Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης – ΣΜΥΑ

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 14/10/2018

.

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)

Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής  Υποστήριξης

Έδρα :

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας υπάγεται στην Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ)

Αναμονή  έκδοσης απόφασης για την έδρα της Σχολής – η Διάδοχος Σχολή ΣΥΔ είχε ως έδρα την   Αεροπορική Βάση του  ΣΕΔΕΣ  στην  Θέρμη Θεσσαλονίκης.  

Σκοπός της σχολής:  

Αποστολή της Κατεύθυνσης Διοικητικής και Εφοδιαστικής  Υποστήριξης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας είναι η παραγωγή Υπαξιωματικών αντίστοιχων ειδικοτήτων, ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις και στα καθήκοντα που θα τους ανατίθενται μέσα σ’ ένα τεχνολογικά υψηλού επιπέδου μηχανισμό που είναι η Πολεμική Αεροπορία και σ’ ένα επιχειρησιακά πολύ ευαίσθητο χώρο όπως είναι ο εναέριος χώρος της Πατρίδας μας

Η εξελισσόμενη πορεία του όπλου της Πολεμικής Αεροπορίας σε συνάρτηση με την ραγδαία τεχνολογική πρόοδο, επέβαλε την επέκταση της Διοικητικής υποστήριξης και κατέστησε αναγκαία την συγκρότηση και λειτουργία Σχολών που προσβλέπουν με την παραγωγή εξειδικευμένων στελεχών, στην κάλυψη της ανάγκης αυτής.

Η Διοικητική υποστήριξη επιδρά άμεσα στο επίπεδο ετοιμότητας των Αεροπορικών δυνάμεων για την επιχειρησιακή τους ικανότητα  και απαιτεί διοικητικά στελέχη µε γνώσεις υψηλού επιπέδου. Στην πρόκληση αυτή η Σχολή ανταποκρίνεται µε αποφασιστικότητα εκσυγχρονίζοντας συνεχώς τα εκπαιδευτικά της προγράµµατα, µεθόδους και μέσα. Έτσι τα στελέχη τα οποία αποφοιτούν από την συγκεκριμένη κατεύθυνση διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και προετοιµασμένοι κατάλληλα, για να επανδρώσουν αποτελεσµατικά τις Μονάδες στις οποίες τοποθετούνται και να εκπληρώσουν το καθήκον τους στην Πατρίδα.

Διάρκεια σπουδών : 3 έτη

Μετά την κατάταξη της οι δόκιμοι εντάσσονται σε μία από της παρακάτω Ειδικότητες (με επιφύλαξη εξαιτίας της πρόσφατης αναδιάρθρωσης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών της  Πολεμικής Αεροπορίας):

 • Στρατολόγου
 • Ταμειακού
 • Πληροφοριών
 • Αμύνης Αεροδρομίων
 • Μετεωρολόγου

σύμφωνα με τις εκάστοτε υφισταμένες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η εκπαίδευση διακρίνεται σε :

 • Ακαδημαϊκή και
 • Στρατιωτική

Με την κατάταξη των μαθητών στην Σχολή εφαρμόζεται Πρόγραμμα Βασικής Στρατιωτικής εκπαίδευσης (ΒΣΕ) με σκοπό να διαμορφώσει τον χαρακτήρα του Δοκίμου σε αξιόμαχο Υπαξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας και Ειδικό πρόγραμμα Αθλητικής εκπαίδευσης (ΑΕ) με σκοπό να συμβάλλει στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της σωματικής διάπλασης του Δοκίμου.

Μετά την ολοκλήρωση της ΒΣΕ και την ορκωμοσία των Δοκίμων, αρχίζει η Ακαδημαϊκή και η Στρατιωτική εκπαίδευση που διαρκεί όσο και η φοίτηση στη Σχολή.

Ενδεικτικά Μαθήματα  ακαδημαϊκής εκπαίδευσης: 

Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική, Εθνικά Θέματα, Κανονισμός Στρατιωτικής Αλληλογραφίας, Κανονισμός Πειθαρχίας Πολεμικής Αεροπορίας, Εργαστήριο Πληροφορικής, Computer Based Training, Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Εργαστήριο Φωτοερμηνείας, καθώς και μαθήματα που εστιάζονται στις πραγματικές απαιτήσεις κάθε ειδικότητας, κ.α.

Περισσότερα στοιχεία :

 • Ηλεκτρονική διεύθυνση της Πολεμικής Αεροπορίας : http://www.haf.gr

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Τα καθήκοντα των ειδικοτήτων  των Υπαξιωματικών  Διοικητικών Αεροπορίας  είναι τα εξής :

 • Ειδικότητα Στρατολόγος :

Οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί ειδικότητας Στρατολόγου στελεχώνουν τα Τμήματα – Γραφεία Προσωπικού των διάφορων Υπηρεσιών και Μονάδων της Π.Α. και χειρίζονται θέματα Στρατιωτικού Προσωπικού και εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας.

 •   Ειδικότητα Ταμειακός:

Ασχολείται με θέματα διαχείρισης οικονομικού.

 •  Ειδικότητα  Πληροφοριών:

Ασχολείται με την συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία πληροφοριών για την υποστήριξη και διεξαγωγή επιχειρήσεων.

 •  Ειδικότητα Αμύνης  Αεροδρομίων:

Ασχολείται με την χρήση και συντήρηση σύγχρονων αντιαεροπορικών συστημάτων καθώς και με την οργάνωση του συστήματος φρούρησης αεροδρομίων.

 •  Ειδικότητα  Μετεωρολόγος:

Ασχολείται με την παρατήρηση και την ενημέρωση του καιρού.

Ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στην Πολεμική Αεροπορία μετά την αποφοίτηση είναι πέντε (5) έτη.
Τα έξοδα φοιτήσεως, βαρύνουν το δημόσιο, ενώ από τον πρώτο μήνα οι σπουδαστές λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές

Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο Βαθμός του Σμηνία.

Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό, που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις είναι :

 • Στο βαθμό του Σμηνία τρία (3) χρόνια
 • Στο βαθμό του Επισμηνία τρία (3) χρόνια
 • Στο βαθμό του Αρχισμηνία τρία (3) χρόνια
 • Στο βαθμό του Ανθυπασπιστή τέσσερα (4) χρόνια ή 15 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη ΣΥΔ, εκ των οποίων δύο χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστή.

Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Σμηνάρχου.

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

Περισσότερα στοιχεία για την εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές