ΔΠΜΣ: Εφαρµοσµένη Μηχανική

το άρθρο ενημερώθηκε στις 24.12.2022

Συνεργαζόμενες Σχολές:

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

.

ΔΠΜΣ: «Εφαρµοσµένη Μηχανική»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών -Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15780. Αθήνα

Τηλέφωνα: 2107722023, 2107724276, 2107724061, 2107724189

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Πρόγραμμα  αποσκοπεί να εφοδιάσει με τις αναγκαίες γνώσεις ώστε οι απόφοιτοί του να μπορούν να εργασθούν ως ερευνητές σε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα, ως στελέχη δηµοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισµών και ως εκπαιδευτικοί µε αυξηµένα προσόντα. Πολλά από τα βασικά μαθήματα του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος είναι αυτά τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τομέα Μηχανικής.

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση επιστημόνων σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους κλάδους της Επιστήμης της Μηχανικής. Το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος περιλαμβάνει την προαγωγή της γνώσης σε θέματα Εφαρμοσμένης Μηχανικής (Μηχανική των υλικών-μικροδομή, Δυναμική συστημάτων, Υπολογιστική Μηχανική).

Τα αντίστοιχα πεδία εφαρμογών περιλαμβάνουν δραστηριότητες σχετιζόμενες με τα υλικά, το περιβάλλον, την εξοικονόμηση ενέργειας, τις κατασκευές και την υγεία. Η άντληση γνώσης από πολλές διαφορετικές περιοχές για την υλοποίηση των παραπάνω τεχνολογιών δημιουργεί την ανάγκη υιοθέτησης μας διεπιστημονικής προσέγγισης, που καλύπτεται από το σύνολο των συνεργαζόμενων φορέων του προγράμματος

O σκοπός του προγράμματος είναι:

α) Βασικός σκοπός του ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Μηχανική» είναι η αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΑΕΙ μέσω της παροχής σπουδών υψηλού επιπέδου, εστιασμένων στην ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση, θεώρηση, έρευνα και αντιμετώπιση των πολυδιάστατων αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων, καθώς και η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσω της παραγωγής ικανών και εξειδικευμένων στελεχών. Με την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών επιχειρείται η συγκράτηση του δυναμικού των μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών εντός της χώρας.

β) Το ΔΠΜΣ παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να γεφυρώσει το κενό που υπάρχει στις ειδικότητες των Μηχανικών και άλλων επιστημόνων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Έτσι υποστηρίζεται η κατανόηση και η αφομοίωση της Εφαρμοσμένης Μηχανικής και η εφαρμογή της στους διάφορους κλάδους σχετιζόμενες με τα υλικά, την υγεία, το περιβάλλον, την εξοικονόμηση ενέργειας, και τις κατασκευές. Επιπλέον, η συγκρότηση τέτοιων σπουδών δίνει νέα ώθηση στην έρευνα και στην ανάπτυξη της Εφαρμοσμένης Μηχανικής, καθώς και νέων μεθόδων και τεχνικών στην χώρα μας.

Τίτλος Σπουδών:  Στους αποφοίτους του ΔΠΜΣ απονέμεται από το ΕΜΠ Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Επιστημονική Περιοχή «Εφαρμοσμένης Μηχανική» σε τρεις βασικούς κλάδους (Ροές του Προγράμματος Σπουδών):

Α) Μηχανική των Υλικών,

Β) Δυναμική

Δ) Ανάλυση και Πρόληψη Αστοχιών.

Διάρκεια σπουδών : Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Γλώσσα διδασκαλίας είναι κυρίως η ελληνική και για το λόγο αυτό προωθείται η ταχύρρυθμη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους αλλοδαπούς μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιτρέπεται η διδασκαλία μέρους του ΠΜΣ στην αγγλική γλώσσα, για μαθήματα τα οποία έχουν εγκριθεί από την ΕΔΕ του προγράμματος.

Δίδακτρα: Χωρίς τέλη  φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Μηχανική» γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι όλων των Σχολών του ΕΜΠ καθώς και απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) κατ’ έτος.

Διαδικασία επιλογής:

Η επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών θα γίνει μετά από προσωπική συνέντευξη και θα συνεκτιμηθούν: α) ο γενικός βαθμός διπλώματος, β) η γνώση ξένων γλωσσών, γ) συστατικές επιστολές και δ) τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία.

Η ημερομηνία και η διαδικασία διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων θα ανακοινωθούν σε εύλογο διάστημα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το πρόγραμμα σπουδών δεν διακρίνεται σε εξειδικεύσεις και έχει ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για όλους τους φοιτητές. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής ΔΕ. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα που συνολικά αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ενώ η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής ΔΕ ισοδυναμεί σε άλλες 30 μονάδες. Από τις 60 ECTS, υποχρεωτικά, 18 ECTS τουλάχιστον θα πρέπει να αντιστοιχούν σε Μαθήματα Κορμού και 24 ECTS τουλάχιστον σε Μαθήματα Εξειδίκευσης της αντίστοιχης ροής.

Τα μαθήματα, οι πρακτικές ασκήσεις, οι εργασίες και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την απονομή μεταπτυχιακού τίτλου έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση.

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών φαίνεται παρακάτω:
που ακολουθεί

Α’ εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΝΤΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Μηχανική του Συνεχούς Μέσου
2. θεωρία Ελαστικότητας
3. Αναλυτική Μηχανική
4. Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι Ι
5. Μαθηματικές Μέθοδοι στην Μηχανική

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΩΔΕΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΡΟΩΝ

ΡΟΗ Α (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)

1Α. Προχωρημένες Υπολογιστικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι Επίλυσης
2Α. Ειδικά Κεφάλαια Μηχανικής
3Α. Ειδικά Κεφάλαια Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
4Α. Εμβιομηχανική του μυοσκελετικού

ΡΟΗ Β (ΔΥΝΑΜΙΚΗ)

1B. Εισαγωγή στην Μη-Γραμμική Δυναμική
2Β. Προχωρημένη Μη- Γραμμική Δυναμική και χαοτικά Δυναμικά Συστήματα
3Β. Ειδικά Θέματα Προχωρημένης Δυναμικής

ΡΟΗ Γ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ)

1Γ. Μη- Καταστροφικοί Έλεγχοι Υλικών
2Γ. Κανονισμοί – Προδιαγραφές Διασφάλισης Ποιότητας

Β’ εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΝΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΡΟΩΝ

ΡΟΗ Α (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)

5Α. Μηχανική Συζευγμένων Πεδίων (Θερμοελαστικότητα και Ηλεκτρο – ελαστικότητα)
6Α. Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά
7Α. Μη – γραμμική Ελαστικότητα
8Α. Ανελαστική Συμπεριφορά των Υλικών (Πλαστικότητα και Ιξωδοελαστικότητα)
9Α. Θεωρία Πλαστικότητας
10Α. Μηχανική των Συνθέτων Υλικών
11Α. Μηχανική των Επαφών
12Α. Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι II
13Α. Μη – Γραμμικά Πεπερασμένα Στοιχεία
14Α. Συνοριακά Στοιχεία
15Α. Αντίστροφα Προβλήματα Μηχανικής και Φυσικής
16Α. Στοχαστικά Πεπερασμένα Στοιχεία
17Α. Στοιχεία Γεωμηχανικής
18Α. Θεωρία Πλακών και Κελυφών
19Α. Πειραματικές Μέθοδοι Ανάλυσης Τάσεων
20Α. Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Μηχανολογικές Κατεργασίες
21Α. Τεχνικές Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
22Α. Ειδικά Κεφάλαια Αριθμητικών Μεθόδων
23A. Εμβιομηχανική των Μαλακών Ιστών
24Α. Μηχανική των Θραύσεων

ΡΟΗ Β (ΔΥΝΑΜΙΚΗ)

4Β. Προχωρημένη θεωρία Γραμμικών Ταλαντώσεων
5Β. Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά
6Β. Μέθοδοι Υπολογιστικής Μη- Γραμμικής Δυναμικής
7Β. Εξισώσεις της Μαθηματικής Φυσικής και Μη-Γραμμικής Δυναμικής
8Β. Δυναμική Συστημάτων Συζευγμένων Στερεών Σωμάτων
9Β. Ανάλυση Κραδασμών και Διάγνωση Βλαβών Μηχανών
10Β. Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι II

11Β. Μαθηματική Θεωρία Θεωρητικής Ρευστομηχανικής
12Β. Βιο-Ρευστομηχανική
13Β. Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Εμβιομηχανική
14Β. Τεχνικές Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

ΡΟΗ Γ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ)

3Γ. Ανελαστική Συμπεριφορά των Υλικών (Ιξοελαστικότητα και Ιξο-Πλαστικότητα)
4Γ. Μηχανική των Συνθέτων Υλικών
5Γ. Δυναμική Απόκριση Κατασκευών
6Γ. Υπολογιστική Μηχανική των Θραύσεων
7Γ. Μη- Γραμμικά Πεπερασμένα Στοιχεία
8Γ. Στοχαστικά πεπερασμένα Στοιχεία
9Γ. Ανάλυση Αστοχιών – μελέτη Περιπτώσεων
10Γ. Ανάλυση κραδασμών και Διάγνωση Βλαβών Μηχανών
11Γ. Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι II
12Γ. Μη – Καταστροφικοί Έλεγχο ι Υλικών με Χρήση Μεθόδων Πυρηνικής Τεχνολογίας
13Γ. Νομική και Τεχνική Προσέγγιση της Πραγματογνωμοσύνης
14Γ. Ειδικά κεφάλαια Αστοχιών
15Γ Μηχανική των Θραύσεων

Γ’ εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

    • Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Μηχανική – Applied Mechanics», θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ