ΔΠΜΣ: Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός − Χώρος – Πολιτισμός

το άρθρο ενημερώθηκε στις 24.12.2022

Συνεργαζόμενες Σχολές:

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.

.

ΔΠΜΣ: «Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός − Χώρος – Πολιτισμός»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Συγκρότημα Πατησίων, Πατησίων 42, 10682 Αθήνα, Ισόγειο Κτ. Τοσίτσα,

Τηλέφωνο: 210 772 2250 Fax :  210 772 3329  E-mail: postgrad-secr@arch.ntua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην κατεύθυνση ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΧΩΡΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ έχουν ως σκοπό τη συνολική ανάπτυξη της έρευνας στο ευρύ και ενιαίο αντικείμενο της αρχιτεκτονικής θεωρίας και πρακτικής. Όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης, διατηρώντας την εκπαιδευτική αυτονομία τους, αναπτύσσονται σε αυτό το κοινό πλαίσιο, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό των εννοιολογικών εργαλείων για την πολλαπλή ανάλυση του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής και τη συστηματική νοηματοδότηση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Τα μαθήματα της κατεύθυνσης, υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή, οργανώνονται με στόχο τη συστηματική προσέγγιση των δύο ειδικεύσεων Α1. «Γνωσιολογία της Αρχιτεκτονικής» και Α2. «Προωθημένα Ζητήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού» παρέχοντας ταυτόχρονα ένα ευρύ φάσμα ειδικών γνώσεων. Μετά την πολυετή λειτουργία της κατεύθυνσης και τις σταδιακές συγκλίσεις των διδασκόντων, αυτό που χαρακτηρίζει το κάθε κατ’ επιλογή μάθημα είναι ότι αφενός παρέχει εννοιολογικά εργαλεία για τη σύνταξη της αρχιτεκτονικής και αφετέρου, ανάλογα με το συγκεκριμένο παράδειγμα στο οποίο αναφέρεται, παρέχει λογικές για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όλα τα μαθήματα συμβάλλουν ‘στον εμπλουτισμό των εννοιολογικών εργαλείων για την πολλαπλή ανάλυση του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής’, μέσα από εξειδικευμένες αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Και η ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο ειδικεύσεων συνίσταται στο ότι

  • στην ειδίκευση Α1. «Γνωσιολογία της Αρχιτεκτονικής» τα συγκεκριμένα παραδείγματα προέρχονται από την Ιστορία, Θεωρία της Αρχιτεκτονικής και την Περιγραφή των αποτελεσμάτων του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, ενώ
  • στην ειδίκευση Α2. «Προωθημένα Ζητήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού» τα συγκεκριμένα παραδείγματα προέρχονται από Πειραματικές Διαδικασίες Σχεδιασμού που εκπονούν οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Ο χαρακτήρας αυτός των μαθημάτων έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα πρόσφορος για την ανάπτυξη και υποστήριξη των ερευνητικών υποθέσεων του/της κάθε σπουδαστή/-τριας ανάλογα με το προσωπικό του/της πρόγραμμα επιλογής μαθημάτων. Η περαιτέρω οργάνωση των μαθημάτων σε ενότητες στοχεύει να βοηθήσει τους/τις σπουδαστές/-τριες σε κατάλληλες επιλογές μαθημάτων ως προς τις προσωπικές τους υποθέσεις έρευνας, και ταυτόχρονα να τους επιτρέπει να συνειδητοποιούν τη θέση τους στο ευρύτερο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής έρευνας.

Τίτλος Σπουδών:

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν μετά από την επιτυχή παρακολούθηση των σπουδών στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) «Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός», στις κατευθύνσεις.

Α: Γνωσιολογία της Αρχιτεκτονικής και

Β: Προωθημένα Ζητήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Διάρκεια σπουδών :  Η ελάχιστη χρονική διάρκεια του μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα και κατά μέγιστο σε τέσσερα (4), συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η μέγιστη χρονική διάρκεια είναι έξι (6) εξάμηνα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εργασίες είναι υποχρεωτική.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Γλώσσα.

Δίδακτρα: Χωρίς τέλη φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται στον αριθμό των τριάντα (30) συνολικά και για τις δύο κατευθύνσεις.

Στο ΔΠΜΣ και στην κατεύθυνση Α Γνωσιολογία της Αρχιτεκτονικής γίνονται δεκτοί:

α) απόφοιτοι των Σχολών του ΕΜΠ ή άλλων ΑΕΙ της χώρας ή πτυχιούχοι ισότιμων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συγγενούς με το πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου, για τους οποίους η απόκτηση ΔΜΣ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του ΕΜΠ.

β) τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του ΔΠΜΣ. Προϋπόθεση εγγραφής θα είναι η προσκόμιση του τίτλου.

Στην κατεύθυνση Β Προωθημένα Ζητήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού γίνονται δεκτοί:

α) απόφοιτοι αρχιτεκτονικών Σχολών ή Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισότιμων των ελληνικών Α.Ε.Ι., για τους οποίους η απόκτηση ΔΜΣ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του ΕΜΠ.

β) τελειόφοιτοι αρχιτεκτονικών Σχολών ή Τμημάτων των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του Δ.Π.Μ.Σ. Προϋπόθεση εγγραφής θα είναι η προσκόμιση του τίτλου.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Για την επιλογή των Μεταπτυχιακών Σπουδαστών θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός διπλώματος, η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία, η γνώση ξένων γλωσσών, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία, η ποιότητα του δοκιμίου και οι συστατικές επιστολές. Οι καταρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε συνέντευξη από τα μέλη της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα κατανεμημένα σε δύο (2) εξάμηνα και, στη συνέχεια, η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ