Ερώτηση της ημέρας: Ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα του Νοσηλευτή;;

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή

Tα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων ΤΕΙ Νοσηλευτικής έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ.351/1989 (ΦΕΚ 159  τ.Α’/14.06.1989).

Οι πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Από το ανωτέρω νομοθετικό κείμενο προκύπτει ότι το επάγγελμα του Νοσηλευτή είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο για την άσκηση του απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας.

Να σημειωθεί επίσης ότι το ανωτέρω νομοθετικό κείμενο αναφέρονται στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ  και όχι στα διάδοχα τμήματα των σημερινών πανεπιστημιακών τμημάτων. Για τα οποία ο νομοθέτης μέχρι και σήμερα δεν έχει προσδιορίσει ακόμη τις επαγγελματικές δραστηριότητες των αποφοίτων τους.

Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Νοσηλευτικής των Πανεπιστημίων αναμένεται να έχουν κατ’ ελάχιστον τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΤΕΙ, λόγω  συνέχειας αλλά και απουσίας ανταγωνιστικών σχολών ή συντεχνιακών αιτημάτων.

Οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και Επαγγελματικών Λυκείων φέρουν τον τίτλο του Βοηθού Νοσηλευτή.

Αντικείμενο εργασίας. Το αντικείμενο εργασίας των Νοσηλευτών-τριών είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του στη :

 • Διατήρηση της υγείας
 • Πρόληψη της νόσου
 • Αντιμετώπιση της νόσου (θεραπεία – νοσηλεία)
 • Αποκατάσταση

Ο νοσηλευτής είναι ένα μέλος της υγειονομικής ομάδας, η οποία αποτελείται από τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτές, εργαστηριακούς όλων των ειδικοτήτων, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς. Ο νοσηλευτής:

 • Εκτιμά τις ανάγκες του υγιούς ή ασθενούς ατόμου
 • Σχεδιάζει τη φροντίδα του σε σχέση και με τις ιατρικές οδηγίες
 • Εφαρμόζει το σχέδιο φροντίδας με νοσηλευτικές παρεμβάσεις
 • Αξιολογεί τα αποτελέσματα της φροντίδας, επανεκτιμά
 • Τροποποιεί το αρχικό σχέδιο και παρεμβαίνει για να βοηθήσει το άτομο, την οικογένεια, την  κοινότητα, στην:
   • Προαγωγή της υγείας
   • Πρόληψη της νόσου
   • Θεραπεία και
   • Αποκατάσταση
 • Έχει την ευθύνη των υγειονομικών σχηματισμών και ιδρυμάτων επί 24ώρου βάσεως (συντονίζει την όλη εργασία) και ασκεί, παράλληλα με τη νοσηλεία, Διοίκηση και Διδασκαλία.
 • Επιπλέον, ασχολείται με τη Νοσηλευτική Έρευνα για την προαγωγή της Επιστήμης και την βελτίωση της Νοσηλευτικής.

.

.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Νοσηλευτικής των ΑΕΙ, φέρουν τον Επαγγελματικό Τίτλο «Νοσηλευτής»/«Νοσηλεύτρια», αποκτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της γενικής Νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι Νοσηλευτές γενικών φροντίδων.

Οι Νοσηλευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη Νοσηλευτικών μονάδων, στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής Νοσηλευτικών φροντίδων.

Νοσηλευτικές πράξεις που γίνονται με απόφαση και ευθύνη των Νοσηλευτών: Αποφάσεις και ευθύνες εκτέλεσης προς κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου ως βιο-ψυχοκοινωνική οντότητα, στους  τομείς υγιεινής, του ιδίου και του περιβάλλοντός του, ασφάλειας, άνεσης και υποβοήθησης οργανικών λειτουργιών.

 1. Παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας σε κλινήρεις αρρώστους, όλων των ηλικιών, που πάσχουν από διάφορα νοσήματα.
 2. Λήψη νοσηλευτικών μέτρων και επίβλεψη ανάπαυσης και ύπνου.
 3. Λήψη μέτρων για πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών από μακροχρόνια κατάκλιση.
 4. Κάλυψη των αδυναμιών αυτοφροντίδας
 5. Υποβοήθηση και φροντίδα λειτουργιών απέκκρισης εντέρου και ουροδόχου κύστης.
 6. Λήψη νοσηλευτικών μέτρων για προαγωγή αναπνευστικής λειτουργίας
 7. Στενή παρακολούθηση αρρώστων για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχήματα.
 8. Λήψη μέτρων για πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο Νοσηλευτικής φροντίδας
 9. Απομόνωση και δήλωση αρρώστου με λοιμώδες νόσημα.
 10. Προθανάτια υποστήριξη και φροντίδα του αρρώστου και μεταθανάτια φροντίδα του αρρώστου στο θάλαμο και υποστήριξη οικογένειας.
 11. Σίτιση αρρώστου με όλους τους τρόπους.
 12. Εφαρμογή φυσικών μέσων για πρόκληση υποθερμίας και επισπαστικών.
 13. Πληροφόρηση του αρρώστου και των οικείων του, σε θέματα που αφορούν: Την λειτουργία του Νοσοκομείου, τη Νομοθεσία των υπηρεσιών υγείας, την εφαρμοσμένη θεραπευτική.
 14. Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον άρρωστο με σκοπό την αυτοφροντίδα.
 15. Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στους οικείους του αρρώστου, με σκοπό τη συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι.
 16. Φροντίδα και υποστήριξη αρρώστου και περιβάλλοντος όταν υπάρχει χρόνιο και ανίατο νόσημα.
 17. Βοήθεια στην επικοινωνία μεταξύ αρρώστου, οικογένειας, ιατρού, προσωπικού του Νοσοκομείου άλλων κοινωνικών και κοινοτικών Ιδρυμάτων.
 18. Διενέργεια γραπτής και προφορικής ενημερωτικής επικοινωνίας με τα μέλη της Υγειονομικής ομάδας και άλλους συναφείς Οργανισμούς.
 19. Συνεργασία στον συντονισμό των ενεργειών για την πρόσληψη θεραπείας και αποκατάστασης.

Πράξεις σε απουσία ιατρού:

 1. Εφαρμογή Πρωτοκόλλου επειγουσών ενεργειών σε χώρους ή μονάδες όπου δεν είναι σπάνια προβλεπτά οξέα συμβάντα.
 2. Εφαρμογή Πρώτων Βοηθειών.

Πράξεις μετά από γνωμάτευση ιατρού και εκτέλεση από τον Νοσηλευτή

Ο Νοσηλευτής έχει την ικανότητα, λόγω Σπουδών και Πρακτικής εμπειρίας, να εκτελεί και τις πιο περίπλοκες πράξεις κατά εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος:

α). Μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Νοσηλευτή
β). Χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς
γ). Χορήγηση οξυγόνου με όλους του τρόπους
δ). Πλήρης παρεντερική θρέψη
ε). Θεραπευτικά λουτρά
στ). Βρογχική παροχέτευση εκκρίσεων.

Οι Νοσηλευτές έχουν το δικαίωμα να:

 1. Συμμετέχουν σε περίπτωση θεομηνιών και εκτάκτων αναγκών στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση υγειονομικών προβλημάτων.
 2. Συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων του συστήματος υγείας για τον καθορισμό της πολιτικής υγείας.
 3. Καλύπτουν όλο το φάσμα της Διοικητικής ιεραρχίας, της σχετικής με τον τομέα της Ειδικότητάς τους, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα Νομοθεσία.
 4. Καθορίζουν τα κριτήρια της Νοσηλευτικής φροντίδας σε όλα τα πλαίσια της Νοσηλευτικής άσκησης.
 5. Ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της Ειδικότητάς τους, με την εξέλιξη της τεχνολογίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας Νομοθεσίας.
 6. Καλύπτουν τομείς Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων, ελλείψει ειδικών Νοσηλευτών, αφού εκπαιδευτούν με ταχύρρυθμα προγράμματα.
 7. Απασχολούνται στη Νοσηλευτική Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
 8. Επισημαίνουν προβλήματα για έρευνα ή μελέτη και τις διεξάγουν με σκοπό την προαγωγή της Νοσηλευτικής Επιστήμης και της Μεθοδολογίας.
 9. Ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, μετά την απόκτηση άδειας επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

Ο Νοσηλευτής αποτελεί τον κύριο και πρωταρχικό υπεύθυνο επιστήμονα στη λειτουργία και οργάνωση της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας φροντίδας Υγείας . Ο ρόλος του δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή θεραπευτικών παρεμβάσεων με σκοπό την αποκατάσταση της υγείας του ατόμου που έχει ήδη νοσήσει, αλλά επεκτείνεται κυρίως στις παρεμβάσεις εκείνες που έχουν σκοπό τη διατήρηση και προαγωγή της Υγείας.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του τμήματος  Νοσηλευτικής των ΑΕΙ φέρουν τον τίτλο «Νοσηλευτής / τρια» (παρ. 2 άρθρο 5 του Ν.1579/85) και διαθέτουν υψηλό επίπεδο θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες για την αποτελεσματική άσκηση της Νοσηλευτικής επιστήμης.
Συγκεκριμένα: ο Νοσηλευτής, σε συνεργασία με τον ιατρό, στα πλαίσια της νοσηλευτικής διεργασίας:

 • εκτιμά τις ανάγκες του υγιούς ή ασθενούς ατόμου,
 • σχεδιάζει τη φροντίδα του
 • εφαρμόζει το σχέδιο φροντίδας με νοσηλευτικές παρεμβάσεις,
 • αξιολογεί τα αποτελέσματα της φροντίδας και
 • επανεκτιμά και τροποποιεί το αρχικό σχέδιο, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά στο να βοηθήσει το άτομο, την οικογένεια και την κοινότητα όσον αφορά στην προαγωγή της υγείας, στην πρόληψη της νόσου, στη θεραπεία και στην αποκατάσταση.

Παράλληλα με τα παραπάνω, ο νοσηλευτής ασκεί διοίκηση, διδασκαλία, αλλά και νοσηλευτική έρευνα για την προαγωγή της επιστήμης του. Ο Νοσηλευτής που εργάζεται στα νοσοκομεία, δημόσια και ιδιωτικά, αποτελεί ισότιμο μέλος της διεπιστημονικής υγειονομικής ομάδας, η οποία αποτελείται από ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους επαγγελματίες υγείας.

Εκτός των νοσοκομείων, άλλοι τομείς άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος μπορεί να είναι: τα Κέντρα Υγείας, Υγειονομικοί και άλλοι οργανισμοί, Ι.Κ.Α., Ε.Ε.Σ., Π.Ι.Κ.Π.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε., Τράπεζες, Βιομηχανίες, Εργοστάσια, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Ιδρύματα φροντίδας Ηλικιωμένων, Μειονεκτούντων ατόμων, Κ.Α.Π.Η., σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προβλέπεται επίσης, σύντομα να είναι σε θέση να ασκεί ελεύθερο επάγγελμα στην κοινότητα. Άλλες δυνατότητες του μελλοντικού πτυχιούχου είναι οι εξής:

 • Εργασία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους διεθνείς οργανισμούς.
 • Εκπόνηση νοσηλευτικής ειδικότητας στο χώρο των νοσοκομείων για την απόκτηση του τίτλου του ειδικού νοσηλευτή στη χειρουργική, παθολογία, παιδιατρική και στην ψυχιατρική. 
 • Εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών σε ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 
 • Συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε τμήματα των ΑΕΙ. 
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες που πραγματοποιούνται στο χώρο της υγείας από διάφορους φορείς.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ