Νέο Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών από το τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ

Νέο Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στη χώρα: τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ. Ν. Κεραμέως: «Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας πραγματικός μοχλός ανάπτυξης και διεθνούς ακτινοβολίας»

Νέο ξενόγλωσσο τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών στη χώρα ξεκινά με την ίδρυση του Αγγλόγλωσσου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Το τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ αξιοποίησε τις διατάξεις του νόμου 4692/2020, ο οποίος, καταργώντας αγκυλώσεις προηγουμένων ετών, προβλέπει ότι τα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών ιδρύονται με απλοποιημένη διαδικασία και με μόνη απόφαση του Πανεπιστημίου δίχως οποιαδήποτε απαιτούμενη έγκριση από το Υπουργείο.

Σκοπός του προγράμματος είναι η καλλιέργεια της εξωστρέφειας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ με τη διδασκαλία της Ιατρικής επιστήμης σε φοιτητές από όλο τον κόσμο, καθώς και με τη διεθνή προβολή της χώρας σε επιστημονικά πεδία. Περιεχόμενο του Αγγλόγλωσσου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ αποτελεί η διδασκαλία και η μετάδοση στους φοιτητές των γνώσεων που απαιτούνται για την απόκτηση των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την εξάσκηση του ιατρικού λειτουργήματος.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως επικοινώνησε με τον πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Νίκο Παπαϊωάννου, συγχαίροντάς τον θερμά για την ίδρυση του νέου αγγλόφωνου τμήματος. «Τα ΑΕΙ της χώρας μας, διαθέτοντας πλέον τα θεσμικά εχέγγυα και την απόλυτη στήριξη της Κυβέρνησης σε κάθε βήμα εξωστρέφειας, διευρύνουν τους ορίζοντές τους στον κόσμο, δημιουργώντας ξενόγλωσσα προπτυχιακά τμήματα, αναπτύσσοντας διεθνείς συνέργειες, καθιστώντας την τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας πραγματικό μοχλό ανάπτυξης και διεθνούς ακτινοβολίας. Η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει τον ρόλο του εκπαιδευτικού φάρου της νοτιοανατολικής Ευρώπης, και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στέκεται αρωγός στις προσπάθειες των Πανεπιστημίων μας», δήλωσε η Νίκη Κεραμέως στο Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τίτλος και Σκοπός του Προγράμματος

Το «Αγγλόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ» (στο εξής ΑΠΠΣ) έχει ως σκοπό την καλλιέργεια της εξωστρέφειας του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. με τη διδασκαλία της Ιατρικής επιστήμης σε φοιτητές από όλο τον κόσμο, καθώς και τη διεθνή προβολή της χώρας, τόσο σε επιστημονικά όσο και σε πολιτιστικά πεδία.

Περιεχόμενο του Αγγλόγλωσσου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ αποτελεί η διδασκαλία και η μετάδοση στους φοιτητές των γνώσεων που απαιτούνται για την απόκτηση των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την εξάσκηση του ιατρικού λειτουργήματος.

Αριθμός Εισακτέων Φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων είναι εξήντα (60) φοιτητές ανά έτος. Ο συνολικός αριθμός αναμένεται να φθάσει τους τριακόσιους εξήντα (360) φοιτητές, όταν λειτουργήσουν και τα έξι (6) έτη σπουδών, που είναι η συνολική διάρκεια του προγράμματος.

Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €) ανά έτος φοίτησης.

Κριτήρια επιλογής εισακτέων

Στο Αγγλόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ μπορούν να εγγράφονται αλλοδαποί πολίτες (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία), οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων με φυσική έδρα στην αλλοδαπή. Θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής και να προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποφοιτούν. Επίσης, κριτήριο εισαγωγής είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 ή TOEFL (με βαθμό τουλάχιστο 79/120).

Ως προς τον τρόπο επιλογής τους, οι υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν σε διαδικτυακές εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, και τέλος υπάρχει αξιολόγηση του βιογραφικού τους και συνέντευξη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
 • απολυτήριο λυκείου (πρωτότυπο και μετάφραση στα αγγλικά)
 • βαθμολογία όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης λυκείου (πρωτότυπο και μετάφραση στα αγγλικά)
 • πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 ή TOEFL (με βαθμό τουλάχιστο 79/120)
 • επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • βιογραφικό σημείωμα.

Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά έτη.

Πρόγραμμα Σπουδών/Πιστωτικές Μονάδες

1. Κατά τη διάρκεια των σπουδών και προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο της Ιατρικής, οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 83 μαθήματα (76 μαθήματα μέχρι το 10ο εξάμηνο και 7 κλινικές ασκήσεις στα εξάμηνα 11ο και 12ο), συγκεντρώνοντας συνολικά 360 Πιστωτικές Μονάδες.  Μια Πιστωτική Μονάδα (ΠΜ, European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) αντιστοιχεί σε 28 ώρες φόρτου εργασίας.

2. Διάρκεια εξαμήνου: 15 εβδομάδες. Διάρκεια εξεταστικής περιόδου: 3 εβδομάδες.

3. Υπάρχουν 3 ενότητες σπουδών:

Α. προκλινική/εργαστηριακή (1ο – 4ο εξάμηνα)

Β. κλινική (5ο – 10ο εξάμηνα)

Γ. κλινική άσκηση (11ο – 12ο εξάμηνα)

Στα 4 πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές διδάσκονται τις βασικές κλινικές δεξιότητες σε περιβάλλον προσομοίωσης.

Στα εξάμηνα 5-12, οι κλινικές δεξιότητες διδάσκονται από τους κλινικούς καθηγητές. Σε όλα τα κλινικά μαθήματα τηρούνται logbooks, όπου περιγράφονται με λεπτομέρειες οι κλινικές δεξιότητες που πρέπει να αποκτούν οι φοιτητές, οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην τελική εξέταση του μαθήματος αν δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες κλινικές δεξιότητες.

Η παρακολούθηση της Β και Γ ενότητας σπουδών προϋποθέτει την πλήρη παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και την επιτυχή εξέταση -κατοχύρωση των 2/3 του συνολικού αριθμού ECTS της προηγούμενης ενότητας.

Αν ένας φοιτητής μεταφέρει το 1/3 των ECTS της πρώτης ενότητας σπουδών στη δεύτερη, πρέπει, για να παρακολουθήσει την τρίτη ενότητα σπουδών, να κατοχυρώσει το 1/3 των ECTS της πρώτης ενότητας. Μπορεί να μεταφέρει στην τρίτη ενότητα σπουδών το 1/3 των ECTS της δεύτερης ενότητας.

4. Οι φοιτητές εκπονούν, σε μικρές ομάδες, εργασίες με την επίβλεψη του καθηγητή τους, οι οποίες παρουσιάζονται, αναλύονται και υφίστανται κριτική σε μεγαλύτερες ομάδες φοιτητών και καθηγητών.

5. Τα κλινικά μαθήματα διδάσκονται με το σύστημα της καθετοποιημένης διδασκαλίας, δηλαδή ορισμένες ενότητες από τα βασικά μαθήματα διδάσκονται παράλληλα με το ανάλογο κλινικό μάθημα. Στόχος είναι να δίνεται η δυνατότητα στο φοιτητή, παράλληλα με την αφομοίωση του κλινικού μαθήματος, να ανανεώνει τις γνώσεις του στα βασικά μαθήματα. Οι εξετάσεις διεξάγονται:

 • με τον παραδοσιακό τρόπο (γραπτές και προφορικές εξετάσεις),
 • με ηλεκτρονικά μέσα.

6. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το μέσο όρο:

 • του βαθμού προόδου που προκύπτει από τη συμμετοχή του φοιτητή στο μάθημα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου,
 • του βαθμού που προκύπτει από την εκπόνηση μιας βραχείας εργασίας υπό την καθοδήγηση των μελών ΔΕΠ του οικείου μαθήματος,
 • του βαθμού της τελικής εξέτασης.

Δικαιώματα-Υποχρεώσεις Φοιτητών

Με την εγγραφή του κάθε φοιτητή ορίζεται ακαδημαϊκός σύμβουλος που είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος και η διαδικασία σύζευξης καθορίζεται από τον σχετικό κανονισμό του Τμήματος. Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος παρακολουθεί και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τον φοιτητή σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σε θέματα εκπαίδευσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και ένταξής του στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να εκδώσουν ακαδημαϊκή ταυτότητα μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να έχουν πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίας του ΑΠΘ και να χαίρουν ίδιων δικαιωμάτων με τους φοιτητές του ελληνόγλωσσου ΠΠΣ του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ. Ο φοιτητής αποκτά και διατηρεί την ιδιότητά του μέχρι την απονομή του πτυχίου.

Αποτελεί υποχρέωση του φοιτητή να συμμετέχει σε όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες του προγράμματος. Οι φοιτητές διατηρούν το δικαίωμα ωρών απουσίας μέχρι το 10% των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος, με δυνατότητα αναπλήρωσης σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος συμμετοχής στο πρόγραμμα, αρμόδιο όργανο για την επανάληψη ή αναπλήρωση του προγράμματος είναι η Επιτροπή του ΑΠΠΣ.

Δηλώσεις μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτικές, καθώς δεν υπάρχουν επιλεγόμενα μαθήματα. Η δήλωση είναι απαραίτητη μόνο για μαθήματα παρελθόντων ετών που δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς και υποβάλλεται στη Γραμματεία στην αρχή κάθε εξαμήνου. Οι δηλώσεις καταχωρούνται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας του ΑΠΘ και καταχωρούνται στην ατομική του μερίδα.

Συνιστά υποχρέωση του φοιτητή η προμήθεια απαραίτητων συγγραμμάτων για κάθε μάθημα από κατάλογο προτεινόμενων συγγραμμάτων από τον υπεύθυνο διδασκαλίας του μαθήματος. Συνιστά υποχρέωση του φοιτητή η εξόφληση διδάκτρων για την παρακολούθηση του προγράμματος εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Οι φοιτητές, κατόπιν έγγραφης αίτησης προς τη Γραμματεία του Τμήματος, έχουν δικαίωμα διακοπής/αναστολής των σπουδών τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, τα οποία, ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τον αριθμό των δώδεκα (12), που είναι και ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου. Η σχετική διαδικασία δρομολογείται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, έγγραφα και αξιολογείται από την Επιτροπή του ΑΠΠΣ.

Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή από την Επιτροπή του ΑΠΠΣ, τα εξάμηνα αυτά δεν θεωρούνται χρόνος φοίτησης και, κατά συνέπεια, δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Η φοιτητική ιδιότητα, με όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Επιτροπής, περίπτωση κατά την οποία διατηρείται.

Ως προς τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών του ΑΠΠΣ αξιοποιείται ο κανονισμός που ισχύει στο ελληνόγλωσσο ΠΠΣ. Δηλαδή αρχικά ενημερώνεται ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος του φοιτητή, εν συνεχεία παραπέμπεται το ζήτημα στην Επιτροπή ΑΠΠΣ και τέλος, αν κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή, στη Συνέλευση του Τμήματος. Γνώμονας για τη διαχείριση των ενστάσεων των φοιτητών αποτελεί ο σεβασμός στη διαφορετικότητα των φοιτητών και η μέριμνα για τις ποικίλες ανάγκες τους, καθώς και η υιοθέτηση ευέλικτων μαθησιακών κατευθύνσεων σε συνεργασία με την Επιτροπή ΑΠΠΣ. Απαράβατος κανόνας αποτελεί η προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού φοιτητή – καθηγητή και για το λόγο αυτό η ενημέρωση του Προέδρου του Τμήματος γίνεται σε όλες στα στάδια της διαδικασίας.

Γλώσσα Διοργάνωσης

Γλώσσα διοργάνωσης και διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Αγγλική καθ’ ολοκληρίαν. Οι φοιτητές πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου αγγλικών σε επίπεδο Β2 ή TOEFL (79/100). Οι διδάσκοντες και η Γραμματεία πρέπει να έχουν πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές του ΑΠΠΣ συμμετέχουν υποχρεωτικά σε πρακτική άσκηση διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων κατά το 6ο έτος σπουδών στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος «Primary Care Medicine & General Medicine» σε Κέντρα Υγείας της Ελλάδας. Παράλληλα προάγεται μέσω της συμμετοχής των φοιτητών σε ερευνητικά έργα  η πρακτική τους άσκηση και στο ερευνητικό πεδίο.

Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα πρώτα έξι (6) εξάμηνα σπουδών. Ως προς την ελληνομάθεια, με την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση όλων των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας οι φοιτητές έχουν γνώσεις επιπέδου Β2 και έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις για την πιστοποίησή τους.

Περισσότερα στοιχεία στο ΦΕΚ ίδρυσης: ΦΕΚ 1188 τ.Β’/26.03.2021

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ