Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 07/02/2024

.Ειδικότητα:  Τεχνικός  Ζωικής  Παραγωγής.

.

Μαθήματα:

Γ’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1. Σύγχρονες  Γεωργικές Επιχειρήσεις

2. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

3. Διατροφή Αγροτικών Ζώων

2Θ + 2Ε

4. Εκτροφή Αγροτικών Ζώων

3Θ + 3Ε

5. Υδατοκαλλιέργειες

2Θ + 2Ε

6. Μελισσοκομία – Σηροτροφία

1Θ+ 2Ε

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Y.A.Φ2/65921/Δ4 (ΦΕΚ 1426 τ.Β’/26.04.2017)

.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής αναμένεται να αποκτήσει, κατά την εκπαίδευσή του, τις  ακόλουθες γνώσεις  και  να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:

 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητες του και τους τρόπους εμπορικής τους διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής του (δρυμοί, βιότοποι, κ.λπ.).
 • Να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον.
 • Να διακρίνει τις κυριότερες φυλές ή τα υβρίδια που εκτρέφονται κατά κλάδο της ζωικής παραγωγής και να τις/τα συνδέει με τις παραγωγικές τους ικανότητες.
 • Να αναγνωρίζει τα διάφορα παραγωγικά στάδια και τον βιολογικό κύκλο των κατά κλάδο εκτρεφόμενων ειδών. Για τα θηλαστικά (περίοδος οχειών, κυοφορία, τοκετός – γαλακτοπαραγωγή, ανάπτυξη, πάχυνση κλπ), τα πτηνά (επώαση – εκκόλαψη, ανάπτυξη, αυγοπαραγωγή ή κρεοπαραγωγή), τη μέλισσα, τον μεταξοσκώληκα, τα σαλιγκάρια και τα λοιπά ζώα.
 • Να γνωρίζει τα διάφορα συστήματα εκτροφής των κατά κλάδο εκτρεφόμενων ειδών.
 • Να εφαρμόζει τη σήμανση των ζώων, όταν και όπου αυτή είναι απαραίτητη.
 • Να διακρίνει τις διάφορες εγκαταστάσεις  ανάλογα με την χρήση τους και να κατέχει βασικά στοιχεία για την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση αυτών των εγκαταστάσεων.
 • Να διακρίνει και να γνωρίζει τη λειτουργική σημασία ενός αμελκτηρίου, εργαστηρίου τεχνητής σπερματέγχυσης, εκκολαπτηρίου, σφαγίου, παρασκευαστηρίου ζωοτροφών, μελισσοκομικού εργαστηρίου κ.α., καθώς και τον εξοπλισμό που συνοδεύει τα παραπάνω.
 • Να εφαρμόζει τους βασικούς κανόνες διατροφής και υγιεινής μιας εκμετάλλευσης  ζωικής παραγωγής (ανάλογα με το είδος της) καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού κατά περίπτωση.
 • Να γνωρίζει τα είδη και τις ποικιλίες των καλλιεργούμενων κτηνοτροφικών φυτών.
 • Να γνωρίζει τους τρόπους παρασκευής συντήρησης και αποθήκευσης ζωοτροφών.
 • Να εφαρμόζει τις εκάστοτε προϋποθέσεις για οικολογική – βιολογική εκτροφή κατά κλάδο ζωικής παραγωγής.
 • Να εφαρμόζει  τους κανόνες υγιεινής στους χώρους εκτροφής των ζώων, στους χώρους συλλογής των ζωικών προϊόντων και στους χώρους αποθήκευσής τους.
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές διαχείρισης  των αποβλήτων και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την άσκηση της δραστηριότητας της ζωικής παραγωγής.
 • Να εφαρμόζει τις βασικές αρχές υγιεινής και πρωτογενούς υγειονομικής περίθαλψης.
 • Να διακρίνει τις επιπτώσεις εκείνες  που καθιστούν αναγκαία την αναζήτηση βοήθειας εξειδικευμένου επιστήμονα ή τεχνικού για επίλυση προβλημάτων της εκμετάλλευσης.
 • Να παρεμβαίνει σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης του μελισσιού και να παρέχει τις κατάλληλες φροντίδες στο μελίσσι.
 • Να χειρίζεται τα σύγχρονα και κατάλληλα εργαλεία ενός μελισσοκομικού εργαστηρίου για την παραγωγή όλων  των μελισσοκομικών προϊόντων (ξεμέλιασμα και λοιπές εργασίες).
 • Να χρησιμοποιεί αυγά μεταξοσκωλήκων και να επιτυγχάνει την εκτροφή των προνυμφών τους. Να φροντίζει τη σωστή διατροφή των μεταξοσκωλήκων και να εφαρμόζει τα προληπτικά μέτρα υγιεινής στην εκτροφή.
 • Να τηρεί βασικούς κανόνες ασφάλειας στον εργασιακό χώρο.
 • Να εκτελεί βασικές εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
 • Να εφαρμόζει τις βασικές αρχές και εργασίες μεταποίησης των ζωικών προϊόντων.
 • Να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τους βασικούς κανόνες της γεωργικής οικονομίας.
 • Να αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση.

.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

..

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ