ΔΠΜΣ: Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία

το άρθρο ενημερώθηκε στις 24.12.2022

.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ

Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ

Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

.

ΔΠΜΣ: «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου 157 80, Αθήνα.

Τηλέφωνα: 210 7721926 E-mail: secretariat@naval.ntua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ είναι:

 • Η εξειδίκευση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης στις μεθόδους και τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο επιστημονικό πεδίο της Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας, έτσι ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα της Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας που είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού και γενικότερα του παγκόσμιου χώρου.
 • Η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης.
 • Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση επιστήμης και τεχνολογίας με στόχο την ισόρροπη εκπαίδευση νέων επιστημόνων.

Τίτλος Σπουδών: (α)   To ΠΜΣ απονέμει ΔΜΣ (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) στο επιστημονικό πεδίο  «Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας» μετά από επιτυχή περάτωση του σχετικού κύκλου σπουδών από την Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Διάρκεια σπουδών :

Για την ολοκλήρωση του ΔΠΜΣ  απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα καθώς και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση σε μεταπτυχιακή εργασία. Τα εννέα (9) τουλάχιστον από τα δώδεκα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και τα τρία (3) το πολύ κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Από τα υποχρεωτικά μαθήματα, τέσσερα (4) το πολύ ανήκουν στα μαθήματα βάσης και πέντε (5) τουλάχιστον στα μαθήματα της ροής που ακολουθεί ο μεταπτυχιακός σπουδαστής.

Η κανονική διάρκεια σπουδών υποδιαιρείται σε τρία εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο πρώτα αφιερώνονται στην παρακολούθηση των υποχρεωτικών και μέρους ή όλων των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων βάσης και ροής που ακολουθεί ο μεταπτυχιακός σπουδαστής και το τρίτο στη παρακολούθηση των ενδεχόμενων υπολειπόμενων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής του εργασίας.

Γλώσσα Διδασκαλίας:

α) Γλώσσα διδασκαλίας είναι κυρίως η ελληνική και για τον λόγο αυτόν προωθείται η ταχύρρυθμη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους αλλοδαπούς μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιτρέπεται η διδασκαλία μέρους του ΠΜΣ στην αγγλική γλώσσα, για μαθήματα τα οποία έχουν εγκριθεί από την ΕΔΕ του προγράμματος.

β) Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική, και ορίζεται με απόφαση της ΕΔΕ ή της ΕΔΙΕ. Σε κάθε περίπτωση, η μεταπτυχιακή ΔΕ περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Δίδακτρα:

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, διπλωματούχοι Μηχανικοί του ΕΜΠ ή ομοταγών ισοτίμων και αναγνωρισμένων Τμημάτων άλλων ΑΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι ισοτίμων και αναγνωρισμένων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής κυρίως θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης σε ποσοστό το οποίο θα αποφασίζεται κάθε χρόνο από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ. Τέλος, γίνονται επίσης δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών, ως ο νόμος ορίζει.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) κατ’ έτος.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της παρ. 2α του άρθρου 12 του Ν. 2083/92.  Ειδικότερα, οι Έλληνες υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μία ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών συνεκτιμώνται τα εξής κυρίως κριτήρια:

α) Γενικός βαθμός πτυχίου με ελάχιστο βαθμό 6 , β) η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το ΔΠΜΣ, γ) η σειρά του βαθμού του πτυχίου σε σχέση με τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στο ίδιο Τμήμα και Ακαδημαϊκό έτος, δ) η επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, ε) η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου και τις πιθανές δημοσιεύσεις

Πέραν αυτών λαμβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα :

α) Τυχόν τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου , β) γνώσεις πληροφορικής, γ) συστατικές επιστολές ή, εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Τα μαθήματα και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας κατανέμονται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο πρώτα αφιερώνονται στην παρακολούθηση των υποχρεωτικών και μέρους ή όλων των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων βάσης και κατεύθυνσης που ακολουθεί ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής, και το τρίτο στην παρακολούθηση των ενδεχόμενων υπολειπόμενων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής του εργασίας.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρεις ροές:

(Ι) Ροή Ναυτικής Τεχνολογίας,

(ΙΙ) Ροή Θαλάσσιων Κατασκευών και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, και

(ΙΙΙ) Ροή Θαλασσίου Περιβάλλοντος και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το πρόγραμμα σπουδών σε κάθε ροή περιλαμβάνει 8 υποχρεωτικά μαθήματα, 4 μαθήματα επιλογής και
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Για την απόκτηση του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών απαιτείται η συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων οι οποίες προκύπτουν από την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση των μαθημάτων και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα, οι πρακτικές ασκήσεις, οι εργασίες και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την απονομή μεταπτυχιακού τίτλου, έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση.

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 1. Ειδικά Θέματα Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής  (Υποχρεωτικό για όλες τις ροές)
 2. Αριθμητική Ανάλυση (Υποχρεωτικό για όλες τις ροές)
 3. Πεπερασμένες διαφορές και Πεπερασμένα Στοιχεία για ΜΔΕ (Επιλογής για όλες τις ροές)
 4. Μετρήσεις και Μετρητικές Συσκευές για Θαλάσσιες Εφαρμογές  (Ρ Ι -Υποχρεωτικό)
 5. Δυναμική Συμπεριφορά Πλοίων σε Θαλάσσιους Κυματισμούς και Εφαρμογές στη Σχεδίαση (Ρ Ι – Υποχρεωτικό)
 6. Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Υδροδυναμικής (Επιλογής για όλες τις ροές)
 7. Υδραυλικές Εγκαταστάσεις Πλοίων (Ρ Ι – Επιλογής)
 8. Δυναμική ευστάθεια και ασφάλεια πλοίου (Ρ Ι -Υποχρεωτικό)
 9. H Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων στη Στατική και Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών (Ρ Ι – Υποχρεωτικό)
 10. Σχεδίαση και Λειτουργία Ναυτικών Κινητήρων Diesel (Ρ Ι – Υποχρεωτικό)
 11. Συστήματα Θαλάσσιων Μεταφορών (Ρ Ι – Υποχρεωτικό)
 12. Διαχείριση Ασφάλειας και Περιβαλλοντικών Κινδύνων στις Υπεράκτιες Εγκαταστάσεις Εξόρυξης Πετρελαίου και Αερίου (Ρ Ι – Ρ ΙΙ Επιλογής)
 13. Υδροδυναμική και Αεροδυναμική Ιστιοπλοϊκών Σκαφών (Ρ Ι – Επιλογής)
 14. Δυναμική Στροφείων και Αξόνων (Ρ Ι – Επιλογής)
 15. Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Φαινομένων Ροής και Καύσης σε Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (Ρ Ι Επιλογής)
 16. Συνθήκες Περιβάλλοντος και Φορτίσεις Θαλασσίων Κατασκευών (Ρ ΙΙ Υποχρεωτικό)
 17. Υλικά Ναυπηγικών και Θαλασσίων Κατασκευών και Μέθοδοι Κατεργασίας τους (Ρ ΙΙ – Υποχρεωτικό)
 18. Κατασκευαστικός Σχεδιασμός (Ρ ΙΙ – Υποχρεωτικό)
 19. Θαλάσσιες μεταλλικές κατασκευές (Ρ ΙΙ – Ρ ΙΙΙ Επιλογής)
 20. Δυναμική Απόκριση Θαλασσίων Κατασκευών (Ρ ΙΙ – Υποχρεωτικό)
 21. Μηχανική των γεωυλικών – εδαφικών & βραχωδών (Ρ ΙΙ – Υποχρεωτικό)
 22. Υδρομηχανική Ανάλυση και Σχεδίαση Αγκυρωμένων Κατασκευών (Ρ ΙΙ – Επιλογής)
 23. Οριακή ανάλυση ναυπηγικών κατασκευών (Ρ ΙΙ – Επιλογής)
 24. Σεμινάρια σε Προβλήματα Θαλάσσιας και Υποθαλάσσιας Τεχνολογίας (Ρ ΙΙ,ΙΙΙ – Επιλογής)
 25. Βασικές αρχές σχεδιασμού θεμελιώσεων θαλάσσιων κατασκευών (Ρ ΙΙ – Επιλογής)
 26. Συσκευές Ανάκτησης Θαλάσσιας Ενέργειας (Ρ ΙΙ,ΙΙΙ – Επιλογής)
 27. Δομική Συμπεριφορά και Σχεδιασμός Υποθαλάσσιων Αγωγών (Ρ ΙΙ – Επιλογής)
 28. Κυματικά Φαινόμενα το Θαλάσσιο Περιβάλλον (Ρ ΙΙΙ – Υποχρεωτικό)
 29. Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική (Ρ ΙΙΙ – Υποχρεωτικό)
 30. Δυναμική της Ατμόσφαιρας των Ωκεανών (Ρ ΙΙΙ – Υποχρεωτικό)
 31. Μη-Μαρκοβιανές στοχαστικές συναρτήσεις. Στοχαστική δυναμική (Επιλογής για όλες τις ροές)
 32. Εισαγωγή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τη θάλασσα (Ρ ΙΙ, ΙΙΙ – Υποχρεωτικό)
 33. Μέθοδοι Παρακολούθησης και Τηλεπισκόπησης για τη Μελέτη του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Ρ ΙΙΙ – Επιλογή)
 34. Προβλήματα βελτιστοποίησης και μεταβολικές αρχές της Μαθηματικής Φυσικής (Επιλογής για όλες τις ροές)
 35. Μη-Γραμμικά Κύματα Ρ ΙΙΙ – Υποχρεωτικό (Ρ Ι,ΙΙ Επιλογής)
 36. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Βάσεις Δεδομένων για το Θαλάσσιο Περιβάλλον (Ρ ΙΙΙ – Επιλογής)
 37. Βασικές Αρχές Προγραμματισμού και χρήσεις αυτού στα Μαθηματικά (Ροή ΙΙΙ Υποχρεωτικό Ροή ΙΙ Επιλογής)
 38. Δυναμική Συστημάτων, Ευστάθεια και Έλεγχος (Επιλογής για όλες τις ροές)
 39. Αξιοπιστία και Διακινδύνευση Θαλάσσιων Κατασκευών (Ρ ΙΙ – Επιλογής)
 40. Εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028 – 2029 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ