ΠΜΣ: Ολοκληρωμένα Συστήματα Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος

το άρθρο ενημερώθηκε στις 16.12.2022

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Επιστημών των Φυτών

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)

ΠΜΣ: «Ολοκληρωμένα Συστήματα Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ. 118 55 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5294523, Ε-mail: pmsefp@aua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. αφορά ένα σύγχρονο, καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στη Φυτοπροστασία και στο Περιβάλλον που διασυνδέει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση. Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. έχει στόχο τη συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων Φυτοπροστασίας και της Διαχείρισης του Περιβάλλο- ντος στη χώρα μας, αλλά και στα πλαίσια των υποχρεώσεων που δημιουργούνται διεθνώς στον τομέα της Φυτοπροστασίας και του Περιβάλλοντος με σκοπό την: (1) Προστασία του φυτικού κεφαλαίου και της φυτικής παραγωγής, (2) Παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ασφάλειας ποιοτικών προϊόντων, (3) Μείωση του κόστους των προϊόντων, (4) Προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, (5) Υψηλού επιπέδου Εξειδίκευση Γεωπόνων – Φυτοπροστασίας σε επαγγελματικό επίπεδο και σε θέματα της Αγοράς.

Τα επιμέρους αντικείμενα τα οποία συνθέτουν το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ είναι:

1. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων σύγχρονης διάγνωσης εχθρών και ασθενειών των φυτών και φυτικών προϊόντων
2. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών των σημαντικότερων καλλιεργειών της χώρας μας
3. Ανάπτυξη και ορθολογική εφαρμογή και διαχείριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων
4. Εφαρμογές γεωργίας ακριβείας στη φυτοπροστασία
5. Παρουσίαση συστημάτων διαχείρισης του περιβάλλοντος
6. Σύγχρονες μέθοδοι αντιμετώπισης εντόμων υγειονομικής σημασίας
7. Παρουσίαση δικτύου πληροφόρησης σε θέματα φυτοπροστασίας.

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στις επιστήμες και τα σύγχρονα συστήματα της προστασίας των φυτών, καθώς και της προστασίας του αγροτικού, αστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι: α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που αφορούν στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής με γνώμονα την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ., με στόχο την παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας, ασφαλών αγροτικών προϊόντων και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Τίτλος Σπουδών:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα «Ολοκληρωμένα Συστήματα Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος». Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ θα είναι ενιαίο χωρίς ειδικεύσεις.

Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα μέσα από τα μαθήματα επιλογής του Π.Μ.Σ. να εξειδικεύεται σε αντικείμενα Εφαρμοσμένης Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος ή σε αντικείμενα Βασικής Έρευνας στη Φυτοπροστασία και το Περιβάλλον.

Διάρκεια σπουδών :

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε τέσσερα (4) μαθήματα/εξάμηνο και το τρίτο (3ο) Εξάμηνο περιλαμβάνει την εκτέλεση εφαρμοσμένης ή βασικής ερευνητικής διπλωματικής εργασίας. O χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τους Τμήματος. Τυχόν υπέρβαση του ανωτέρω μέγιστου χρονικού ορίου ή της παράτασης που εδόθη χωρίς λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συνεπάγεται διαγραφή του φοιτητή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας του ΠΜΣ θα είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική. Απαιτείται επαρκής γνώση της Αγγλικής.

Δίδακτρα: Τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών ανέρχονται σε 3.000 € για τα 3 εξάμηνα.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως εισακτέοι/ες κάτοχοι τίτλου σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 30.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των ακόλουθων κριτηρίων και με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας:

 1. Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,5 σε κλίμακα 0-10 (35%)
 2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Π.Μ.Σ. (30%)
 3. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πλήρη πρακτικά Συνεδρίων (20%)
 4. Αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών (5%)
 5. Προσωπική συνέντευξη (10%)

Για να θεωρηθεί ο υποψήφιος επιτυχών πρέπει η συνολική του μοριοδότηση να είναι τουλάχιστον 50/100. Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

Στάδιο Α: Το πρώτο στάδιο αφορά στον έλεγχο από την επιτροπή αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στάδιο Β: Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της πρώτης φάσης και περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνέντευξης. Η συνέντευξη, η οποία υπάρχει η δυνατότητα να γίνει και μέσω skype, καθώς και η εξέταση της ξένης γλώσσας.

Στάδιο Γ: Η επιτροπή αξιολόγησης θα καταρτίσει κατάλογο με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων, τον οποίο θα υποβάλει προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ) (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90) από τις οποίες οι 48 ΠΜ αντιστοιχούν σε μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων και οι 42 ΠΜ στη Διπλωματική Εργασία.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο:  – 4 μαθήματα επιλογής (Ε)

   • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
   • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
   • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
   • ΖΩΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΕΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ
   • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
   • ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΑ 6 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΥΤΩΝ – ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ
   • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Β’ Εξάμηνο:  – 4 μαθήματα επιλογής (Ε)

   • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
   • ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
   • ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
   • ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
   • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΑΡΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΔΟΛΟΓΙΑΣ
   • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
   • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γ’ Εξάμηνο:

   • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για πέντε έτη μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή επικαιροποιήσεων του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών και των μαθημάτων σε ετήσια βάση.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ