ΔΠΜΣ: Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών

το άρθρο ενημερώθηκε στις 24.12.2022

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή  Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
.

ΔΠΜΣ: “Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών”

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.  Ηρώων Πολυτεχνείου 5. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. 15780 Αθήνα.

Τηλέφωνο: 210 7722325  E-mail:  postgrad@hydro.ntua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Τα τελευταία χρόνια, οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των δομικών έργων συνδέονται άμεσα με την ανάγκη τεχνικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας στo πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι σημαντικές βελτιώσεις στις αντοχές των παραδοσιακών υλικών διαμορφώνουν, μαζί με τις σύγχρονες μεθόδους αναλύσης και κατασκευής, νέες συνθήκες για οικονομοτεχνικά πρόσφορες λύσεις στην κατασκευή των δομικών έργων.

Παράλληλα, τα διάφορα έργα υποδομής (μεγάλες γέφυρες, δεξαμενές, αεροδρόμια, υπόγεια έργα, μετρό, σήραγγες, έργα μεταφοράς αερίου, κλπ.), απαιτούν εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις για την άρτια ανάλυση και τον σχεδιασμό τους. Επίσης, σημαντικά δομοστατικά θέματα σχετίζονται με τη συντήρηση-ενίσχυση υπαρχόντων έργων και μνημείων, ενώ η έντονη σεισμικότητα της χώρας μας δημιουργεί πρόσθετα τεχνικά και οικονομικά προβλήματα που σε ικανό βαθμό μπορούν να αντιμετωπισθούν με την αξιόπιστη ανάλυση και τον ορθό σχεδιασμό των δομικών έργων.

Σκοπός του ΔΠΜΣ:

α) Η ειδίκευση διπλωματούχων Πολιτικών μηχανικών του ΕΜΠ ή πτυχιούχων άλλων ομοταγών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων θετικής κατεύθυνσης στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας στον τομέα της ανάλυσης και του σχεδιασμού δομικών έργων για την κάλυψη των αυξανόμενων ανάγκων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, των Οργανισμών και Επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της χώρας, καθώς και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή εκτός αυτής, στις επιστημονικές περιοχές του ΔΠΜΣ.

β) Η εις βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής. Στο πρόγραμμα αυτό δίδεται έμφαση αφενός στις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης και αφετέρου στο σχεδιασμό των δομικών έργων με βάση τους Νέους Ελληνικούς Κανονισμούς και τους Ευρωκώδικες.

Τίτλος Σπουδών: 

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην περιοχή του Δομοστατικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης των Κατασκευών μετά από επιτυχή περάτωση του σχετικού κύκλου σπουδών, με τις εξής ειδικεύσεις:

Ειδίκευση Α: Ανάλυση και Σχεδιασμός Δομικών Έργων

Ειδίκευση Β: Analysis and Design of Earthquake Resistant Structures.

Η Ειδίκευση Β είναι θεσμοθετημένη από το 2007 (ΦΕΚ 415 τ.Β/26.03.2007) και παρέχεται στην Αγγλική Γλώσσα. Απευθύνεται σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές, εντός ή εκτός Ε.Ε., κατόχους πτυχίου ισότιμου με αυτό των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, οι οποίοι διαθέτουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Διάρκεια σπουδών : Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΔΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων εξ αυτών, οι φοιτητές παρακολουθούν δέκα (10) μαθήματα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή εργασία. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο ημερολογιακά έτη.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Τα προσφερόμενα μαθήματα μπορούν να διδάσκονται στην ελληνική ή και στην αγγλική γλώσσα.

Δίδακτρα: Σύμφωνα με τις γενικές αρχές που έχει αποφασίσει η Σύγκλητος του ΕΜΠ όσον αφορά στην μη καταβολή διδάκτρων ή τελών εγγραφής, τα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ παρέχονται δωρεάν.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί οι ακόλουθοι διπλωματούχοι/πτυχιούχοι:

 • Απόφοιτοι της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, αλλά και άλλων συγγενών Σχολών του ΕΜΠ ή άλλων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων/ Σχολών ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης της χώρας.
 • Απόφοιτοι Πολυτεχνείων ή Τεχνικών Πανεπιστημίων του εξωτερικού, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Ο συνολικός αριθμός των εγγραφόμενων κάθε έτος στο ΔΠΜΣ ορίζεται από την ΕΔΕ και δεν θα υπερβαίνει τους 70.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Κάθε χρόνο δημοσιοποιείται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΔΠΜΣ Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών. Στην πρόσκληση περιλαμβάνεται ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων, το χρονικό διάστημα υποβολής φακέλων υποψηφιότητας, οι επιλέξιμες κατηγορίες πτυχιούχων και ο κατάλογος των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του ΔΠΜΣ και του ΕΜΠ.
.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται στη Γραμματεία του προγράμματος μόνο ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται μαζί με την προκήρυξη. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει οριστεί διπλωματούχος κατά την περίοδο που διεξάγεται η διαδικασία επιλογής, μπορεί να συμπεριληφθεί στον κατάλογο επιλεγέντων ΜΦ, υπό την αίρεση ότι οι προπτυχιακές του σπουδές θα περατωθούν κατά το προηγούμενο της εγγραφής του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ακαδημαϊκό έτος.
.
Η ΕΔΕ αξιολογεί τους φακέλους υποψηφιότητας με συνεκτίμηση των κριτηρίων και των προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας και καταρτίζει πίνακα αξιολογικής σειράς υποψηφίων. Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης μέχρι του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων που βρίσκονται στην τελευταία θέση, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες στη θέση αυτή.
.
Οι επιλεγέντες ΜΦ ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ και ενημερώνονται από τη γραμματεία. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβουν από τη γραμματεία, στην έναρξη του χειμερινού εξαμήνου σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους.

.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει δέκα τρεις (13) πλήρεις εβδομάδες. Κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) το σύνολο των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες, το σύνολο των μαθημάτων του δευτέρου εξαμήνου επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας του τρίτου εξαμήνου σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Ενδεικτικός Πίνακας μαθημάτων

Ειδίκευση Α: Ανάλυση και Σχεδιασμός Δομικών Έργων

Α’ Εξάμηνο:

  • Εφαρμοσμένη Ανάλυση Ραβδωτών και Επιφανειακών Φορέων
  • Προχωρημένη Πλαστική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων
  • Προχωρημένη Δυναμική των Κατασκευών
  • Μη Γραμμικά Προσομοιώματα Ανάλυσης Φορέων ΩΣ και Αξιοπιστία Κατασκευών
  • Συνοριακά Στοιχεία
  • Θεωρία Κελυφών
  • Σύγχρονα Προσομοιώματα Σχεδιασμού Κατασκευών ΩΣ
  • Θεωρία Σχεδιασμού Επισκευών και Ενισχύσεων
  • Ειδικά Θέματα Έργων Από Χάλυβα
  • Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων Ι
  • Εφαρμογές της Γεωτεχνικής στα Δομοστατικά Έργα
  • Προχωρημένη Τεχνολογία Σκυροδέματος
  • Σχεδιασμός Κτιρίων από Χάλυβα
  • Μέθοδοι Επεξεργασίας Σημάτων και Εφαρμογή τους στον
  • Αντισεισμικό Σχεδιασμό
  • Μέθοδοι Διερεύνησης Υπεδάφους
  • Μηχανική Συνεχούς Μέσου
  • Εφαρμοσμένη Ελαστικότητα
  • Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και Μηχανική Μάθηση

Β’ Εξάμηνο:

  • Μη Γραμμικά Πεπερασμένα Στοιχεία
  • Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Υπογείων Έργων
  • Πειραματική Αντισεισμική Τεχνολογία
  • Στοχαστικά Πεπερασμένα Στοιχεία
  • Προχωρημένη Μηχανική της Τοιχοποιίας
  • Σχεδιασμός Καλωδιωτών Κατασκευών Και Μεμβρανών
  • Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων ΙΙ
  • Παθολογία και Σχεδιασμός Κατασκευών σε Σεισμό
  • Ειδικά Θέματα Αντισεισμικής Τεχνολογίας
  • Βέλτιστος Σχεδιασμός Κατασκευών
  • Αντισεισμικός Σχεδιασμός Επιφανειακών και Υπογείων
  • Γεωτεχνικών Έργων
  • Ειδικά Θέματα Τεχνικής Σεισμολογίας
  • Στατική Λειτουργία και Σχεδιασμός Δομικών Φορέων
  • Θαλάσσιες Μεταλλικές Κατασκευές
  • Δομητικές Επεμβάσεις σε Μνημειακές Κατασκευές
  • Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων
  • Πλαστικότητα και Θραύση Των Υλικών
  • Τεχνολογικά Υλικά

Ειδίκευση Β: Analysis and Design of Earthquake Resistant Structures.

Α’ Εξάμηνο:

  • Applied Structural Analysis οf Framed And Shell Structures
  • Plastic Analysis οf Framed Structures
  • Structural Dynamics
  • Signal Processing in Earthquake Engineering
  • Recent Advances in RC Design Models
  • Theory of Shells
  • Geotechnical Engineering in the Design of Structures

Β’ Εξάμηνο:

  • Nonlinear Finite Element Analysis of Structures
  • Boundary Elements
  • Experimental Earthquake Engineering
  • Stochastic Finite Elements
  • Advanced Mechanics of Masonry
  • Pathology and Design of Structures under Seismic Actions
  • Structural Optimization
  • Seismic Design of Surface and Underground Geotechnical
  • Structures
  • Special Topics in Earthquake Engineering
  • Engineering Seismology
  • Structural Interventions in Monumental Structures
  • Load Carrying Behaviour and Design of Structural Systems
  • Engineering Materials
  • Information Systems In Construction Management

Μεταβολές, καταργήσεις, προσθήκες ή συγχωνεύσεις μαθημάτων και κάθε είδους σχετικές τροποποιήσεις του Προγράμματος Σπουδών είναι δυνατόν να γίνουν μετά από απόφαση της ΕΔΕ. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές επιλέγουν μαθήματα μόνο από την ειδίκευση επιλογής τους.

Με απόφαση της ΕΔΕ, ορίζονται επιμέρους ενότητες μαθημάτων με εσωτερική διάρθρωση η οποία κατατείνει στην στοχευμένη επιλογή επτά (7) από τα δέκα (10) μαθήματα που πρέπει να επιλέξει ο κάθε ΜΦ, αν το επιθυμεί, ώστε να αποκτήσει κατά τεκμήριο μία συνεκτική γνώση σε μία επιμέρους κατεύθυνση. H επιλογή συγκεκριμένης κατεύθυνσης επιβεβαιώνεται με την παροχή πρόσθετης βεβαίωσης-πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης και εξέτασης στα μαθήματα της κατεύθυνσης κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα και στον πενταετή κύκλο σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Η ΕΔΕ μπορεί να εγκρίνει τη διδασκαλία μαθημάτων εξ αποστάσεως, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση περί επάρκειας των σχετικών μέσων. Η ΕΔΕ επίσης είναι αρμόδια να ορίσει τον αριθμό των εξ αποστάσεως μαθημάτων καθώς και το ποσοστό των ωρών της εξ αποστάσεως διδασκαλίας καθενός εξ αυτών. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση δέκα (10) μαθημάτων, πέντε (5) κατά το χειμερινό και πέντε (5) κατά το εαρινό εξάμηνο, καθώς και η εκπόνηση της Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90) εκ των οποίων 30 μονάδες αντιστοιχούν στα μαθήματα Α και Β εξαμήνου (χειμερινού και εαρινού) και 30 μονάδες στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Για τις εξετάσεις, τη βαθμολογία και τις μεταπτυχιακές εργασίες εφαρμόζονται αναλόγως τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΜΠ και στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, με μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό απουσιών τις τρείς (3) ανά μάθημα. Η συμμετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εβδομαδιαίες ασκήσεις, θέματα, πρόχειρες εξετάσεις κλπ, είναι, επίσης, υποχρεωτική.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών» θα λειτουργήσει από το 2018-2019 και για δέκα (10) έτη, δηλαδή έως και το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ