ΠΜΣ: Εφαρμοσμένη Οικονομική

το άρθρο ενημερώθηκε στις 30.12.2022

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)

ΠΜΣ: «Εφαρμοσμένη Οικονομική»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική, 28ης Οκτωβρίου 78, Βόλος 38333

Τηλέφωνα: 24210 74700 Fax: 24210 74701 E-mail : secpost@econ.uth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους απόφοιτους με τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της οικονομικής γνώσης σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Στόχος μας είναι να σας παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίσετε από πλεονεκτική θέση τις επιστημονικές και επαγγελματικές προκλήσεις της σύγχρονης  διεθνοποιημένης οικονομίας.

Πιο αναλυτικά, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική» έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων Οικονομικών Τμημάτων και άλλων ειδικοτήτων στους κλάδους (α) της Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής, (β) της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών, (γ) της Άμυνας. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οδηγεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει κάθε φορά ο νόμος, στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων, πέραν των προβλεπόμενων από το βασικό πτυχίο.

Ο σκοπός του προγράμματος ορίζεται από την απόφαση της Συγκλήτου ίδρυσης του ΠΜΣ. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στην:

Εμβάθυνση των γνώσεων στην οικονομική θεωρία και πολιτική.

Εμπεριστατωμένη γνώση των σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών που είναι απαραίτητες στη λήψη οικονομικών αποφάσεων από στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Τίτλος Σπουδών: Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική» στις κατευθύνσεις:

Α) «Εφαρμοσμένη Οικονομική στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική»
Β) «Εφαρμοσμένη Οικονομική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών»
Γ) «Εφαρμοσμένη Οικονομική στην Άμυνα».

Διάρκεια σπουδών :  Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι τρία εξάμηνα, εκ των οποίων το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.

Δίδακτρα: – 

Διαδικασία επιλογής:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Δημοσίων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ημεδαπής και αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής. Ο βαθμός πτυχίου και η συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με την κατεύθυνση του ΠΜΣ συνυπολογίζονται μαζί με επιπρόσθετα κριτήρια για την κατασκευή του Καταλόγου επιτυχόντων και επιλαχόντων με συντελεστές βαρύτητάς που δίνονται στον παρακάτω Πίνακα:

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΑ %
1

Βαθμός πτυχίου

20%
2

Επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας ή ξένων γλωσσών

10%
3 Γνώση Η/Υ 5%
4

Συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με την κατεύθυνση του ΠΜΣ

25%
5

Συναφής επαγγελματική εμπειρία με την κατεύθυνση του ΠΜΣ

20%
6 Συνέντευξη 20%

Σύνολο

100%

 

Όλοι οι υποψήφιοι καταθέτουν μαζί με την αίτησή τους δύο συστατικές επιστολές. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, άρθρο 34, παρ. 2).

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων στο ΠΜΣ δημοσιεύεται στις αρχές του εαρινού εξαμήνου και περιέχει όλες τις πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, τα απαραίτητα προσόντα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής.

Οι αιτήσεις είναι έγκυρες αν υποβληθούν πλήρεις και εντός της οριζόμενης προθεσμίας σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Στις αιτήσεις αναγράφεται η κατεύθυνση που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο/η υποψήφιος/α. Η ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά θέματα, ανακοινώνονται στα γραφεία της Γραμματείας του ΠΜΣ και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ του ΤΟΕ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το Α’ εξάμηνο περιλαμβάνει 4 υποχρεωτικά μαθήματα και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο. Το Β΄ εξάμηνο περιλαμβάνει 2 υποχρεωτικά μαθήματα, 2 μαθήματα επιλογής και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο. Τα μαθήματα επιλογής διδάσκονται, εφόσον έχουν επιλεγεί από πέντε (5) φοιτητές/τριες κατ’ ελάχιστον. Αν κριθεί αναγκαίο, πριν την έναρξη του προγράμματος, το ΠΜΣ προσφέρει υποχρεωτικά προπαρασκευαστικά μαθήματα με σκοπό να καλύψει κενά και να ομογενοποιήσει το υπόβαθρο των συμμετεχόντων φοιτητών στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Ειδίκευση: Τραπεζική & Χρηματοοικονομική

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Μακροοικονομική ανάλυση και πολιτική
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική
  • Ανάλυση χρηματοοικονομικών σειρών
  • Σεμινάριο  Μεθοδολογία Έρευνας Ι

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Νομισματική & Τραπεζική Οικονομική
  • Αγορά και εκτίμηση αξιών ακινήτων
  • Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας
  • Μαθήματα επιλογής – δύο (2) από τα κάτωθι
    • Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου
    • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
    • Χρηματοοικονομική Λογιστική
    • Εργασιακές Σχέσεις

Γ’ εξάμηνο:

  • Διπλωματική Διατριβή.

Ειδίκευση: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Δημοσίων Οργανισμών

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Στρατηγική των Επιχειρήσεων ή Διοίκηση Δημοσίων  Οργανισμών
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση  ή Δημόσια Οικονομική
  • Επιχειρησιακή Διαχείριση ή  Χωρική Ανάπτυξη και Στρατηγικός Σχεδιασμός
  • Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση
  • Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας Ι

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
  • Οργανωσιακή συμπεριφορά & Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
  • Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ
  • Μαθήματα επιλογής – δύο (2) από τα κάτωθι
    • Μέτρηση παραγωγικότητας οικονομικών μονάδων
    • Διοίκηση και Διαχείριση Έργων
    • Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
    • Διοικητικό Μάρκετινγκ
    • Εργασιακές Σχέσεις

Γ’ εξάμηνο:

  • Διπλωματική Διατριβή.

Ειδίκευση: Άμυνα

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Διοίκηση Δημοσίων  Οργανισμών
  • Δημόσια Οικονομική
  • Οικονομική της Άμυνας
  • Διεθνείς Σχέσεις & Στρατηγική
  • Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας Ι

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Ειδικά Θέματα Οικονομικής & Διοικητικής της Άμυνας
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα – Αποθέματα
  • Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ
  • Μαθήματα επιλογής – δύο (2) από τα κάτωθι
    • Μέτρηση παραγωγικότητας οικονομικών μονάδων
    • Διοίκηση και Διαχείριση Έργων
    • Διεθνής Πολιτική Οικονομία
    • Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

Γ’ εξάμηνο:

  • Διπλωματική Διατριβή.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ