ΔΠΜΣ: Αμπελουργία – Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά

το άρθρο ενημερώθηκε στις 16.12.2022

.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Χημείας  του ΕΚΠΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

.

ΔΠΜΣ: «Αμπελουργία- Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα Τ.Κ. 157 84

Τηλέφωνα:  210 7274098, 2107274386, 210 5294523, E-mail: secr@chem.uoa.gr, pmsefp@aua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Σκοπός του ΔΠΜΣ «Αμπελουργία- Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Αμπελουργίας, Οινολογίας και Αλκοολούχων ποτών και των Εφαρ­μογών τους στη Σύγχρονη Τεχνολογία. Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Αμπελουργία- Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ «Αμπελουργία-Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά» έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού που ψηφίστηκε από το Διεθνές Γραφείο Αμπέλου και Οίνου (Training programs for oenologists- Resolution OIV-ECO 563-2016). Οι πτυχιούχοι του ΔΠΜΣ έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από το ν.1697/1987 (ΦΕΚ 57 Α), για την άσκηση του επαγγέλματος του Οινολόγου.

Η διαχρονική παρουσία της αμπέλου και των προϊόντων της στον ελλαδικό χώρο και η ενασχόληση των Ελλήνων από την αρχαιότητα έως σήμερα με την αμπελοκαλλιέργεια και την παραγωγή οίνων αποκαλύπτει την τεράστια συμβολή του κλάδου στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη. Οι Βιομηχανίες παραγωγής οίνου καθώς και οι βιομηχανίες ζύθου, αποσταγμάτων και αλκοολούχων ποτών, σε όλα τα στάδια μας παραγωγικής και εμφιαλωτικής διαδικασίας, κατέχουν κυρίαρχη θέση στη Χημική Βιομηχανία της χώρας μας και παίζουν σπουδαίο ρόλο στην Εθνική μας Οικονομία.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ «Αμπελουργία-Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά» λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα και τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς για επαγγελματίες του κλάδου που συνδυάζουν τόσο τις τεχνικές (αμπελουργικές και οινολογικές) δεξιότητες όσο και τις επιχειρηματικές  έχει σχεδιάσει το πρόγραμμα σπουδών του ώστε να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στον αμπελοοινικό τομέα.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού που ψηφίστηκε από το Διεθνές Γραφείο Αμπέλου και Οίνου (Training programs for oenologists-Resolution OIV- ECO 563-2016). Οι πτυχιούχοι του ΔΠΜΣ έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από το ν. 1697/1987 (ΦΕΚ Α΄ 57), για την άσκηση του επαγγέλματος του Οινολόγου.

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι ένα σύγχρονο, καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών για την επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στην Αμπελουργία, την Οινολογία και τα Αλκοολούχα Ποτά, διασυνδέοντας την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική εκπαίδευση. Σκοπός του προγράμματος είναι:

α) Η παροχή γνώσεων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη βασική, συστηματική και επιστημονική έρευνα, που συμβάλλει στις συνεχώς εξελισσόμενες επιστήμες της Αμπελουργίας, της Οινολογίας και των Αλκοολούχων Ποτών.

 β) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε θέματα του Αμπελο-οινικού τομέα, καθώς και η ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα αυτό.

γ) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν:

   • Βιομηχανίες παραγωγής οίνου, ζύθου, αποσταγμάτων και αλκοολούχων ποτών που κατέχουν κυρίαρχη θέση στη Χημική Βιομηχανία της χώρας και παίζουν σπουδαίο ρόλο στην Εθνική μας Οικονομία.
   • Αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις, παραγωγικούς αμπελώνες και συναφείς επαγγελματικές δομές.
   • Υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιες υπηρεσίες κ.α.).

με στόχο την παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών οι απόφοιτοι αποκτούν  εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να δραστηριοποιούνται ως ειδικοί στους ακόλουθους τομείς:

 • Οργάνωση και διαχείριση αμπελοοινικών επιχειρήσεων
 • Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων γευσιγνωσίας οίνων και αλκοολούχων ποτών και εργαστηρίων αναλύσεων.
 • Οργάνωση οινοποιείων και επιχειρήσεων αποσταγματοποιίας και ζυθοποιίας
 • Συσκευασία, αποθήκευση, συντήρηση, διακίνηση και εμπορία οίνων και αλκοολούχων ποτών
 • Παραγωγή, επεξεργασία, διασφάλιση ποιότητας, καταλληλότητας αμπελοοινικών προϊόντων
 • Τεχνική υποστήριξη θεμάτων που σχετίζονται με αμπελοοινική νομοθεσία
 • Εκπόνηση μελετών εγκατάστασης και καλλιέργειας αμπελώνων
 • Συμβουλευτική διαχείριση παραγωγικών αμπελώνων και φυτωρίων αμπέλου.

Τίτλος Σπουδών: Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στον τίτλο θα αναφέρεται και το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διάρκεια σπουδών : Τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Δίδακτρα: Για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή συνολικού ποσού διδάκτρων 3.000 ευρώ κατανεμημένο σε  τρεις (3) ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ, οι οποίες καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Χημείας, Γεωπονίας και άλλων Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ισοτίμων της αλλοδαπής, εφόσον έχουν τύχει αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ως και Πτυχιούχοι αντιστοίχων Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.). Οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. όμως υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα που θα ορίσει η ΕΔΕ.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δεκαπέντε (15). Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί και αυτοί που ισοβαθμούν με τον τελευταίο υποψήφιο.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ. 34 του Ν.4485/17.

Το ΔΠΜΣ «Αμπελουργία-Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά» θα δέχεται ως δεκαπέντε (15) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κάθε Ιούνιο, με απόφαση της ΕΔΕ, του ΔΠΜΣ δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ, και στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Τμημάτων προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας  μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, όπως θα ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αίτηση Συμμετοχής
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
  5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
  6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  7. Δύο συστατικές επιστολές
  8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μιας διεθνούς γλώσσας, επιπέδου Β2, κατά προτίμηση της αγγλικής.

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

   • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 10%
   • Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ σε ποσοστό 15%
   • Επίδοση σε Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών σε ποσοστό 5%
   • Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής σε ποσοστό 10%
   • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 5%
   • Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 5%
   • Δημοσιεύσεις σε ποσοστό 5%
   • Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία σε ποσοστό 5%
   • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 40%

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη ΣΕ. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απόφαση της ΕΔΕ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί ως ΜΦ όλοι οι ισοβαθμήσαντες ακόμα και αν υπερβαίνουν το μέγιστο αριθμό των 20 φοιτητών. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται αποκλειστικά διά ζώσης.

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

   • Τεχνολογία Οίνου
   • Αναπτυξιακή Αμπελουργία
   • Ενόργανη Ανάλυση
   • Μικροβιολογία Οίνου- Τεχνολογία Ζυμώσεων
   • Ειδικά Θέματα Αμπελουργίας – Ολοκληρωμένη διαχείριση συμβατικού και βιολογικού αμπελώνα
   • Διαλέξεις

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

   • Αμπελοοινικά προϊόντα – Αποστάγματα- Αλκοολούχα ποτά- Ζύθος
   • Αμπελογραφία- Μέθοδοι βελτίωσης της αμπέλου
   • Ποσοτικές αναλύσεις γλεύκους και οίνου. Οργανοληπτικός έλεγχος Οίνου, Ζύθου και Αλκοολούχων Ποτών
   • Ασφάλεια και ποιότητα Οίνου και αλκοολούχων ποτών – Αμπελοοινική Νομοθεσία
   • Οικονομική Διαχείριση αμπελώνων και Οινοποιείων – Εμπορία Αμπελοοινικών προϊόντων
   • Διαλέξεις

Γ΄ Εξάμηνο

   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
   • Πρακτική άσκηση

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027 – 2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ