόμενου υλικού (πυρκαγιές στερεών, πυρκαγιές υγρών, πυρκαγιές αερίων, πυρκαγιές μετάλλων, πυρκαγιές με παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος όλων των παραπάνω τύπων).
 • Να προσδιορίζουν τις βασικές ενέργειες και εργασίες καθώς και την κατάλληλη τακτική που θα πρέπει να ακολουθήσουν για την αντιμετώπιση συναφών με την αποστολή του ΠΣ συμβάντων.
 • Να επιλέγουν τα κατάλληλα κατά περίπτωση πυροσβεστικά μέσα και τον κατάλληλο πυροσβεστικό εξοπλισμό και να χρησιμοποιούν το ανθρώπινο δυναμικό στα πλαίσια της Στρατηγικής που πρέπει να εφαρμόσουν ή της Στρατηγικής που πρέπει να χαράξουν ως ηγήτορες προκειμένου να εκτελούν με επιτυχία την κατάσβεση του πυρός, την διάσωση πληγέντων, την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και την διαχείριση κρίσιμων περιστατικών στα πλαίσια της αποστολής τους.
 • Να συντάσσουν και να εφαρμόζουν σχέδια πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών ή άλλων καταστροφών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες εφόσον χρειάζεται.
 • Να επιδεικνύουν την απαραίτητη οξυδέρκεια προκειμένου να παίρνουν αποφάσεις ακόμη και υπό συνθήκες πίεσης ή και έντονης συναισθηματικής φόρτισης.
 • Να συσχετίζουν επιστημονικά αντικείμενα της Φυσικής και της Χημείας που έχουν άμεση σχέση με τις γενικές και ειδικές συνθήκες που επικρατούν κατά την δραστηριότητα των σωμάτων σε όλες τις καταστάσεις της ύλης και για όλων των τύπων τα περιστατικά που καλούνται να αντιμετωπίσουν (πυρκαγιές , διαρροές , εκρήξεις κτλ)
 • Να ελέγχουν με βάση την υφιστάμενη Πυροσβεστική Νομοθεσία και τις κείμενες Πυροσβεστικές Διατάξεις τα ενεργητικά και παθητικά μέτρα Πυροπροστασίας που πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται στις υπάρχουσες δομές και επιχειρήσεις.
 • Να αναζητούν και να ερμηνεύουν τις συνθήκες και τα αίτια πρόκλησης του πυρός σε περιπτώσεις διερεύνησης εγκλημάτων εμπρησμού και πρόκλησης πυρκαγιών από άλλα αίτια.
 • Να εφαρμόζουν το Σύνταγμα και τους Νόμους και να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με την νόμιμη εξουσιοδότηση που προκύπτει από την ιδιότητά και τον βαθμό τους στην Ιεραρχία του Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Να ενεργούν σύμφωνα με το νομοθεσία και τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι.
 • Να συντάσσουν δικογραφίες στα πλαίσια του ρόλου τους, ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι.
 • Να ασκούν τον πειθαρχικό έλεγχο έτσι όπως ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος και την κείμενη νομοθεσία.
 • Να οργανώνουν την κάθε μορφής εκπαίδευσης που επιβάλλεται τόσο για την ετοιμότητα του πυροσβεστικού προσωπικού όσο και την εκπαίδευση του κοινού σε θέματα συναφή με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Να χρησιμοποιούν τα απαραίτητα εργαλεία και εφόδια που θα τους παρέχουν α) γραμματειακή υποστήριξη για την συνεχή βελτίωση του έργου τους β) επικοινωνία στο επιχειρησιακό περιβάλλον, γ) δυναμική αλληλεπίδρασή με υφιστάμενες δομές εντός και εκτός χώρας.
 • Να βελτιώσουν την φυσική τους κατάσταση και να την προσαρμόσουν στις απαιτήσεις της φύσης του Πυροσβεστικού επαγγέλματος ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια.
 • Να διακρίνουν και να αντιμετωπίζουν τις βαθμιδωτές κοινωνικές και ψυχολογικές συνθήκες που υφίστανται τόσο οι ίδιοι και οι συνάδελφοί τους όσο και το κοινωνικό σύνολο κατά την διάρκεια πυροσβεστικών επιχειρήσεων μικρής, μεσαίας και μεγάλης έκτασης.

Για την επίτευξη των ανωτέρω μαθησιακών αποτελεσμάτων ακολουθούνται οι κάτωθι εκπαιδευτικές και διδακτικές μέθοδοι:

 • Υποχρεωτική παρακολούθηση των επιστημονικών και θεματικών πεδίων Εισηγήσεις Διαλέξεις,  εργαστήρια,
 • Πειραματικές εφαρμογές στο πεδίο (με τη μορφή ασκήσεων)
 • Σεμινάρια, ομαδικές εργασίες, εκπαιδευτικές επισκέψεις εντός και εκτός Ελλάδος.
 • Υποχρεωτική επιχειρησιακή διάθεση στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Αττικής κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (Πρακτική Άσκηση) σε συνδιασμό με:
  • Εργασίες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο,
  • Γραπτές εξετάσεις κάθε εξάμηνο,
  • Εκπαιδευτικές εργασίες,
  • Βαθμολόγηση διοικητικής επαγγελματικής ικανότητας
  • Αθλητική αξιολόγηση και
  • βαθμολόγηση διαγωγής.

Πυροσβεστική Εκπαίδευση Δοκίμων Ανθυποπυραγών

Κατά την διάρκεια των σπουδών του ο Δόκιμος Αξιωματικός πέρα από την ακαδημαϊκή μόρφωση που του παρέχεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία, εκπαιδεύεται περαιτέρω στο πυροσβεστικό επάγγελμα από τη θέση του δόκιμου Αξιωματικού.

 • Με εκτέλεση Υπηρεσίας σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς Αθήνας και Πειραιώς τόσο κατά την διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους, όσο και κατά την θερινή περίοδο.
 • Με την συμμετοχή σε Πυροσβεστικές Ασκήσεις που διοργανώνονται από την Πυροσβεστική Ακαδημία και το Αρχηγείο  Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Με την συμμετοχή του σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες – ασκήσεις (απεγλωβισμοί – διασώσεις) που διοργανώνονται σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό της Ακαδημίας.
 • Στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας λειτουργεί Πρότυπος Πυροσβεστικός Σταθμός όπου οι δόκιμοι Ανθυποπυραγοί έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε θέματα λειτουργίας και διοικητικής υποστήριξης ενός Πυροσβεστικού Σταθμού.

Ενδεικτικά μαθήματα: 

Πυροσβεστική Τέχνη, Εισαγωγή στο Δίκαιο, Ειδικός διασωστικός εξοπλισμός, Χημεία, Ηλεκτρολογία, Πυροσβεστικά Οχήματα Μηχανολογία, Γεωπληροφορική GIS, Δομικά Υλικά, Φυσική, Ποινικό Δίκαιο, Μετεωρολογία, Πυρκαγιές Καυσίμων, Διασώσεις, Ανακριτική, Υγιεινή & Ασφάλεια στις Πυρ/κες Επιχειρήσεις, Εγκληματολογία, Πυροσβεστική Νομοθεσία, Πυροσβεστική Στρατηγική, Δασικές Πυρκαγιές, Εκτίμηση Κινδύνου, Ηλεκτρολογία, Δασική Οικολογία, Ναυπηγική, Γεωπληροφορική GIS, Σχεδιασμός-Διαχείριση Κρίσεων, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία

Τι άλλο πρέπει να ξέρω

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ο τίτλος σπουδών και η συνεπαγόμενη απόκτησή του,  της  Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μετά την έκδοση προεδρικού διατάγματος οδηγεί στην επαγγελματική σταδιοδρομία ως Αξιωματικών, στο βαθμό του Ανθυποπυραγού Γενικών Καθηκόντων, με υπηρεσιακή εξέλιξη σε όλους τους βαθμούς της Ιεραρχίας του ΠΣ ως Στελέχη των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Χώρας.

Το πτυχίο της ΣΑΠΣ παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και κατ’ επέκταση διδακτορικού διπλώματος.

Ο μελλοντικός Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος

Σύμφωνα με την αποστολή της η Πυροσβεστική Ακαδημία προάγει μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής Αξιωματικών το πρότυπο του μελλοντικού Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι Δόκιμοι Αξιωματικοί σε όλο το διάστημα της φοίτησής τους, αναπτύσσουν πυροσβεστικές και ακαδημαϊκές αρετές ώστε κατά την αποφοίτησή τους,

 • να έχουν διαμορφώσει πυροσβεστική συνείδηση και μόρφωση ανωτάτου επιπέδου
 • να έχουν τα απαραίτητα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγήτορες με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων εξελίξεων.

Η διαμόρφωση και προαγωγή των ηθικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων του Δόκιμου Αξιωματικού καθώς και η σωματική του υγεία και αντοχή, συνοδεύουν την ανάπτυξη διοικητικών και επαγγελματικών προσόντων με στόχο οι Δόκιμοι Αξιωματικοί αποφοιτώντας από την Σχολή να είναι έτοιμοι να αναλάβουν τα καθήκοντα τους ως νέοι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος .

Μεταπτυχιακές σπουδές της Σχολής

Η Σχολή προσφέρει το παρακάτω  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις:

 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) : web site  http://www.poeyps.gr/

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 39 του  ν. 4662 (ΦΕΚ 27 τ.Α’/ 07.02.2020) η εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, γίνεται ως εξής:

α). Η εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) και του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65), όπως ισχύουν.

β). Από τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Αξιωματικών, ποσοστό 15%, καθ’ υπέρβαση των θέσεων που εγκρίνονται κατ΄ έτος από την ΠΥΣ 33/2006, προέρχεται υποχρεωτικά από πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, οι οποίοι κατατάσσονται στο τρίτο (Γ΄) ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι εν λόγω υποψήφιοι, κατά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και κατά την ημερομηνία εισαγωγής στην Πυροσβεστική Ακαδημία, θα πρέπει υποχρεωτικά:

α. Να μην τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή να μην έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου.

β. Να μην έχουν τιμωρηθεί κατά την τελευταία πενταετία με την ποινή της «αργίας δια προσκαίρου παύσεως» ή της «αργίας δι΄ απολύσεως».

γ. Από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών, ποσοστό 20% καλύπτεται από πτυχιούχους των Σχολών ή Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της Χώρας ή αντίστοιχων της αλλοδαπής: Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, Γεωλογίας, Δασολογίας, Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ψυχολογίας, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εφόσον συγκεντρώνουν και τα λοιπά προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις προσόντα. Οι επιτυχόντες (εισακτέοι) εισάγονται στο τρίτο (Γ΄) ακαδημαϊκό εξάμηνο. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται και η διαδικασία των εξετάσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Οι ανωτέρω υποψήφιοι απαλλάσσονται, ανάλογα με τη συνάφεια του πτυχίου τους, από τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά μαθήματα με απόφαση του Διευθυντή Σπουδών της οικείας Σχολής, μετά από αίτησή τους. Στις ανωτέρω κατατακτήριες εξετάσεις δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι φοιτούν ήδη στη Σχολή Αξιωματικών ή είναι εισακτέοι σε αυτήν.

δ. Στη Σχολή Αξιωματικών εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις, στο τρίτο (Γ΄) ακαδημαϊκό εξάμηνο, οι πέντε (5) πρώτοι κατά σειρά εξόδου από τη Σχολή Πυροσβεστών, όπως καθορίζεται από τον οικείο κανονισμό, οι οποίοι εισήχθησαν με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και αποφοίτησαν κατά το αμέσως προηγούμενο της εισαγωγής ακαδημαϊκό έτος. Το εν λόγω δικαίωμα ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την αποφοίτηση και οι δικαιούχοι δεν αναπληρώνονται για κανένα λόγο.

Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες.

Οι σπουδές στη Σχολή Αξιωματικών διαρκούν τέσσερα (4) έτη και οργανώνονται σε ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για όσους εισάγονται στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών πριν εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτές θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης. Οι ανωτέρω, μετά την επιλογή και κατάταξή τους, υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, ο τόπος και η διάρκεια αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών λόγω αποβολής, απολύσεως ή παραιτήσεώς τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις στο ακέραιο. Σε περίπτωση απόλυσης ή αποβολής από το Πυροσβεστικό Σώμα εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει τον χρόνο στρατιωτικής υποχρέωσης πριν από την παρέλευση οκταετούς πραγματικής υπηρεσίας, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι ισότιμες με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία των υποψηφίων για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τόσο με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, όσο και μέσω του συστήματος των κατατακτηρίων εξετάσεων, δύναται να πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής, με μέριμνα της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

Για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας οι υποψήφιοι ιδιώτες υποβάλλονται σε «προκαταρκτικές εξετάσεις» (αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες) που γίνονται με μέριμνα του Επιτελείου του Π.Σ. και σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις οικείες διατάξεις του νόμου και τους οικείους κανονισμούς. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων δημοσιοποιείται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, καταρτίζεται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Επιτελείου Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στο πλαίσιο της αποστολής της, μπορεί να οργανώνονται και να λειτουργούν, δια της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με ημεδαπά Α.Ε.Ι., Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και να απονέμονται μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.

Στατιστικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0877 (Μόνο για πολίτες) 0871 (Μόνο για Πυροσβέστες)

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής : 0,80

Θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2023-2024 :  29

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 2281 τ.Β’/31.05.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Αρχαία Ελληνικά : 30 %

Ιστορία : 30 %

Λατινικά : 20 %

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 30 %

Μαθηματικά: 30 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Υγείας & Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 30 %

Χημεία : 20 %

Βιολογία : 30 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Μαθηματικά : 30 %

Πληροφορική : 20 %

Οικονομία  : 30 %

 

Γενικό Λύκειο  *

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.680

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 18.590

Επαγγελματικό Λύκειο

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων για την Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

 

(*) Να σημειωθεί ότι προβλέπονται επιπλέον θέσεις για τους υποψήφιους από ειδικές κατηγορίες π.χ. τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, τέκνα τρίτεκνων οικογενειών, τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου κ.λπ.,  κ.α. Συνεπώς οι βάσεις εισαγωγής είναι λίγο πιο χαμηλές για τους υποψηφίους από ειδικές κατηγορίες.

Πιο αναλυτικά:

Γενικό Λύκειο

Ειδική κατηγορία Α

Ειδική κατηγορία Γ

Ειδική κατηγορία Δ

Βαθμολ. Πρώτου Εισαγόμ. 2023 : 18.280

Βαθμολ. Τελευτ. Εισαγόμ. 2023 : 18.280

 

Βαθμολ. Πρώτου Εισαγόμ. 2023 : 17.150

Βαθμολ. Τελευτ. Εισαγόμ. 2023 : 17.150

 

Βαθμολ. Πρώτου Εισαγόμ. 2023 : 13.200

Βαθμολ. Τελευτ. Εισαγόμ. 2023 : 13.200

 

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ