Λογιστικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 13/01/2011

 

 

Αλεξάνδρειο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Θεσσαλονίκης

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας : Τμήμα Λογιστικής

 

Έδρα : 

Διεύθυνση : Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης Τ.Θ. 141, Σίνδος  57 400 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 791191, Fax : 2310 791180 E-mail :  info@acc.teithe.gr
 

 

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Λογιστικής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της λογιστικής, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση / κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη ως λογιστών φοροτεχνικών, που θα απασχοληθούν, είτε σε επιχειρήσεις, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

 

 

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Τομείς   : 

 • Χρηματοοικονομικής  και Φορολογικής Λογιστικής
 • Διοικητικής Λογιστικής, Μηχανοργάνωσης Λογιστικής και Η/Υ
 • Διοικητικής,  Οικονομικών και Νομικών

 

 

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Γενικά Μαθηματικά, Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Προγραμματισμός Η/Υ, Εισαγωγή στους Η/Υ, Επεξεργασία Κειμένου, Επιχειρησιακή Έρευνα, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Στοιχεία Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οικονομικά Μαθηματικά, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γενικές Αρχές Μάρκετινγκ, Εργασιακές Σχέσεις, Αρχές Οικονομικής, Ιδιωτική Οικονομική, Δημόσια Οικονομική, Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων, Χρήμα – Πίστη Τράπεζες, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Διεθνές Εμπόριο, Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί, Γενική Λογιστική, Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Λογιστική Εταιρειών, Λογιστική Κόστους, Φορολογική Λογιστική, Ανάλυση Ισολογισμών, Εργαστήριο Τραπεζικής Λογιστικής, Λογιστικές Εφαρμογές, Ελεγκτική, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Ναυτιλιακή Λογιστική, Ξενοδοχειακή Λογιστική, Τραπεζική Λογιστική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση με Η/Υ, Οργάνωση Λογιστηρίου, κ.α.  Περισσότερα στοιχεία

 

 

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης δεν έχει ακόμα οργανωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι απόφοιτοι όμως μπορούν να παρακολουθήσουν Μεταπτυχιακά Προγράμματα άλλων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ σχετικά με το αντικείμενο τους.

 

 

Περισσότερα στοιχεία : 

 

 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται – είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδυνάμως – ως στελέχη Λογιστηρίων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα δραστηριοποιούνται:

 • ως βοηθοί αρχικά και αργότερα ως στελέχη των λογιστηρίων.
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικά ή ως μέλη εταιρειών, σε τήρηση βιβλίων Α, Β, Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • ως υπεύθυνοι λογιστές-στριες σε λογιστήρια και ως προϊστάμενοι των λογιστηρίων.
 • ως οικονομικοί διευθυντές επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • ως επιχειρηματίες ή στελέχη σε χρηματιστηριακές εταιρείες.
 • ως καθηγητές εφαρμογών στα Τ.Ε.Ι.
 • ως καθηγητές στην Δευτεροβάθμια  επαγγελματική  εκπαίδευση.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα αριθμό 349 ΦΕΚ/159 14/6/1989 έχουν τα ακόλουθα επαγγελματικά δικαιώματα:

1. Μπορούν να εργαστούν είτε σε λογιστήρια είτε σε τμήματα ή χώρους που έxουν οργανική σχέση με το λογιστήριο και ασχολούνται με θέματα όπως:

 • τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα ποία απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων όπως. βιβλίο ταμείου βιβλίο διαφόρων πράξεων βιβλίο αγορών. βιβλίο πωλήσεων βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κτλ
 • τήρησης λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των Οικονομικών μονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις όπως βιβλίο απογραφών και ισολογισμών κτλ
 • σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων με λογιστικά βιβλία χρεογράφων ή μηχανογραφημένων.
 • τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμοποιούνται στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής όπως τιμολογίων διπλοτύπων εισπράξεως κ.λ.π.
 • ενημέρωση καρτελών
 • καταγραφή περιουσιακών στοιχείων.
 • τήρηση βιβλίων στοιχείων κοστολογίου βιβλίων και στοιχείων αποθήκης.
 • μισθοδοσία.
 • τήρηση διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 • κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων και
 • κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα. όπως κοστολόγησης, αγορών. Προμηθειών κ.λ.π.

2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι μετά τη συμπλήρωση πενταετούς συναφούς προϋπηρεσίας μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις του κατά νόμο υπεύθυνου λογιστή, να ιδρύουν και να λειτουργούν λογιστικά γραφεία, σύμφωνα με τις ισχύoυσες διατάξεις στα οποία παρακολουθούν βιβλία των κατηγοριών Α. Β και Γ του Κώδικα Φορολογικών στοιχείων.

3. Μπορούν επίσης να ελέγχουν και να θεωρούν τις υποβαλλόμενες από τoυς υπόχρεους τήρησης Α. Β και Γ κατηγορίας βιβλίων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων δηλώσεις προς τις αρμόδιες Οικονομικές Εφορίες όπως δηλώσεις εισοδήματος. Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κ.λπ.

4.Τέλος μπορούν να διορίζονται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

Η εξέλιξη των πτυχιούχων γίνεται σταδιακά σε όλο το φάσμα της λογιστικής ιεραρχίας. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής λαμβάνουν ειδική άδεια επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 340/98 το οποίο εκδόθηκε κατ’  επιταγή του Νόμου 2515/97.

Για την χορήγηση της άδειας αυτής υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου προς  το Οικονομικό Επιμελητήριο   (Ο.Ε.Ε.) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχία, τίτλοι σπουδών, εξειδίκευση και επαγγελματική πείρα).

Το περιεχόμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας των λογιστών φοροτεχνικών κατά κατηγορία άδειας, καθορίζεται ως εξής.

 • Οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή -φοροτεχνικού Δ΄ τάξεως συντάσσουν φορολογικές δηλώσεις και διενεργούν λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α΄84), όπως ισχύει καθώς και των επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Β΄ κατηγορίας των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το 10% του προβλεπόμενου ορίου βιβλίων Β΄ κατηγορίας.
 • Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες.
 • Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού Β΄ τάξεως διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το όριο της Β΄ κατηγορίας προσαυξημένο κατά ποσοστό 40%.
 • Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού Α΄ τάξεως διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών ανεξαρτήτως ορίου ετησίων ακαθαρίστων εσόδων. 

  

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 

 

Άλλες πληροφορίες:

Στοιχεία από την Μονογραφία του Λογιστή 

Περιγραφή Επαγγέλματος:

 
Ο λογιστής αποτυπώνει με συγκεκριμένο τρόπο και τηρεί τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης των εταιρειών.

Ο λογιστής διατηρεί βιβλία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή για τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας. Ο τρόπος με τον οποίο συμπληρώνονται τα βιβλία αυτά ορίζεται από το νόμο και συγκεκριμένα, από το λεγόμενο ελληνικό λογιστικό σχέδιο. Τα βιβλία αυτά διαφέρουν ανάλογα με το είδος της εταιρείας και το μέγεθος της. Στο τέλος του έτους ο λογιστής συντάσσει δύο καταστάσεις για την εταιρεία. Η μία κατάσταση ονομάζεται ισολογισμός και περιγράφει τις οικονομικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις της εταιρείας. Η δεύτερη κατάσταση ονομάζεται αποτελέσματα χρήσεως και περιγράφει τα κέρδη ή τις ζημιές της εταιρείας για το χρόνο που πέρασε.

Οι δραστηριότητες του λογιστή διαφοροποιούνται ανάλογα με τη θέση που απασχολείται. Στην περίπτωση που εργάζεται σε λογιστήριο επιχείρησης, κάνει εγγραφές στα λογιστικά βιβλία για πληρωμές, εισπράξεις, υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Αναλαμβάνει την ταξινόμηση των πιστωτικών και χρεωστικών τιμολογίων. Παρακολουθεί την ταμειακή κίνηση και εκδίδει εντολές πληρωμής. Συντάσσει την κατάσταση μισθοδοσίας. Διεκπεραιώνει τις πληρωμές και υποχρεώσεις της επιχείρησης με τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και την εφορία.

Στο τέλος του έτους διενεργεί απογραφή εμπορευμάτων.
Στην περίπτωση που εργάζεται ως φοροτεχνικός, ενημερώνεται για την ισχύουσα νομοθεσία φορολογίας φυσικών προσώπων και εταιρειών. Ενημερώνεται για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία του πελάτη και συλλέγει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Συμπληρώνει τις σχετικές φορολογικές δηλώσεις και ενημερώνει τον πελάτη για το ποσό φόρου που θα του επιστραφεί ή θα κληθεί να πληρώσει. Τέλος μπορεί να καταθέτει τη φορολογική δήλωση στην αρμόδια εφορία.

 

Συνθήκες Εργασίας:

 

Η εργασία του λογιστή είναι αρκετά τυποποιημένη. Την περίοδο προετοιμασίας των φορολογικών δηλώσεων, καθώς και στις περιπτώσεις που πρέπει να συνταχθεί ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, εργάζεται συνήθως περισσότερες ώρες και πολλές φορές κάτω από συνθήκες πίεσης και άγχους. Οι συνθήκες εργασίας στην επιχείρηση εξαρτώνται από το μέγεθος και το επίπεδο οργάνωσης της επιχείρησης.

Όταν ο λογιστής εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας χρειάζεται να συναντιέται με τους πελάτες στον τόπο εργασίας τους και γι’ αυτό είναι δυνατόν να υπάρχουν μετακινήσεις εντός πόλεως. Οι επισκέψεις επίσης στις εφορίες ή τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης για την κατάθεση των δηλώσεων είναι συχνές.

Οι λογιστές εργάζονται συνήθως σε γραφεία που είναι απομονωμένα από τους χώρους υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών, καθώς η εργασία τους είναι υπεύθυνη και απαιτεί προσοχή και αυτοσυγκέντρωση.
    

 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
 
 
Ο λογιστής χρειάζεται να είναι οργανωτικός, συστηματικός, τυπικός και πολύ προσεκτικός. Πρέπει να διαθέτει υπολογιστική ικανότητα, καλή μνήμη, εχεμύθεια καθώς και ικανότητα για διεκπεραίωση εργασιών γραφείου.
 Σήμερα η λογιστική γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (μηχανογραφημένη). Για αυτό το λόγο απαιτείται εξοικείωση στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η διαρκής ενημέρωση σχετικά με αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία θεωρείται απαραίτητη για την άσκηση του επαγγέλματος. 

 

 
 • Κατάταξη τμημάτων  Λογιστικής: 

             ΠΘ    (Επαγγέλματα με  θετικές προοπτικές)

             Δ   (Σπουδές και επαγγέλματα με περιορισμένες επαγγελματικές διεξόδους)

Έρευνα του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Κατσανέβα

 

 Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών : Κάνιγγος 27 Αθήνα. Τηλ. : 2103810081,  Fax :  2103801227,  web site:  http://www.pol.org.gr/CMS/ 
 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας: Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα, Τηλ.: 210 5202250-260-270, Fax: 210 5229167, e-mail: oee@oe-e.gr, web site: http://www.oe-e.gr/  
 • Γραφείο Διασύνδεσης  ΤΕΙ Θεσσαλονίκης : 57400 Σίνδος, τηλ. 2310 791480-1, 2310 795505-6, Fax : 2310 791482,   Ε-mail : career@admin.teithe.gr,  web site: http://www.career.teithe.gr/ 
Χωρίς κατηγορία
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ