Εγγραφές Μαθητών – Δομή του Επαγγελματικού Λυκείου

Εγγραφές στο ΕΠΑ.Λ.

Στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ., εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής χωρίς εξετάσεις.

Στην Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται οι προαγόμενοι στην Β΄ τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου, καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ ή Β κύκλου Τ.Ε.Ε ή άλλου τύπου Λυκείου σε άλλη ειδικότητα. Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ’ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

Οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.

Περισσότερα στοιχεία για τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: (ΦΕΚ 120 τ.Β’/23.01.2018)

Δομή ΕΠΑ.Λ.

Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε Ημερήσια και σε Εσπερινά. Στα Εσπερινά φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές.

Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών:

  • τον Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών (όπου η φοίτηση στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄), και
  • το μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, στο οποίο εφαρμόζεται:
  • πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. για ένα διδακτικό έτος και
  • «πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είναι εννέα (9) μήνες.

Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του μαθητή και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) και θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ