ΔΠΜΣ: Συστήματα Αυτοματισμού

το άρθρο ενημερώθηκε στις 21.11.2021

Συνεργαζόμενες Σχολές:

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Σχολή  Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.

Σχολή  Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.

.

ΔΠΜΣ: «Συστήματα Αυτοματισμού»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής:  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7722330 E-mail:  ipsp_as@mail.ntua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Συστήματα Αυτοματισμού» είναι: (α) η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στην περιοχή των Συστημάτων Κατασκευών και Παραγωγής και των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής, και (β) η παραγωγή νέας γνώσης στις περιοχές αυτές.

Ειδικότερα, μέσω αυτού του Δ.Π.Μ.Σ. επιχειρείται η αναβάθμιση της έρευνας και η παροχή διεπιστημονικής και εξειδικευμένης γνώσης, με στόχο τόσο τη θεωρητική, όσο και την εργαστηριακή – πρακτική εξάσκηση, στη στρατηγικής σημασίας, για τη χώρα μας, περιοχή των Συστημάτων Αυτοματισμού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του διατμηματικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα του Προγράμματος, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα περιοχών της τεχνολογίας επιστήμης, όπως:

  • Τα συστήματα υποστήριξης και σχεδιασμού κατασκευών και βιομηχανικής παραγωγής, όπως συστήματα CAD, CAE, CAM, κ.λπ.
  • Τα συστήματα αυτοματοποίησης και βιομηχανικής παραγωγής.
  • Τη θεωρία και εφαρμογή συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.
  • Τα ρομποτικά και μηχανοτρονικά συστήματα και τον έλεγχό τους.
  • Η τεχνολογία αυτοματισμού θερμικών, φυσικών, χημικών και μηχανικών διεργασιών.
  • Τα αυτοματοποιημένα συστήματα διοίκησης και οικονομικής υποστήριξης της βιομηχανικής παραγωγής.
  • Τα συστήματα ασφάλειας εργασίας και εγκαταστάσεων, συντήρησης, επεξεργασίας αποβλήτων κ.α.
  • Τα αυτοματοποιημένα συστήματα διοίκησης και οικονομικής υποστήριξης της βιομηχανικής παραγωγής, συστήματα κοστολόγησης παραγωγής.
  • Τα αυτοματοποιημένα συστήματα επιλεγμένης κλαδικής παραγωγής, όπως αδρανή υλικά, χημική βιομηχανία, κ.α.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι:

Οι περιοχές που καλύπτει το Δ.Π.ΜΣ. «Συστήματα Αυτοματισμού» είναι κατεξοχήν διεπιστημονικές και εξελισσόμενες. Επομένως, απαιτούν τη συνεργασία ικανών επιστημόνων και μηχανικών με δυνατότητες καινοτομικής προσέγγισης στα τεχνολογικά προβλήματα που προκύπτουν.

Έχοντας αυτά υπόψη, το Δ.Π.Μ.Σ. «Συστήματα Αυτοματισμού» αποσκοπεί στην ειδίκευση των συμμετεχόντων στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της διεπιστημονικής προσέγγισης συνεργασίας και έρευνας, ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα της χώρας, καθώς και γενικότερα, στις επιστημονικές περιοχές που καλύπτει το Δ.Π.Μ.Σ.. Επιδιώκει επίσης την άριστη κατάρτιση επιστημόνων, ικανών να παράγουν νέα γνώση και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητη και επιδιώκεται η σύνδεση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών του Δ.Π.Μ.Σ. με την παραγωγή, με απώτερο στόχο να συμβάλλει στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

Τίτλος Σπουδών:

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Συστήματα Αυτοματισμού» απονέμει,  μετά από επιτυχή περάτωση των σπουδών, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Συστήματα Αυτοματισμού» στις εξής Ειδικεύσεις:

   • Ειδίκευση Α: «Συστήματα Κατασκευών και Παραγωγής».
   • Ειδίκευση Β: «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής»

Διάρκεια σπουδών : Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας:

α) Γλώσσα διδασκαλίας είναι κυρίως η ελληνική και για το λόγο αυτό προωθείται η ταχύρρυθμη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους αλλοδαπούς μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιτρέπεται η διδασκαλία μέρους του Π.Μ.Σ. στην αγγλική γλώσσα, για μαθήματα τα οποία έχουν εγκριθεί από την ΕΔΕ του προγράμματος.

β) Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική και ορίζεται με απόφαση της ΕΔΕ. Σε κάθε περίπτωση, η μεταπτυχιακή ΔΕ περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Δίδακτρα:  Χωρίς τέλη φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Ο αριθμό εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) κατ’ έτος. Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί:

α) Απόφοιτοι των Σχολών του ΕΜΠ.

β) Απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων διπλωματούχων Μηχανικών ή και πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισότιμων των ελληνικών ΑΕΙ, συγγενούς με το πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου, για τους οποίους η απόκτηση ΔΜΣ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του ΕΜΠ.

γ) Τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του Δ.Π.Μ.Σ. Μέχρις ότου αρθεί η εκκρεμότητα αυτή δεν θα εκδίδεται κανένα πιστοποιητικό στον ενδιαφερόμενο.

δ) Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Γενική προϋπόθεση εγγραφής των μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. είναι η κατοχή γνώσης ενός ελάχιστου επιστημονικού υπόβαθρου. Το υπόβαθρο αυτό καθορίζεται από την ΕΔΕ, και μπορεί να περιέχει ένα σύνολο προαπαιτούμενων προπτυχιακών μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν τις θεμελιώδεις γνώσεις στο ευρύτερο διεπιστημονικό αντικείμενο των Σχολών (Τμημάτων για τα Διαπανεπιστημιακά Π.Μ.Σ.) που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν μετά από αίτησή τους, να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017, μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η επιλογή των σπουδαστών θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017. Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη:

Ο γενικός βαθμός διπλώματος.

  • Η συγγένεια της Σχολής προέλευσης με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ.
  • Η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα.
  • Το θέμα και η επίδοση στη Διπλωματική Εργασία, εφόσον υπάρχει.

Επίσης, θα συνεκτιμηθούν:

  • τυχόν ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων
  • και οι συστατικές επιστολές.

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους προσωπική συνέντευξη ή/ και εξετάσεις.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε έξι (6) μαθήματα κάθε εξάμηνο. Η διάρθρωση των μεταπτυχιακών μαθημάτων περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΚΕΥ) μαθήματα. Στον κύκλο των υποχρεωτικών μαθημάτων παρέχονται προαπαιτούμενα μαθήματα κορμού και ειδίκευσης. Κατά την κρίση της Ε.Δ.Ε. τα μαθήματα μπορεί να δίνονται από άλλα Τμήματα του Ε.Μ.Π. ή και άλλα Α.Ε.Ι.. Είναι προφανές ότι πολλά από τα μαθήματα εμβάθυνσης των Δ.Π.Μ.Σ. είναι επιλέξιμα από τα Μ.Π.Μ.Σ.

Τα μαθήματα που απαιτούν εργαστηριακή εξάσκηση ή χρήση Η/Υ περιλαμβάνουν κατά το δυνατό ατομική εκπαίδευση των Μ.Φ. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στην εκπαίδευση των Μ.Φ. κατά ομάδες με ουσιαστικά θέματα μικρής έκτασης, ώστε να ενισχυθεί το ομαδικό πνεύμα και η συνθετική ικανότητά τους.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Συστήματα Αυτοματισμού» υπάρχουν οι ακόλουθες δύο ειδικεύσεις:

Ειδίκευση Α: «Συστήματα Κατασκευών και Παραγωγής». Οι απόφοιτοι της Ειδίκευσης Α΄ θα ειδικεύονται στα Συστήματα Κατασκευών και Παραγωγής με ιδιαίτερη έμφαση στην εισαγωγή του αυτοματισμού, καθώς και της υποστήριξης όλων των σχετικών διαδικασιών με Η/Υ.

Ειδίκευση Β: «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής». Οι απόφοιτοι της Ειδίκευσης Β΄ θα ειδικεύονται σε Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής με έμφαση στις προηγμένες ρομποτικές διατάξεις και σε προηγμένα συστήματα αυτομάτου ελέγχου.

Α΄ Κατεύθυνση: «Συστήματα Κατασκευών και Παραγωγής»

Α΄ Εξαμήνο:

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

   • Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου και Εργαστήριο
   • Προτυποποίηση και Έλεγχος Δυναμικών Συστημάτων

Μαθήματα Επιλογής (Υποχρεωτική Επιλογή 4 μαθημάτων)

   • Βέλτιστος Σχεδιασμός Βιομηχανικών Προϊόντων
   • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
   • CAD και Εφαρμογές
   • CAE και Εφαρμογές
   • Έξυπνα Υλικά
   • Μετρήσεις
   • Αισθητήρες

Β΄ Εξαμήνο:

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

   • CAΜ και Εφαρμογές

Μαθήματα Επιλογής (Υποχρεωτική Επιλογή 4 μαθημάτων)

   • Συστήματα Μεταφορικών Μέσων
   • Διεργασίες και Τεχνικές Αντιρρύπανσης
   • Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών
   • Η-Μ Μελέτες
   • Τεχνολογία Πολυμερών
   • Ενεργειακά Συστήματα σε Κτίρια και Βιομηχανία

Γ΄ Εξάμηνο:

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας.

B΄ Κατεύθυνση: «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής»

Α΄ Εξαμήνο:

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

   • Προτυποποίηση και Έλεγχος Δυναμικών Συστημάτων
   • Ρομποτικά Συστήματα Ελέγχου

Μαθήματα Επιλογής ((Υποχρεωτική Επιλογή 3 μαθημάτων)

   • Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου και Εργαστήριο
   • Θεωρία Παιγνίων
   • Μετρήσεις
   • Αυτοματισμός στην Παραγωγή
   • Αισθητήρες
   • Σεμιναριακό Μάθημα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής – 1

Β΄ Εξαμήνο:

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

   • Μη Γραμμικά Συστήματα και Έλεγχος
   • Εργαστήριο Ρομποτικής

Μαθήματα Επιλογής ((Υποχρεωτική Επιλογή 3 μαθημάτων)

   • Πολυμεταβλητά Συστήματα Ελέγχου
   • Ευφυή Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής
   • Μηχανοτρονικά Συστήματα
   • Προσαρμοστικός, Σθεναρός και Ιεραρχικός Έλεγχος
   • Στοχαστική Βελτιστοποίηση
   • Σεμιναριακό Μάθημα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής – 2

Γ΄ Εξάμηνο:

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ», θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ