ΠΜΣ: Κρυπτογραφία, Ασφάλεια και Συστήματα Πληροφοριών

το άρθρο ενημερώθηκε στις 10.12.2021

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

 Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών

ΠΜΣ: «Κρυπτογραφία, Ασφάλεια και Συστήματα Πληροφοριών»

(Master of Cryptography, Security and Information Systems)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 166 73 Βάρη Αττικής

Τηλέφωνα: 210 8904000 Fax: 210 8970232 E-mail: master@sse.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η μελέτη και η εμβάθυνση σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών στην κρυπτογραφία, στην ασφάλεια και στα συστήματα πληροφοριών. Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων υψηλής στάθμης στα γνωστικά πεδία του Π.Μ.Σ., με βάση τις παρακάτω αρχές:

α. Συνεχή προσαρμογή του Π.Μ.Σ. και των μεθόδων διδασκαλίας του στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.

β. Δυνατότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών να αποκτούν διεπιστημονικό υπόβαθρο που τους επιτρέπει ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας τους.

γ. Αξιοκρατία και ομαδική συνεργασία.

δ. Μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και τις νέες τεχνολογίες.

ε. Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ., των διδασκόντων και των διδασκομένων.

στ. Συστηματική συνεργασία διδασκόντων και μεταπτυχιακών φοιτητών.

ζ. Διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

η. Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και μεγαλύτερη δυνατή δραστηριοποίηση μέσα στο πλαίσιο των ευκαιριών εκπαίδευσης που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή της κατάλληλης επιστημονικής κατάρτισης για την επίλυση συγκεκριμένων προτύπων επιχειρησιακών προβλημάτων ασφάλειας, καθώς και η πρακτική εξάσκηση σε λογισμικό για την αντιμετώπιση άγνωστων προβλημάτων και κινδύνων. Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε όσους επιδιώκουν πληρέστερη ανάλυση και ευρύτερη κατανόηση βασικών αρχών και μεθόδων της κρυπτογραφίας, της ασφάλειας και των συστημάτων πληροφοριών που εφαρμόζονται σε θέματα βιομηχανικού και στρατιωτικού ενδιαφέροντος και οδηγούν στη βέλτιστη λήψη αποφάσεων.

Τίτλος Σπουδών: Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής τρεις (3) κατευθύνσεις:

α. Κρυπτογραφία και Κυβερνοασφάλεια με ειδίκευση στην Κρυπτογραφία ή την Κυβερνοασφάλεια.
β. Πληροφοριακό Πόλεμο με ειδίκευση στα Συστήματα Διοίκησης και Ελέγχου ή τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο.
γ. Γεωπληροφοριακά Συστήματα με ειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ή τις Εφαρμογές Γεωπληροφοριών.

Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Σ.Σ.Ε. Οι απονεμόμενοι τίτλοι υπογράφονται από τον Διοικητή και τον Κοσμήτορα της Σ.Σ.Ε.

Διάρκεια σπουδών : Το Π.Μ.Σ παρέχει τη δυνατότητα πλήρους και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και ένα (1) επιπλέον εξάμηνο για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν ολοκληρώσει τις σπουδές μέσα σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα διαγράφεται αυτοδίκαια.

Γλώσσα Διδασκαλίας:  Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής.

Δίδακτρα:  Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε (έως) 2800 € για φοιτητές προερχόμενους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έως 3200€ για φοιτητές προερχόμενους από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή και όπως καθορίζεται ειδικότερα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, απόφοιτοι όλων των ελληνικών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), απόφοιτοι των αντίστοιχων και ισότιμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής, πτυχιούχοι των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων –
Μεταλλουργών, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ψηφιακών Συστημάτων, Φυσικής, Χημείας, Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Γεωπονίας, Επιστήμης των Υλικών, Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών, Οικονομικών Επιστημών, Στατιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, καθώς και των αντίστοιχων και ισότιμων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι σπουδαστές των ανωτέρω σχολών, οι οποίοι θα έχουν περατώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν τις ημερομηνίες εγγραφής στο Π.Μ.Σ. Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εβδομήντα (70) ανά εξάμηνο σπουδών.

Διαδικασία επιλογής:

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι ο βαθμός του πτυχίου, η συγγένεια του βασικού προπτυχιακού πτυχίου ή διπλώματος με το Π.Μ.Σ., η επαγγελματική εμπειρία, η ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, η ύπαρξη άλλου συναφούς πτυχίου ή μεταπτυχιακού, οι συστατικές επιστολές, η γνώση της αγγλικής και άλλων ξένων γλωσσών.

Πιο αναλυτικά η αξιολόγηση των αιτήσεων και επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

  1. Συνολικός βαθμός πτυχίου: έως 50 μονάδες.
  2. Βαθμολογία συγγενικών μαθημάτων και διπλωματικής/πτυχιακής με το Π.Μ.Σ.: έως 25 μονάδες.
  3. Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, συναφής με το Π.Μ.Σ., η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις (σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με το σύστημα των κριτών) ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα: 15 μονάδες.
  4. Διακρίσεις: 10 μονάδες
  5. Συστατικές επιστολές: Συνεκτιμώνται

Η Σ.Ε. μπορεί να καλεί σε συνέντευξη υποψήφιους φοιτητές.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο και οι πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα μαθήματα έχουν ενδεικτικά ως εξής (πρόγραμμα πλήρους φοίτησης):

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

 • ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

1. Κατεύθυνση: Κρυπτογραφία και Κυβερνοασφάλεια, με ειδίκευση στην Κρυπτογραφία ή την Κυβερνοασφάλεια.

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • ΑΛΓΕΒΡΑ
  • ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
  • ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ
  • ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
  • ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (C, MATLAB)
  • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΑθΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
  • ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ-ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ  ΖΕΥΞΕΙΣ
  • ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  • ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Β’ εξάμηνο:

Μαθήματα Κορμού

  • ΑΡΧΕΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
  • ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ
  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Δ’ εξάμηνο:

  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

2. Κατεύθυνση: Πληροφοριακό Πόλεμο, με ειδίκευση στα Συστήματα Διοίκησης και Ελέγχου ή τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
  • ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
  • ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
  • ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (C, MATLAB)
  • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΑθΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
  • ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ-ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ  ΖΕΥΞΕΙΣ
  • ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  • ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Β’ εξάμηνο:

Μαθήματα Κορμού

  • ΑΡΧΕΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
  • ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ
  • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ
  • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Δ’ εξάμηνο:

  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

3. Κατεύθυνση: Γεωπληροφοριακά Συστήματα, με ειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ή τις Εφαρμογές Γεωπληροφοριών.

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • ΑΛΓΕΒΡΑ
  • ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  • ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
  • ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (C, MATLAB)
  • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΑθΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
  • ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ-ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ  ΖΕΥΞΕΙΣ
  • ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  • ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Β’ εξάμηνο:

Μαθήματα Κορμού

  • ΑΡΧΕΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
  • ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ – ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
  • ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ’ εξάμηνο:

  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μαθήματα Επιλογής Γ’ εξαμήνου

Μαθήματα Επιλογής κατεύθυνσης  στην ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ (3 ΑΠΟ 4)

  • ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ
  • ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΔΙΚΤΥΩΤΑ
  • ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ
  • ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ

Μαθήματα Επιλογής κατεύθυνσης  στην ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ (3 ΑΠΟ 4)

  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ/ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ VHDL
  • ΚΥΒΕΡΝΟΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΙΚΕ Σ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μαθήματα Επιλογής κατεύθυνσης  στα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (3 ΑΠΟ 4)

  • ΜΜΕ, ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ/ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ –
   Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ VHDL
  • ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Μαθήματα Επιλογής κατεύθυνσης  στον ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ (3 ΑΠΟ 4)

  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INFRARED
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ RADAR ΚΑΙ SONARS
  • ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ – DATAFUSION

Μαθήματα Επιλογής κατεύθυνσης  στα ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (3 ΑΠΟ 4)

  • ΧΩΡΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
  • ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
  • ΧΩΡΙΚΑ BIG DATA

Μαθήματα Επιλογής κατεύθυνσης  στις ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (3 ΑΠΟ 4)

  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΟΠΤΙΚΟ-ΘΕΡΜΙΚΟ)
  • ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
  • ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΑ (UAVs & DRONES)

Μαθήματα Επιλογής Δ’ εξαμήνου:

Μαθήματα Επιλογής κατεύθυνσης  στην ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ (2 ΑΠΟ 4)

  • ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  • ΧΑΟΤΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ
  • ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ
  • ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Μαθήματα Επιλογής κατεύθυνσης  στην ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ (2 ΑΠΟ 3)

  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (ETHICS) ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ
  • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ME FPGA

Μαθήματα Επιλογής κατεύθυνσης  στα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (2 ΑΠΟ 4)

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ C4ISR
  • ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Μαθήματα Επιλογής κατεύθυνσης  στον  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ (2 ΑΠΟ 4)

  • ΟΠΛΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  • WEARABLE TECHNOLOGIES
  • CBRN SENSORS
  • ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Μαθήματα Επιλογής κατεύθυνσης στα ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (2 ΑΠΟ 3)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

GEOSPATIALWEBSERVICES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Μαθήματα Επιλογής κατεύθυνσης στις ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (2 ΑΠΟ 3)

  • ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
  • ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (SAR) ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ LASER (LIDAR)
  • ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ- ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Η κατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης, η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, καθώς και η προσθήκη ή αντικατάσταση μαθημάτων δύναται να επέλθει με απόφαση της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης, η οποία εγκρίνεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σ.Σ.Ε. και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Σ.Σ.Ε.

Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, έχουν τη μορφή διαλέξεων ή σεμιναρίων ή άλλων σύγχρονων και τεχνολογικά εφικτών εκπαιδευτικών μεθόδων και μπορεί να περιλαμβάνουν ασκήσεις, θέματα, παρουσιάσεις, συζητήσεις κατά την κρίση του διδάσκοντος.

Για όσους φοιτητές έχουν αντικειμενική αδυναμία παρουσίας στα μαθήματα, η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιείται με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-learning).

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Μετά την πάροδο της περιόδου αυτής, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σ.Σ.Ε., αφού συνεκτιμήσει τα αποτελέσματα των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 54 που π.δ. 50/2018, αποφασίζει μετά από εισήγηση της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης, για τη συνέχεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και τη διάρκειά του.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ