Λογιστής

Ορισμός: Ο λογιστής αποτυπώνει με συγκεκριμένο τρόπο και τηρεί τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης των εταιρειών.

Περιγραφή:Ο λογιστής διατηρεί βιβλία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή για τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας. Ο τρόπος με τον οποίο συμπληρώνονται τα βιβλία αυτά ορίζεται από το νόμο και συγκεκριμένα, από το λεγόμενο ελληνικό λογιστικό σχέδιο. Τα βιβλία αυτά διαφέρουν ανάλογα με το είδος της εταιρείας και το μέγεθος της. Στο τέλος του έτους ο λογιστής συντάσσει δύο καταστάσεις για την εταιρεία. Η μία κατάσταση ονομάζεται ισολογισμός και περιγράφει τις οικονομικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις της εταιρείας. Η δεύτερη κατάσταση ονομάζεται αποτελέσματα χρήσεως και περιγράφει τα κέρδη ή τις ζημιές της εταιρείας για το χρόνο που πέρασε.

Οι δραστηριότητες του λογιστή διαφοροποιούνται ανάλογα με τη θέση που απασχολείται. Στην περίπτωση που εργάζεται σε λογιστήριο επιχείρησης, κάνει εγγραφές στα λογιστικά βιβλία για πληρωμές, εισπράξεις, υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Αναλαμβάνει την ταξινόμηση των πιστωτικών και χρεωστικών τιμολογίων. Παρακολουθεί την ταμειακή κίνηση και εκδίδει εντολές πληρωμής. Συντάσσει την κατάσταση μισθοδοσίας. Διεκπεραιώνει τις πληρωμές και υποχρεώσεις της επιχείρησης με τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και την εφορία. Στο τέλος του έτους διενεργεί απογραφή εμπορευμάτων.

Στην περίπτωση που εργάζεται ως φοροτεχνικός, ενημερώνεται για την ισχύουσα νομοθεσία φορολογίας φυσικών προσώπων και εταιρειών. Ενημερώνεται για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία του πελάτη και συλλέγει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Συμπληρώνει τις σχετικές φορολογικές δηλώσεις και ενημερώνει τον πελάτη για το ποσό φόρου που θα του επιστραφεί ή θα κληθεί να πληρώσει. Τέλος μπορεί να καταθέτει τη φορολογική δήλωση στην αρμόδια εφορία.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι υπεύθυνος, εχέμυθος και να εμπνέει εμπιστοσύνη. Απαραίτητες είναι οι καλές γνώσεις νομικών και οικονομικών θεμάτων καθώς και οι οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.

Σπουδές:
Για να γίνει κάποιος Λογιστής, πρέπει να σπουδάσει  οικονομικά στα αντίστοιχα Α.Ε.Ι. Οικονομικής Κατεύθυνσης. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Απαιτείτε εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. 

Σε τμήματα των Ι.Ε.Κ. ή της ειδικότητας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών των Επαγγελματικών Λυκείων διδάσκονται βασικές αρχές λογιστικής, ώστε να γίνει κάποιος βοηθός λογιστή. Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. ή των ΕΠΑ.Λ., προκειμένου να αναλάβουν τις ίδιες ευθύνες με τον πτυχιούχο Πανεπιστημιακού τομέα, θα πρέπει να έχουν ορισμένα έτη προϋπηρεσίας τα οποία διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο των λογιστικών βιβλίων που θα αναλάβουν να τηρούν. Επιπλέον, ο λογιστής που θέλει να εξειδικευτεί χρειάζεται να παρακολουθήσει ειδικά προγράμματα κατάρτισης.

Σπουδαιότητα:Ο λογιστής χρειάζεται να είναι οργανωτικός, συστηματικός, τυπικός και πολύ προσεκτικός. Πρέπει να διαθέτει υπολογιστική ικανότητα, καλή μνήμη, εχεμύθεια καθώς και ικανότητα για διεκπεραίωση εργασιών γραφείου.

Σήμερα η λογιστική γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (μηχανογραφημένη). Για αυτό το λόγο απαιτείται εξοικείωση στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η διαρκής ενημέρωση σχετικά με αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία θεωρείται απαραίτητη για την άσκηση του επαγγέλματος.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο λογιστής μπορεί να εργαστεί σε εταιρείες, δημόσιους ή τραπεζικούς οργανισμούς καθώς και σε επιχειρήσεις του δημοσίου ή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μπορεί να εργαστεί επίσης και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Αρκετές φορές οι λογιστές ιδρύουν δικές τους εταιρείες και αναλαμβάνουν τα λογιστικά για πολλές μικρές εταιρείες ή ιδιώτες. Συχνά επίσης, ορισμένοι λογιστές που εργάζονται ως μισθωτοί σε εταιρείες, μπορούν να έχουν και δικό τους φοροτεχνικό γραφείο.

Επαγγελματικές συνθήκες: Η εργασία του λογιστή είναι αρκετά τυποποιημένη. Την περίοδο προετοιμασίας των φορολογικών δηλώσεων, καθώς και στις περιπτώσεις που πρέπει να συνταχθεί ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, εργάζεται συνήθως περισσότερες ώρες και πολλές φορές κάτω από συνθήκες πίεσης και άγχους. Οι συνθήκες εργασίας στην επιχείρηση εξαρτώνται από το μέγεθος και το επίπεδο οργάνωσης της επιχείρησης.

Όταν ο λογιστής εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας χρειάζεται να συναντιέται με τους πελάτες στον τόπο εργασίας τους και γι’ αυτό είναι δυνατόν να υπάρχουν μετακινήσεις εντός πόλεως. Οι επισκέψεις επίσης στις εφορίες ή τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης για την κατάθεση των δηλώσεων είναι συχνές.

Οι λογιστές εργάζονται συνήθως σε γραφεία που είναι απομονωμένα από τους χώρους υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών, καθώς η εργασία τους είναι υπεύθυνη και απαιτεί προσοχή και αυτοσυγκέντρωση.

Γενικά σχόλια: Ο λογιστής διευθετεί τις οικονομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης απέναντι στο κράτος και στους εργαζομένους της.

Η δουλειά του απαιτεί συστηματικότητα και οργάνωση, υπευθυνότητα και προσοχή, ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις που θα φέρουν σε δύσκολη θέση την επιχείρηση.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ