Επαγγελματικά δικαιώματα επαγγελματιών υγείας

Επαγγελματικά δικαιώματα επαγγελματιών υγείας

Σύμφωνα με το νόμο 4999 άρθρο 32 (ΦΕΚ 225 τ.Β’/07.12.2022) οι πτυχιούχοι των πανεπιστημιακών  τμημάτων  σχετικών  με τομείς υγείας έχουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ.

Πιο αναλυτικά: 

Επαγγελματικά δικαιώματα επαγγελματιών υγείας

1. Τα επαγγελματικά δικαιώματα που ρυθμίζονται σε προεδρικά διατάγματα, για τους πτυχιούχους αισθητικής (π.δ. 83/1989, Α’ 37), ραδιολογίας ακτινολογίας, τεχνολόγων ραδιολόγων-ακτινολόγων, ακτινολογίας και ακτινοθεραπείας (π.δ. 164/1996, Α’ 118, π.δ. 160/2014, Α’ 242), δημόσιας υγιεινής (π.δ. 83/1989), διατροφής, διαιτολογίας-διατροφής και διατροφής – διαιτολογίας (π.δ. 78/1989, Α’ 36, π.δ. 133/2014, Α’ 213), εργοθεραπείας (π.δ. 83/1989), ιατρικών εργαστηρίων (π.δ. 163/1996, Α’ 118), λογοθεραπείας (π.δ. 96/2002, Α’ 82), οδοντοτεχνικής (π.δ. 83/1989), φυσικοθεραπείας (π.δ. 90/95, Α’ 53), νοσηλευτικής, μαιευτικής, επισκεπτών και επισκεπτριών υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (π.δ. 351/1989, Α’ 159), και στην υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 66381/29.8.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β’ 3247), για τους οπτικούς οπτομέτρες, ισχύουν αντίστοιχα και για τους πτυχιούχους των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων ή Κατευθύνσεων Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας, Δημόσιας Υγείας ή Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, Διατροφής και Διαιτολογίας, Εργοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών Επιστημών, Λογοθεραπείας, Οδοντικής Τεχνολογίας, Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας και Οπτικής και Οπτομετρίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).

2. Οι πτυχιούχοι των Σχολών, Τμημάτων ή Κατευθύνσεων των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 υποχρεούνται να εκδώσουν βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κατά τόπο αρμοδίων Περιφερειών και υπόκεινται στους όρους, τις προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για την άσκηση του οικείου επαγγέλματος υγείας.

3. Ως τακτικά μέλη των συλλόγων των επαγγελματιών υγείας που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εγγράφονται και οι πτυχιούχοι των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων ή Κατευθύνσεων των Α.Ε.Ι. της παρ. 1, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία εκάστου επαγγέλματος υγείας.

πηγή: ΦΕΚ 225 τ.Β’/07.12.2022)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ