ΔΠΜΣ: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων

το άρθρο ενημερώθηκε στις 16.12.2022

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π.Α.

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

.

ΔΠΜΣ: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος

 και Γαλακτοκομικών Προϊόντων»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ. 118 55  Βοτανικός. Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 529 4653 Fax:  210 5294672 Ε-mail: dpms_dairy@aua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας

(α) στους επιστημονικούς κλάδους της Γενετικής Βελτίωσης, της Αναπαραγωγής, της Υγείας και της Διατροφής γαλακτοπαραγωγών ζώων,

(β) στην Επιστήμη και Τεχνολογία του γάλακτος, ως εργαλεία για την ανάπτυξη και παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων γάλακτος, και

(γ) στις οικονομικές αρχές και στις νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την παραγωγή γάλακτος και των προϊόντων του.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκει να καλύψει συνολικά την αλυσίδα της γαλακτοκομικής παραγωγής (πρωτογενής παραγωγή – τεχνολογία – καταναλωτής), λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αγροτικής οικονομίας και της αγροτικής πολιτικής που αφορούν σε αυτό τον τομέα.

Ο σκοπός του Προγράμματος συνοψίζεται στα εξής:

(α) η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στον πολυδιάστατο τομέα της Γαλακτοκομίας,

(β) η υψηλού επιπέδου κατάρτιση επιστημόνων στις σύγχρονες τάσεις της παραγωγής και της επεξεργασίας γάλακτος για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου και του Ιδιωτικού παραγωγικού τομέα, των Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας μας, καθώς και Διεθνών Οργανισμών, και (γ) η κατάρτιση ειδικών επιστημόνων που προέρχονται από άλλες χώρες στις σύγχρονες τάσεις παραγωγής και επεξεργασίας γάλακτος.

Η διάρκεια των σπουδών είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά το Α’ Εξάμηνο διδάσκονται προχωρημένα μαθήματα σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Ποιοτικού Ελέγχου και Ασφάλειας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Εκτροφής Ζώων και Παραγωγής Γάλακτος, Διατροφής Γαλακτοπαραγωγών Ζώων, Φυσιολογίας και Υγιεινής Γαλακτοπαραγωγών Ζώων, καθώς και Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής. Στο Β’ Εξάμηνο γίνονται σεμινάρια, επισκέψεις σε μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας γάλακτος, και παράλληλα θα εκπονείται η μεταπτυχιακή διατριβή.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Γεωπόνους, Κτηνιάτρους, Χημικούς, Χημικούς Μηχανικούς, και άλλους επιστήμονες θετικών επιστημών που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στα παραπάνω πεδία.

Τίτλος Σπουδών: Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και εκδηλώσεων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική. Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων». Το Μ.Δ.Ε. των συνεργαζόμενων Τμημάτων του Γ.Π.Α. θεωρείται ισοδύναμο των αγγλοσαξονικών πτυχίων M.Sc.

Διάρκεια σπουδών : Η διάρκεια των σπουδών είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Γλώσσα.

Δίδακτρα: Το κόστος ανά μεταπτυχιακό φοιτητή για τη συνολική διάρκεια των σπουδών του ανέρχεται στα 3.500 ευρώ

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Ο αριθμός εισακτέων για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαεπτά (17) φοιτητές. Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:

1. Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικών και συναφών επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

2. Πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

3. Άλλοι πτυχιούχοι, που έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των επιστημών Ζωικής Παραγωγής, Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.

4. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 8, άρ. 34 του ν.4485/2017.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα εξής κριτήρια:

1. Γενικός Βαθμός Πτυχίου

2. Βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.

3. Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών.

4. Νομίμως επικυρωμένο Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό επάρκειας Αγγλικής γλώσσας ή και άλλων ξένων γλωσσών τουλάχιστον επιπέδου Β2 – πιστοποιημένη από αναγνωρισμένο φορέα. Σε περίπτωση έλλειψης διπλώματος ή πιστοποιητικού επάρκειας απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε εξέταση στην Αγγλική που θα διεξάγει το Ίδρυμα. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψήφιους, επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, όπως αυτή καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 221/90, άρθρο 9.

5. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.

6. Αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών.

7. Προσωπική συνέντευξη.

8. Σχετική επαγγελματική εμπειρία και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.

9. Επιπλέον τίτλοι σπουδών

10. Επιπλέον ξένες γλώσσες.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Κατά το Α’ Εξάμηνο διδάσκονται προχωρημένα μαθήματα σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Ποιοτικού Ελέγχου και Ασφάλειας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Εκτροφής Ζώων και Παραγωγής Γάλακτος, Διατροφής Γαλακτοπαραγωγών Ζώων, Φυσιολογίας και Υγιεινής Γαλακτοπαραγωγών Ζώων, καθώς και Κοστολόγησης και Λήψης Αποφάσεων σε Επιχειρήσεις Γαλακτοπαραγωγής. Στο Β’ Εξάμηνο γίνονται σεμινάρια, επισκέψεις σε μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας γάλακτος, και παράλληλα θα εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς που προέρχονται από το χώρο της βιομηχανίας ή άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Δημόσιου Τομέα. Η επιλογή των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε εξήντα (60).

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση επτά (7) υποχρεωτικών και ενός (1) μαθήματος επιλογής, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. Το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο:
Μαθήματα Υποχρεωτικά

   • Επιστήμη Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
   • Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
   • Ποιοτικός Έλεγχος και Ασφάλεια Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων-Νομοθεσία
   • Εκτροφή Ζώων και Παραγωγή Γάλακτος
   • Διατροφή Γαλακτοπαραγωγών Ζώων
   • Φυσιολογία και Υγιεινή Γαλακτοπαραγωγών Ζώων
   • Κοστολόγηση και λήψη αποφάσεων σε επιχειρήσεις γαλακτοπαραγωγής

Μαθήματα Επιλογής

   • Βιοστατιστική
   • Διαχείριση Αποβλήτων Μονάδων Παραγωγής και
   • Επεξεργασίας Γάλακτος
   • Ειδικά Θέματα Βιοχημείας Τροφίμων

Β΄ εξάμηνο:

   • Σεμινάρια
   • Εκπαιδευτικές εκδρομές/επισκέψεις
   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία

Στο Β΄ Εξάμηνο σπουδών εντάσσονται η παρακολούθηση Σεμιναρίων (2 ECTS), οι εκπαιδευτικές επισκέψεις (3 ECTS) και η εκπόνηση και συγγραφή της Διπλωματικής εργασίας (25 ECTS), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. To πρόγραμμα των σεμιναρίων και των εκπαιδευτικών επισκέψεων καθορίζεται από την Ε.Δ.Ε. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. Η συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα, σεμινάρια και εκπαιδευτικές εκδρομές/επισκέψεις είναι υποχρεωτική. Μέρος της διδασκαλίας των μαθημάτων που διδάσκονται από το τμήμα. Ε.Ζ.Π.Υ, το οποίο δεν ξεπερνά το 30% των συνολικών ωρών διδασκαλίας, μπορεί να πραγματοποιείται μέσω οργανωμένης εξ΄ αποστάσεως διδασκαλίας.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ