Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Σπουδών «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece» στο Ε.Κ.Π.Α. για πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Σπουδών «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece» στο Ε.Κ.Π.Α. για πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, πρόγραμμα σπουδών  πρώτου κύκλου στην αγγλική γλώσσα, αποκλειστικά για πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο: «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece», σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. της 9ης συνεδρίας/13-12-2018, τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3391/2005.

Αντικείμενο – Σκοπός
Το πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου, με τίτλο: «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece», θα αφορά στην Αρχαιολογία, στην Ιστορία και στη Λογοτεχνία της Αρχαίας Ελλάδας, αποβλέπει δε στην αξιοποίηση της παγκόσμιας ακτινοβολίας του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού ως θεμέλιου λίθου του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού και του σχετικού διεθνούς ενδιαφέροντος για τις ελληνικές σπουδές. Η θεματολογία των μαθημάτων του προγράμματος θα καλύπτει εισαγωγικά στοιχεία των επιστημών της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας και της Φιλολογίας, τη συστηματική εξέταση των αρχαιολογικών καταλοίπων και της ιστορίας της τέχνης, την ιστορική εξέλιξη κατά την Αρχαιότητα, την μελέτη των κειμένων των κύριων αρχαίων συγγραφέων, την εξέταση παπύρων. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα σε αίθουσα (διαλέξεις ή σεμινάρια) και επιτόπια μαθήματα, τα οποία διεξάγονται σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία συνδυαζόμενα με ειδική διδασκαλία σε τάξη, ενώ προβλέπεται συμμετοχή των φοιτητών σε πανεπιστημιακές αρχαιολογικές ανασκαφές.

Επιλογή φοιτητών
Στο Πρόγραμμα Σπουδών πρώτου κύκλου, με τίτλο: «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece», γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πολίτες που δεν έχουν ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου άλλων χωρών (πλην της Ελλάδας) και διαθέτουν διεθνώς αποδεκτή πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής, επιπέδου (Β2). Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων, που διενεργείται με ευθύνη του/της Κοσμήτορα/ισσας της Σχολής. Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών καθορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του προγράμματος.

Χρονική Διάρκεια/Αριθμός εισακτέων
Το πρόγραμμα σπουδών θα έχει τετραετή διάρκεια. Ο αριθμός εισακτέων κατ΄ έτος ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε εκατό (100) φοιτητές.

Διδασκαλία-Εκπαιδευτικό προσωπικό
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κυρίως του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, αλλά και από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων της Σχολής, καθώς και από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας. Διδακτικό έργο μπορεί να ανατεθεί και σε διακεκριμένους Καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων. Οι ώρες διδασκαλίας στο πρόγραμμα δεν συνυπολογίζονται στις ελάχιστες ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (Α΄218).Η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους στο πρόγραμμα δεν υπερβαίνει ανά μήνα το σαράντα τοις εκατό (40%) των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017 (Α΄74).

Οικονομική συμμετοχή Δικαιώματα-υποχρεώσεις φοιτητών

Οι αλλοδαποί φοιτητές που θα επιλέγονται για φοίτηση θα συμμετέχουν οικονομικά με το ποσόν των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ κατ΄ έτος. Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων, με τα οποία είναι εξοπλισμένο το Ε.Κ.Π.Α. και το ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού τους έργου, κατά τους ορισμούς των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και τον Κανονισμό Λειτουργίας του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών.

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Αγγλόφωνου Προγράμματος: https://baag.uoa.gr/

.

Πηγή: Υ.Α. Αριθμ. 98645/Ζ1 (ΦΕΚ 2464 τ.Β’/21.06.2019)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ