Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Σπουδών «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece»

το άρθρο ενημερώθηκε στις 04/01/2020

Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Σπουδών «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece» στο Ε.Κ.Π.Α. για πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εθνικό Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φιλοσοφική Σχολή

ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece

(Πρόγραμμα ΒΑ στην Αρχαιολογία, την Ιστορία και τη Λογοτεχνία της Αρχαίας Ελλάδας)

 

Έδρα: Αθήνα

Η Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, πρόγραμμα σπουδών  πρώτου κύκλου στην αγγλική γλώσσα, αποκλειστικά για πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο: «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece».

Αντικείμενο – Σκοπός
Το πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου, με τίτλο: «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece», θα αφορά στην Αρχαιολογία, στην Ιστορία και στη Λογοτεχνία της Αρχαίας Ελλάδας, αποβλέπει δε στην αξιοποίηση της παγκόσμιας ακτινοβολίας του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού ως θεμέλιου λίθου του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού και του σχετικού διεθνούς ενδιαφέροντος για τις ελληνικές σπουδές.

Η θεματολογία των μαθημάτων του προγράμματος θα καλύπτει εισαγωγικά στοιχεία των επιστημών της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας και της Φιλολογίας, τη συστηματική εξέταση των αρχαιολογικών καταλοίπων και της ιστορίας της τέχνης, την ιστορική εξέλιξη κατά την Αρχαιότητα, την μελέτη των κειμένων των κύριων αρχαίων συγγραφέων, την εξέταση παπύρων. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα σε αίθουσα (διαλέξεις ή σεμινάρια) και επιτόπια μαθήματα, τα οποία διεξάγονται σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία συνδυαζόμενα με ειδική διδασκαλία σε τάξη, ενώ προβλέπεται συμμετοχή των φοιτητών σε πανεπιστημιακές αρχαιολογικές ανασκαφές.

Επιλογή φοιτητών
Στο Πρόγραμμα Σπουδών πρώτου κύκλου, με τίτλο: «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece», γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πολίτες που δεν έχουν ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου άλλων χωρών (πλην της Ελλάδας) και διαθέτουν διεθνώς αποδεκτή πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής, επιπέδου (Β2). Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων, που διενεργείται με ευθύνη του/της Κοσμήτορα/ισσας της Σχολής. Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών καθορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του προγράμματος.

Χρονική Διάρκεια/Αριθμός εισακτέων
Το πρόγραμμα σπουδών θα έχει τετραετή διάρκεια. Ο αριθμός εισακτέων κατ΄ έτος ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε εκατό (100) φοιτητές.

Ενδεικτικά Μαθήματα: Εισαγωγή στη Σχολή Αρχαιολογίας, Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία: Επισκόπηση, Αιγαίο Πολιτισμοί: έρευνα, Αρχαία Ελληνική Τέχνη: Επισκόπηση, Προϊστορική Κρήτη: Μινωική παλαμιαία κοινωνία, Αρχαιολογία του Μυκηναϊκού Κόσμου, Ελληνικά Ιστορικά Κείμενα: Ηρόδοτος, Ελληνιστική Τέχνη, Όμηρος και Ελληνική Μυθολογία, Ελληνική φιλοσοφία: Πλάτωνας και Αριστοτέλης, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Αγγλόφωνου Προγράμματος: https://baag.uoa.gr/

  • Φυλλάδιο προγράμματος: εδώ

Τι άλλο πρέπει να ξέρω:

Διδασκαλία – Εκπαιδευτικό προσωπικό
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κυρίως του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, αλλά και από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων της Σχολής, καθώς και από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας. Διδακτικό έργο μπορεί να ανατεθεί και σε διακεκριμένους Καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων.

Η διδασκαλία των επιστημών της αρχαιολογίας, της αρχαίας ιστορίας και της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, σε συνδυασμό με επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και σε άλλες τοποθεσίες πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αποτελεί μία ακόμη καινοτόμο ιδέα του προγράμματος. Έτσι, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν τις κλασικές σπουδές εκεί όπου γεννήθηκε ο Ελληνικός πολιτισμός. Εκτός των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων των Αθηνών, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επισκέψεις σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην Πελοπόννησο, την Κεντρική Ελλάδα και Μακεδονία, την Κρήτη, τη Σαντορίνη και τη Νάξο. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα για παρακολούθηση των ανασκαφών στον Μαραθώνα.

Η δομή του προγράμματος σπουδών αποσκοπεί, εκτός των άλλων, και στην ανάπτυξη πνευματικών και πολιτιστικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στην προβολή του διεθνούς χαρακτήρα των Ελληνικών σπουδών.

Οικονομική συμμετοχή Δικαιώματα – υποχρεώσεις φοιτητών

Οι αλλοδαποί φοιτητές που θα επιλέγονται για φοίτηση θα συμμετέχουν οικονομικά με το ποσόν των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ κατ΄ έτος. Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων, με τα οποία είναι εξοπλισμένο το Ε.Κ.Π.Α. και το ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού τους έργου, κατά τους ορισμούς των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και τον Κανονισμό Λειτουργίας του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών.

Διεύθυνση υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης: https://baag.uoa.gr/application/

.

ΦΕΚ ίδρυσης: Υ.Α. Αριθμ. 98645/Ζ1 (ΦΕΚ 2464 τ.Β’/21.06.2019)

 


.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ