ΠΜΣ: Τομείς Αιχμής και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Παραγωγή και Συντήρηση Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομικών Ειδών

το άρθρο ενημερώθηκε στις 16.12.2022

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Επιστημών των Φυτών

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)

ΠΜΣ: «Τομείς Αιχμής και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Παραγωγή και Συντήρηση Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομικών Ειδών»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ. 118 55 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5294523, Ε-mail: pmsefp@aua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. αφορά ένα σύγχρονο, καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών σε τρεις ειδικεύσεις:

1. Αμπελουργία, Δενδροκομία και Ελαιοκομία

2. Καλλιέργειες εκτός Εδάφους – Ιστοκαλλιέργεια, Υδροπονία, Φυτώρια

3. Ποιότητα – Μετασυλλεκτική Βιολογία και Τεχνολογία Καρπών, Λαχανικών και Ανθέων των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα συνοψίζονται στα εξής:

Ι. Σύγχρονες και καινοτόμες μέθοδοι καλλιέργειας οπωροκηπευτικών και ανθοκομικών ειδών, φιλικές στο περιβάλλον, που στοχεύουν σε αύξηση της παραγωγής, τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, που περιλαμβάνουν (α) φυσιολογία ανάπτυξης και παραγωγής σε καλλιέργειες με/χωρίς κάλυψη (β) παραγωγή και χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού, συστήματα φύτευσης και μόρφωσης δενδρωδών και αμπέλου, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης και βιολογικής γεωργίας, καθώς και καταπονήσεις καλλιεργειών λόγω της κλιματικής αλλαγής, (γ) συστήματα υπό κάλυψη καλλιέργειας κηπευτικών και ανθοκομικών ειδών, με έμφαση στην υδροπονία και την ιστοκαλλιέργεια, διαχείριση θερμοκηπίων, κλειστών συστημάτων καλλιέργειας (plant factories) και δομών αστικής γεωργίας.

II. Γνώση της μετασυλλεκτικής βιολογίας των προϊόντων σε συνδυασμό με την απαιτούμενη τεχνολογία (σύγχρονη ή/και καινοτόμα), στοχεύοντας στην επιμήκυνση του χρόνου συντήρησης και τη μείωση της ποιοτικής υποβάθμισης των συντηρημένων προϊόντων.

III. Υπερσύγχρονες και καινοτόμες μέθοδοι ποιοτικής εκτίμησης και κατάταξης των προϊόντων, καθώς και ελέγχου της ασφάλειας αυτών κατά την παραγωγή, συντήρηση και διακίνηση, και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ.

VI. Εντοπισμός και ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων των καλλιεργειών και προϊόντων τους που παράγονται στη Χώρα και εξάγονται.

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί α) στη δημιουργία στελεχών υψηλού επιπέδου, ώστε η συμβολή τους στην πρόοδο των επιστημονικών πεδίων του Π.Μ.Σ. να έχει σημαντικό χαρακτήρα, είτε οι απόφοιτοι στελεχώσουν υπηρεσίες του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ή συνεχίσουν την εκπαίδευση τους στη βασική έρευνα και λειτουργήσουν ως ερευνητές στον ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, β) στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας, την αύξηση της παραγωγής και το μειωμένο κόστος παραγωγής με χρήση των τελευταίων επιτευγμάτων της τεχνολογίας και παράλληλο σεβασμό στο περιβάλλον στους τρεις τομείς εξειδίκευσης του Π.Μ.Σ.

Η ειδίκευση «Αμπελουργία, Δενδροκομία και Ελαιοκομία» παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στα δενδρώδη και το αμπέλι, ενώ η «Καλλιέργειες εκτός Εδάφους-Ιστοκαλλιέργεια, Υδροπονία, Φυτώρια» σε λαχανικά και ανθοκομικά. Η «Ποιότητα – Μετασυλλεκτική Βιολογία και Τεχνολογία Καρπών, Λαχανικών και Ανθέων» αποσκοπεί στην αποτροπή ποσοτικών απωλειών της παραγωγής μετά τη συλλογή, στη διατήρηση της ποιότητας των συντηρημένων νωπών προϊόντων και τη διάθεση τους στην αγορά εκτός της εποχής παραγωγής τους ή/και μακριά από τον τόπο παραγωγής τους. Σε όλες τις παραπάνω ειδικεύσεις, έμφαση δίνεται στην παραγωγή ειδών οικονομικού ενδιαφέροντος για τη χώρα, με προσαρμογή στη σύγχρονη ή καινοτόμο τεχνολογία.

Τίτλος Σπουδών:

Το πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Τομείς Αιχμής και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Παραγωγή και Συντήρηση  Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομικών Ειδών» λειτουργεί με τρεις ειδικεύσεις:

1. Αμπελουργία, Δενδροκομία και Ελαιοκομία
2. Καλλιέργειες εκτός Εδάφους – ιστοκαλλιέργεια, υδροπονία, φυτώρια
3. Ποιότητα – Μετασυλλεκτική Βιολογία και Τεχνολογία Καρπών, Λαχανικών και Ανθέων

Διάρκεια σπουδών :

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα δίνεται βαρύτητα στη παρακολούθηση των μαθημάτων η/και σεμιναρίων, ενώ το τελευταίο είναι αφιερωμένο κύρια ή αποκλειστικά στην εκτέλεση και συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας.

Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Τυχόν υπέρβαση του ανωτέρω μέγιστου χρονικού ορίου ή της παράτασης που δόθηκε χωρίς λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συνεπάγεται διαγραφή του φοιτητή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας του Π.Μ.Σ. θα είναι η Ελληνική. Απαιτείται επαρκής γνώση της Αγγλικής.

Δίδακτρα: Καταβολή τελών φοίτησης, το οποίο ανέρχεται σε 3.000,00 ευρώ  για το σύνολο των σπουδών τους (3 εξάμηνα).

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως εισακτέοι/ες κάτοχοι τίτλου σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. κατ’ έτος ορίζεται σε τριάντα (30) κατ’ ανώτατο όριο.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των ακόλουθων κριτηρίων και με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας:

 1. Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,5 σε κλίμακα 0-10 (35%)
 2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. (30%)
 3. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πλήρη πρακτικά Συνεδρίων (20%)
 4. Αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών (5%)
 5. Προσωπική συνέντευξη (10%)

Για να θεωρηθεί ο υποψήφιος επιτυχών πρέπει η συνολική του μοριοδότηση να είναι τουλάχιστον 50/100. Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

Στάδιο Α: Το πρώτο στάδιο αφορά στον έλεγχο από την επιτροπή αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στάδιο Β: Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της πρώτης φάσης και περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνέντευξης. Η συνέντευξη, η οποία υπάρχει η δυνατότητα να γίνει και μέσω skype, καθώς και η εξέταση της ξένης γλώσσας.

Στάδιο Γ: Η επιτροπή αξιολόγησης θα καταρτίσει κατάλογο με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων, τον οποίο θα υποβάλει προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ) (ECTS) που απαιτείται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε ενενήντα (90) από τις οποίες οι 40 ΠΜ αντιστοιχούν στα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα (θεωρία ή/και εργαστηριακές ασκήσεις) και οι 50 ΠΜ στη συγγραφή και παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων και των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανά εξάμηνο στις τρεις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:

1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ, ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ

Το Α’ και Β’ εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων επιλογής (Ε) ανά εξάμηνο, από τον παρακάτω Πίνακα. Τα τέσσερα μαθήματα μαζί με μέρος της διπλωματική εργασίας στο Α’ και Β’ εξάμηνο, καθώς και η ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας στο Γ’ εξάμηνο αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS για κάθε εξάμηνο.

Α’ Εξάμηνο:  (4 μαθήματα επιλογής)

   • Ανόργανη Θρέψη και Λίπανση Δενδρωδών και Αμπέλου (Ε)
   • Αναπτυξιακή Αμπελουργία (Ε)
   • Ειδικά Θέματα Πολλαπλασιασμού Οπωροφόρων Δένδρων και Θάμνων (Ε)
   • Θέματα Φυσιολογίας, Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας Φυτικών Ιστών (Ε)
   • Φυτοχημικές Μέθοδοι Ανάλυσης (Ε)
   • Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων (Ε)
   • Εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία

Β’ Εξάμηνο:  (4 μαθήματα επιλογής)

   • Ειδικά Θέματα Ελαιοκομίας (Ε)
   • Αμπελογραφία (Ε)
   • Ολοκληρωμένη και Βιολογική  Καλλιέργεια Δενδρωδών και Αμπέλου (Ε)
   • Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Εχθρών και Ασθενειών Δενδρωδών και Αμπέλου (Ε)
   • Ανάλυση και επεξεργασία δορυφορικής εικόνας  και G.I.S. στην Αγρομετεωρολογία (Ε)
   • Ποιότητα-Μετασυλλεκτική Βιολογία και Τεχνολογία Καρπών (Ε)
   • Διπλωματική Εργασία

Γ’ Εξάμηνο: 

   • Ολοκλήρωση Διπλωματικής Εργασίας.

2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ, ΦΥΤΩΡΙΑ

Το Α’ και Β’ εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων ανά εξάμηνο, από τον παρακάτω Πίνακα, εκ των οποίων τα δύο (2) σε κάθε εξάμηνο είναι υποχρεωτικά (Υ) και τα άλλα δύο (2) επιλογής (Ε). Τα  τέσσερα μαθήματα μαζί με μέρος της διπλωματικής εργασίας στο Α’ και Β’ εξάμηνο, καθώς και η ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας στο Γ’ εξάμηνο αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS για κάθε εξάμηνο.

Α’ Εξάμηνο:  (2 μαθήματα υποχρεωτικά (Υ) + 2 μαθήματα επιλογής (Ε))

   • Υδροπονία (Υ)
   • Φωτοπεριοδισμός και Φυσιολογία Άνθησης και Καταπονήσεων (Υ)
   • Αρχές Αειφορικής Καλλιέργειας Κηπευτικών (E)
   • Νέες Τάσεις στην Ανθοκομία (Ε)
   • Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Ασθενειών των Καλλιεργειών (Ε)
   • Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων (Ε)
   • Εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία

Β’ Εξάμηνο:  (2 μαθήματα υποχρεωτικά (Υ) + 2 μαθήματα επιλογής (Ε))

   • ΙστοκαλλιέργειαΜικροπολλαπλασιασμός (Υ)
   • Σποροπαραγωγή – Παραγωγή Φυτωριακού Υλικού Κηπευτικών και Ανθοκομικών Φυτών (Υ)
   • Κατασκευή και Λειτουργία Θερμοκηπίων (E)
   • Ολοκληρωμένη Aντιμετώπιση Εχθρών των Καλλιεργειών (Ε)
   • Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Τρόφιμα και στο Περιβάλλον (Ε)
   • Ποιότητα – Μετασυλλεκτική Βιολογία και Τεχνολογία Νωπών Λαχανικών και Ανθέων (Ε)
   • Διπλωματική Εργασία

Γ’ Εξάμηνο: 

   • Ολοκλήρωση Διπλωματικής Εργασίας

3. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΠΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΩΝ

Το Α ’και Β’ εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων ανά εξάμηνο. Ένα (1) μάθημα στο Α’ εξάμηνο και δύο (2) στο Β’ εξάμηνο, από τον παρακάτω Πίνακα, καθώς και η παρακολούθηση των σεμιναρίων στα τρία (3) εξάμηνα είναι υποχρεωτικά (Υ) για όλους τους φοιτητές, ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα, δηλαδή τρία (3) στο Α’ εξάμηνο και ένα (1) στο Β’ εξάμηνο είναι επιλογής (Ε). Τα μαθήματα, η παρακολούθηση σεμιναρίων και μέρος της διπλωματικής εργασίας στο Α’ και Β’ εξάμηνο, καθώς και η ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας μαζί με τα σεμινάρια στο Γ’ εξάμηνο αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS για κάθε εξάμηνο.

Α’ Εξάμηνο: (1 μάθημα υποχρεωτικό (Υ) + 3 μαθήματα επιλογής (Ε))

   • Εγκατάσταση και Λειτουργία Θαλάμων Ψύξης, Συντήρησης και Ωρίμανσης και Μηχανημάτων Γραμμής Συσκευασίας (Υ)
   • Θέματα Φυσιολογίας, Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας Φυτικών Ιστών (Ε)
   • Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων (Ε)
   • Φυτοχημικές Μέθοδοι Ανάλυσης (Ε)
   • Υδροπονία (Ε)
   • Ανόργανη Θρέψη και Λίπανση Καρποφόρων Δένδρων και Θάμνων (Ε)
   • Σεμινάρια (Υ)
   • Εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία

Β’ Εξάμηνο: (2 μαθήματα υποχρεωτικά (Υ) + 1 μάθημα επιλογής (Ε))

   • Ποιότητα – Μετασυλλεκτική Βιολογία και Τεχνολογία Νωπών Καρπών (Y)
   • Ποιότητα – Μετασυλλεκτική Βιολογία και Τεχνολογία Νωπών Λαχανικών και Ανθοκομικών Ειδών (Y)
   • Ασφάλεια και Ποιότητα Τροφίμων (Ε)
   • Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Τρόφιμα και στο Περιβάλλον (Ε)
   • Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Εχθρών και Ασθενειών Δενδρωδών και Αμπέλου (Ε)
   • Ολοκληρωμένη και Βιολογική Καλλιέργεια Δενδρωδών και Αμπέλου (Ε)
   • Ανάλυση και Επεξεργασία Δορυφορικής Εικόνας και G.I.S. στην Αγρομετεωρολογία (Ε)
   • Σεμινάρια (Υ)
   • Διπλωματική Εργασία

Γ’ Εξάμηνο: 

   • Ολοκλήρωση Διπλωματικής Εργασίας

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για πέντε κύκλους σπουδών, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το Α’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους το 2023-2024 για την ολοκλήρωση του τελευταίου κύκλου σπουδών, με τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή επικαιροποιήσεων του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, των διδασκόντων και των μαθημάτων σε ετήσια βάση.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ