ΔΠΜΣ: Πολεοδομία και Χωροταξία

το άρθρο ενημερώθηκε στις 24.12.2022

Συνεργαζόμενες Σχολές:

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Σχολή  Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

.

ΔΠΜΣ: «Πολεοδομία και Χωροταξία» 

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Συγκρότημα Πατησίων, Πατησίων 42, 10682 Αθήνα, Ισόγειο Κτ. Τοσίτσα,

Τηλέφωνο: 210 772 3806 Fax :  210 772 3830 E-mail: dpms_pol@arch.ntua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Πολεοδομία και Χωροταξία» έχει ως κατευθυντήριο άξονα των σπουδών που προσφέρει την έννοια της διεπιστημονικότητας. Ο  διατμηματικός και διεπιστημονικός αυτός χαρακτήρας του ΔΜΠΣ κρίνεται ιδιαίτερα θετικός καθώς συμβάλλει στην αρτιότερη κάλυψη των θεμάτων σε μια ευρεία περιοχή χωρικών σπουδών και έρευνας, η οποία προσελκύει φοιτητές και φοιτήτριες από διάφορες σχολές (αρχιτεκτόνων μηχανικών, τοπογράφων μηχανικών, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, νομικών, περιβαλλοντολόγων, γεωγράφων, οικονομολόγων, κοινωνιολόγων, πολιτικών επιστημόνων, κλπ).

Κύριοι στόχοι του ΔΠΜΣ «Πολεοδομία και Χωροταξία» είναι :

α) η διεπιστημονική κατάρτιση διπλωματούχων μηχανικών του ΕΜΠ ή και άλλων ΑΕΙ της χώρας ή αποφοίτων ισοτίμων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, σε θέματα ανάλυσης και σχεδιασμού του χώρου.

β) Η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στο σχεδιασμό του χώρου σε διαφορετικές κλίμακες, σε συνάρτηση και με την υποβοήθηση όσων συνεχίζουν σε διδακτορικές σπουδές στους τομείς εξειδίκευσης του ΔΠΜΣ.

Στις μεταπτυχιακές σπουδές της Κατεύθυνσης Β’: «Πολεοδομία και Χωροταξία» τίθενται οι βάσεις για συστηματική έρευνα στα θέματα του χώρου και της πόλης. Απασχολούνται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εκτός των μελών ΔΕΠ της συντονίζουσας και των συνεργαζόμενων σχολών Ε.Μ.Π. και πολλοί καθηγητές/ -τριες από άλλα Α.Ε.Ι της χώρας και του εξωτερικού, ειδικευμένοι επιστήμονες με πλούσια επαγγελματική εμπειρία καθώς και υποψήφιοι/ -ες διδάκτορες.

Ο διατμηματικός χαρακτήρας του προγράμματος συντελεί στην αρτιότερη κάλυψη θεμάτων σε μια περιοχή που θεωρείται από τη φύση της διεπιστημονική, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό και λόγω της δημιουργούμενης πολυμορφίας του φοιτητικού δυναμικού (αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανικοί χωροταξίας, περιβαλλοντολόγοι, γεωγράφοι, κ.α.) Έχει τεθεί ως επιδίωξη η σε βάθος κατάρτιση στελεχών του δημόσιου τομέα αλλά και των επαγγελματιών μελετητών γενικότερα, σε μια περίοδο που τα ζητήματα του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στον ελληνικό χώρο. Τέλος, επιδιώκεται η διάδοση του σύγχρονου προβληματισμού γύρω από τους μετασχηματισμούς του αστικού, περιαστικού και εξωαστικού χώρου, βοηθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη συστηματικότερη προσέγγισή τους ώστε να διευκολύνεται η εκπόνηση μεταπτυχιακών μελετών αλλά και των διατριβών.

Τίτλος Σπουδών: Το ΔΠΜΣ «Πολεοδομία και Χωροταξία» απονέμει, μετά από επιτυχή παρακολούθηση των σπουδών, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του ΕΜΠ στην «Πολεοδομία και Χωροταξία».

Διάρκεια σπουδών :  Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΔΜΣ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και η μέγιστη σε τέσσερα (4). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Το πρόγραμμα παρέχεται στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται η διδασκαλία μέρους του ΠΜΣ στην αγγλική γλώσσα, για μαθήματα τα οποία έχουν εγκριθεί από την ΕΔΕ του προγράμματος.

Δίδακτρα: Χωρίς τέλη φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι μηχανικοί του ΕΜΠ ή άλλων ΑΕΙ της χώρας ή πτυχιούχοι ισότιμων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων τηςαλλοδαπής (άρθρο 4, ΦΕΚ 3304/τ.Β΄/10-08-2018). Τελειόφοιτοι σπουδαστές των παραπάνω κατηγοριών δύνανται να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωσή τους ότι θα προσκομίσουν το δίπλωμα/πτυχίο ή βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους, πριν την έναρξη του ΔΠΜΣ. Ο συνολικός αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35).

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Σπουδαστών/-τριών θα ληφθούν υπόψη α) ογενικός βαθμός διπλώματος, β) η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία, γ) η γνώση ξένων γλωσσών, δ) η υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία σε συναφές προς το ΔΠΜΣ αντικείμενο, ε) η σαφήνεια, καλή συγκρότηση και επιστημονική αρτιότητα του δοκιμίου και οι συστατικές επιστολές.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί με προσωπική συνέντευξη. Μετά την αξιολόγηση, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των των επιτυχόντων/επιλαχόντων υποψηφίων στον ιστότοπο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης, όπως και την κατά Νόμον αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 20 μαθήματα κατ’ επιλογή καθώς και 1 υποχρεωτικό μάθημα Τα μαθήματα αναπτύσσονται σε δύο εξάμηνα σπουδών και ακολουθεί ένα εξάμηνο εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας. Η συγγραφή της εργασίας αυτής αρχίζει μετά την ολοκλήρωση έξι μαθημάτων και διαρκεί τουλάχιστον ένα εξάμηνο.

Κάθε εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει 13 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Τα μαθήματα είναι τρίωρης διάρκειας και γίνονται κατά τις απογευματινές ώρες. Οι σπουδαστές είναι δυνατόν στα πλαίσια της διεπιστημονικότητας και διατμηματικότητας του προγράμματος να παρακολουθήσουν ένα μάθημα ανά εξάμηνο (δύο μαθήματα στο σύνολο του Προγράμματος, συναφή με το αντικείμενό του) σε μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΕΜΠ ή άλλου ΑΕΙ, μετά από έγκριση της ΕΔΕ, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης.

Α’ Εξάμηνο:

Υποχρεωτικά Μαθήματα

   • Το ζήτημα της μεθοδολογίας και της θεωρίας στο σχεδιασμό του χώρου

Μαθήματα Επιλογής

  • Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της πόλης
  • Αρχές Επιστήμης Γεωγραφικής Πληροφορίας – Θεματική Χαρτογραφία
  • Γεωγραφικές δυναμικές και σύγχρονοι μετασχηματισμοί του ελληνικού χώρου
  • Δυναμικές των πόλεων και σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασμού
  • Κλιματική Αλλαγή και Χωρική Διακυβέρνηση
  • Μέθοδοι, Τεχνικές και Τεχνολογίες για τη Συντακτική Διερεύνηση της Μορφής του Αστικού Χώρου
  • Μεταλλαγές των ιδεών για την πόλη από τον 20ο στον 21ο αιώνα
  • Μεταφορικά συστήματα πόλεων μέσα από τη βιώσιμη κινητικότητα
  • Παγκοσμιοποίηση και οι μετασχηματισμοί στη πόλη και το χώρο
  • Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής ανάπτυξης
  • Προσεγγίσεις Χωρικής Ανάπτυξης και Σχεδιασμού. Ελλάδα και Ευρώπη
  • Το «μοντέρνο» στη Θεωρία και την Πρακτική του Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Β’ Εξάμηνο:

Μαθήματα Επιλογής

  • Γεωπολιτική και αστικός χώρος
  • Έμφυλες πολιτισμικές προσεγγίσεις του αστικού χώρου
  • Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας
  • Η κρίση της πόλης
  • Θέματα αστικού σχεδιασμού
  • Μετασχηματισμοί, αναπτυξιακές δυναμικές και σχεδιασμός ελληνικού χώρου με όρους αειφορίας
  • Όψεις του αστικού τοπίου και δημόσιος χώρος. Πόλη, φύση και νέες τεχνολογίες
  • Πολιτικές για τις πόλεις, το περιβάλλον και τη χωρική ανάπτυξη στην Ευρώπη και την Ελλάδα
  • Προσεγγίσεις του Εφαρμοσμένου Αστικού Σχεδιασμού στην Ελλάδα
  • Χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της ανάπτυξης και του σχεδιασμού
  • Χωρική ολοκλήρωση σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Επιπτώσεις για τη θεωρία και τις ρυθμιστικές πολιτικές
  • Χωροθέτηση χρήσεων γης και χωρική αλληλεπίδραση
  • Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο και Δίκαιο Περιβάλλοντος

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ «Πολεοδομία-Χωροταξία», θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ