ΔΠΜΣ: Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση

το άρθρο ενημερώθηκε στις 24.12.2022

Συνεργαζόμενες Σχολές:

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

.

ΔΠΜΣ: «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση»

(Data Science and Machine Learning)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής:  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Αθήνα, T.K. 15780

Τηλέφωνο: 210 772 2873 Fax :  E-mail: dsml-info@ece.ntua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η εμβάθυνση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης, στις μεθόδους και τις τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, έρευνας και αντιμετώπισης των επιμέρους θεμάτων του πιο πάνω αντικειμένου, έτσι ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένη γνώση στις επιστημονικές περιοχές του ΔΠΜΣ, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα της επιστήμης δεδομένων και μηχανικής μάθησης.

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας διεπιστημονικής γνώσης στο πεδίο «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση (Data Science and Machine Learning)».

Στόχοι του ΔΠΜΣ είναι:

α) Η εμβάθυνση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης, στις μεθόδους και τις τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, έρευνας και αντιμετώπισης των επί μέρους θεμάτων του πιο πάνω αντικειμένου, έτσι ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένη γνώση στις επιστημονικές περιοχές του ΔΠΜΣ, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα της επιστήμης δεδομένων και μηχανικής μάθησης και

β) Η σε βάθος κατάρτιση μηχανικών και άλλων επιστημόνων και η ανάπτυξη των ερευνητικών ικανοτήτων τους, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης.

Τίτλος Σπουδών: Το ΔΠΜΣ απονέμει μετά από την επιτυχή περάτωση του σχετικού κύκλου σπουδών Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση (Data Science and Machine Learning)»

Διάρκεια σπουδών : Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών αφιερώνονται στην παρακολούθηση μαθημάτων, ενώ η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο τρίτο εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα είναι δύο πλήρη ημερολογιακά έτη.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Στο ΔΠΜΣ «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση (Data Science and Machine Learning)» η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

Δίδακτρα: Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική και ορίζεται με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ). Σε κάθε περίπτωση, η μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία θα περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΔΠΜΣ «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση» γίνονται δεκτοί α) απόφοιτοι των Σχολών του ΕΜΠ,  β) απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων διπλωματούχων Μηχανικών ή και πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισότιμων των ελληνικών ΑΕΙ, συγγενούς με το πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου, για τους οποίους η απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του ΕΜΠ, γ) τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του ΔΠΜΣ. Μέχρις ότου αρθεί η εκκρεμότητα αυτή δεν θα εκδίδεται κανένα πιστοποιητικό στον ενδιαφερόμενο, δ) Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται σε σαράντα (40).

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Ως κριτήρια επιλογής λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

i. ο γενικός βαθμός του διπλώματος/πτυχίου,

ii. η σειρά του βαθμού του διπλώματος/πτυχίου σε σχέση με τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στην ίδια Σχολή/Τμήμα και ακαδημαϊκό έτος,

iii. η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών,

iv. η επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,

v. άλλοι τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που σχετίζονται με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ,

vi. η ερευνητική, επαγγελματική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου,

vii. οι γνώσεις ξένων γλωσσών και τουλάχιστον της αγγλικής, για δε τους αλλοδαπούς και η γνώση της ελληνικής γλώσσας,

viii. οι συστατικές επιστολές, και

ix. εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται.

Η ΕΔΕ καθορίζει, με απόφασή της, τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, περιλαμβανομένου του επιπέδου γλωσσομάθειας, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή τη διεξαγωγή εξετάσεων ή συνεντεύξεων, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή. Στην περίπτωση διεξαγωγής συνέντευξης αυτή διεξάγεται από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ, διδασκόντων στο ΔΠΜΣ, εκ των οποίων ο ένας είναι μέλος της ΕΔΕ ή και της ΣΕ, και η οποία προγραμματίζεται από την ΕΔΕ.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται:

 • η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε 12 μαθήματα (6 έως 8 υποχρεωτικά από τα μαθήματα της ομάδας Α-κορμού και 4 έως 6 κατ’ επιλογήν της ομάδας Β) που συνολικά αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες (30 ανά εξάμηνο),
 • η εκπόνηση και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής ΔΕ που ισοδυναμεί με άλλες 30 μονάδες.
 • Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία: Η εγγραφή στο 3ο εξάμηνο σπουδών και η ανάληψη μεταπτυχιακής ΔΕ μπορούν να γίνουν μετά το τέλος του πρώτου έτους σπουδών, με την προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ως τότε εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα μισά από τα μεταπτυχιακά μαθήματα του ΔΠΜΣ.

Α’ Εξάμηνο: (επιλογή 6 μαθημάτων)

   • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑΚΟΡΜΟΥ (ΟΜΑΔΑ Α)
   • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ (ΟΜΑΔΑ Β)

Β’ Εξάμηνο: (επιλογή 6 μαθημάτων)

   • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑΚΟΡΜΟΥ (ΟΜΑΔΑ Α)
   • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ (ΟΜΑΔΑ Β)

Γ’ Εξάμηνο:

   • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30

Ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΚΟΡΜΟΥ (ΟΜΑΔΑ Α) ECTS
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Μηχανική Μάθηση
   • Αναγνώριση Προτύπων
   • Προγραμματιστικά Εργαλεία και Τεχνολογίες για την Επιστήμη Δεδομένων
   • Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας
   • Παράλληλες Αρχιτεκτονικές Υπολογισμού για Μηχανική Μάθηση
   • Υπολογιστική Στατιστική και Στοχαστική Βελτιστοποίηση
   • Αλγοριθμική Επιστήμη Δεδομένων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ (ΟΜΑΔΑ Β) ECTS
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Στοχαστικές Διεργασίες και Βελτιστοποίηση
   • Υπολογιστική Γραμμική Άλγεβρα
   • Στατιστική Μοντελοποίηση
   • Ασφάλεια Δεδομένων και Ιδιωτικότητα
   • Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
   • Κατανεμημένα Συστήματα
   • Απεικόνιση Δεδομένων

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Βαθιά Μηχανική Μάθηση
   • Τεχνητή Νοημοσύνη και Ανάλυση Δεδομένων
   • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
   • Όραση Υπολογιστών
   • Κυρτή Βελτιστοποίηση με Εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση
   • Ανάλυση Βιο-δεδομένων
   • Ανάλυση και Επεξεργασία Γεωχωρικών Δεδομένων
   • Εφαρμογές Επιστήμης Δεδομένων
   • Μοντέλα Οδηγούμενα από τα Δεδομένα σε Προβλήματα Μηχανικού
   • Βελτιστοποίηση σε Προβλήματα Μηχανικού.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση (Data Science and Machine Learning)» θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ