ΔΠΜΣ: Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών

το άρθρο ενημερώθηκε στις 09.01.2023

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Τμήμα Φυσικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Τμήμα Χημείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

.

ΔΠΜΣ: «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών»

(MSc in analysis and management of Manmade and natural disasters)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών».  Άγιος Λουκάς, 65404 Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510 462624 E-mail: mandisaster@ihu.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Η πρώτη φορά που η λέξη «καταστροφή» αναφέρεται στην ιστορία του ανθρώπινου γένους και η οποία μάλιστα συνοδευόταν ταυτόχρονα από ανθρωπιστική κρίση, ήταν οι 7 πληγές του Φαραώ στην Αίγυπτο. Από τότε και μέχρι σήμερα οι όροι «ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές», «κίνδυνοι», «ανθρωπιστική κρίσις» κ.λπ. είναι όροι οι οποίοι ολοένα και περισσότερο εμφανίζονται στην Παγκόσμια σκηνή και είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον άνθρωπο. Ιδιαίτερα τα τελευταία 100 χρόνια με την έκρηξη της τεχνολογικής επανάστασης, οι ανθρωπογενείς καταστροφές τείνουν να ξεπεράσουν σε αριθμό, θύματα και ένταση τις φυσικές καταστροφές.

Αντικείμενο του παρόντος Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή γνώσεων σχετικών με την ανάλυση αλλά και τη διαχείριση καταστροφών που οφείλονται σε ανθρωπογενή και φυσικά αίτια. Επιπρόσθετο αντικείμενο είναι η διεξαγωγή έρευνας σε μεταπτυχιακό επίπεδο σχετικής με τις προαναφερθείσες καταστροφές.

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. αυτό θεωρείται ένα καινοτόμο και μοναδικό στο είδος του μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεδομένου ότι προσφέρει συνδυαστικές γνώσεις από γνωστικά πεδία και αντικείμενα που θεραπεύουν τέσσερα (4) διαφορετικά Τμήματα ενός ΑΕΙ καθώς και η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα να παρέχεται προς τους φοιτητές του ένας ολιστικός τρόπος προσέγγισης του σοβαρότατου θέματος των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, αρχικά υπό το πρίσμα της ανάλυσης και στη συνέχεια από τη σκοπιά της διαχείρισης. Για το λόγο αυτό το συγκεκριμένο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να απευθύνεται και σε στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και σε πολιτικό προσωπικό Οργανισμών και Φορέων που σχετίζονται με την πολιτική προστασία αλλά και με τη βιομηχανία.

Ειδικότερα απευθύνεται σε:

Α) Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και οπλίτες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων

Β) σε μη ένστολους πολίτες της χώρας που αποτελούν στελέχη πολιτικής προστασίας ή στελέχη των υπηρεσιών υγείας.

Γ) σε στελέχη δημοσίων ή ιδιωτικών Οργανισμών και Φορέων που σχετίζονται ή υπόκεινται σε φυσικούς ή βιομηχανικούς κινδύνους

Τίτλος Σπουδών:

Η επιτυχής παρακολούθηση του παρόντος Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με βάση τις παρακάτω αρχές:

α. Την παροχή γνώσεων υψηλής στάθμης στα γνωστικά πεδία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

β. Τη συνεχή προσαρμογή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και των μεθόδων διδασκαλίας του στις εξελίξεις της  επιστήμης και της τεχνολογίας.

γ. Τη δυνατότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών να αποκτούν διεπιστημονικό υπόβαθρο που να τους επιτρέπει ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας τους.

δ. Την αξιοκρατία και την ομαδική συνεργασία.

ε. Τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και τις νέες
τεχνολογίες.

στ. Την αξιολόγηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., των διδασκόντων και των διδασκομένων.

ζ. Τη συστηματική συνεργασία διδασκόντων και μεταπτυχιακών φοιτητών.

η. Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, γενικότερα.

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών (MSc in Analysis and Management of Manmade and Natural Disasters)»

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) εξάμηνα, εκ των οποίων τα πρώτα δύο αντιστοιχούν στη θεωρητική διδασκαλία ενώ το τρίτο αφιερώνεται στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής διατριβής είναι η ελληνική.

Δίδακτρα:

Για την παρακολούθηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 3.000 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις ως ακολούθως:

  • 1η Δόση: Με την εγγραφή
  • 2η Δόση: Με την έναρξη του β΄ εξαμήνου
  • 3η Δόση: Με την έναρξη του γ΄ εξαμήνου

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από διαδικασία επιλογής της οποίας οι λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του, οι κάτωθι κατηγορίες υποψηφίων:

Α) Αξιωματικοί Πυροσβεστικού Σώματος, Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί, Πυροσβέστες και Πυροσβέστες ΠΥ εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

Β) Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, Υπαξιωματικοί και μόνιμα στελέχη, μη βαθμοφόροι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

Γ) Μη ένστολοι πολίτες τη χώρας, ιδιαίτερα στελέχη πολιτικής προστασίας, στελέχη των υπηρεσιών υγείας, που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής. Σε κάθε περίπτωση τα πτυχία αυτά θα πρέπει να είναι συναφή με μέρος τουλάχιστον του γνωστικού αντικειμένου του Μεταπτυχιακού προγράμματος.

Δ) Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι σπουδαστές των συναφών με το αντικείμενο Σχολών, οι οποίοι θα έχουν περατώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν τις ημερομηνίες εγγραφής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ογδόντα (80) φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34, παρ. 8 του ν. 4485/2017.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Βασικό προσόν είναι το πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας ή αναγνωρισμένο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος του εξωτερικού. Επιπρόσθετα προσόντα, όπως βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας σε θέσεις ή μονάδες σχετικές με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, η καλή γνώση ξένης γλώσσας, καθώς και τα πιστοποιητικά συμμετοχής σε προγράμματα, δραστηριότητες, εκδηλώσεις, ασκήσεις κλπ. συναφούς αντικειμένου, θα συνεκτιμηθούν.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσει ανέρχεται σε δώδεκα (12) τα οποία είναι υποχρεωτικά. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το πρόγραμμα των διδασκομένων και εξεταζομένων μαθημάτων προκύπτει από την στόχευση και την προσπάθεια να αναλυθούν, μελετηθούν και διδαχθούν τα ακόλουθα αντικείμενα που είναι κυρίαρχα στον επιστημονικό και τεχνολογικό χώρο των Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών.

  • Διαχείριση Κινδύνων Κρίσεων και Καταστροφών.
  • Κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες των Καταστροφών.
  • Φυσικές Διεργασίες, Κίνδυνοι και Καταστροφές.
  • Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι και Τεχνολογικές Καταστροφές.
  • Αντιμετώπιση ηλεκτρομηχανολογικών καταστροφών.
  • Αντιμετώπιση εξάπλωσης πετρελαιοκηλίδων και πυρκαγιών που οφείλονται σε καύση υδρογονανθράκων.
  • Τεχνικές παρεμβάσεις για αποκατάσταση επικινδυνοτήτων.
  • Αρχές Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση των Καταστροφών.
  • Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα.
  • Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας Ε.Ε.

Με βάση τα ανωτέρω το πρόγραμμα σπουδών των δύο (2) πρώτων εξαμήνων θεωρητικής  διδασκαλίας κάθε μαθήματος διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Α΄ Εξάμηνο:

  • Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών
  • Φυσικές καταστροφές και κίνδυνοι Ι
  • Αρχές γεωπληροφορικής στη διαχείριση των καταστροφών
  • Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών
  • Οικονομικές συνέπειες κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών
  • Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφή διατριβών

Β΄ Εξάμηνο:

  • Φυσικές καταστροφές και κίνδυνοι ΙΙ
  • Τεχνολογικές καταστροφές και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
  • Αντιμετώπιση και διαχείριση πυρκαγιών σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και πυρκαγιών
   ατυχημάτων μέσων μαζικής μεταφοράς
  • Αντιμετώπιση της εξάπλωσης πετρελαιοκηλίδων και πυρκαγιών που οφείλονται σε καύση υδρογονανθράκων
  • Τεχνικές παρεμβάσεις για διευθέτηση των φυσικών καταστροφών και κινδύνων
  • Χρήση νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση στην αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών

Γ΄Εξάμηνο: 

  • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι δομημένο με μια βασική ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλα Π.Μ.Σ. ή Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Η ιδιαιτερότητα αυτή έγκειται στο γεγονός ότι το κοινό στο οποίο απευθύνεται, αποτελείται στη συντριπτική πλειοψηφία από αξιωματικούς – υπαξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, των Σωμάτων Ασφαλείας των Ειδικών Δυνάμεων και στελέχη πολιτικής προστασίας. Οι ενδιαφερόμενοι υπηρετούν σε όλη την επικράτεια και ως εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη να καλυφτεί η γεωγραφική διασπορά. Προς τούτο προβλέπεται χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο ποσοστό που επιτρέπει ο νόμος 4485/2017, προβλέπεται δε και η διεξαγωγή του προγράμματος διδασκαλίας εις διπλούν (Τμήμα Αθήνας και Τμήμα Θεσσαλονίκης).

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ