Τεχνολόγος Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Οι κατασκευές, ο εξοπλισμός, η εφαρμογή συστημάτων άρδευσης των θερμοκηπίων, η τυποποίηση και η βελτίωση των καλλιεργειών ανθοκομικών φυτών και λαχανικών σε θερμοκήπια και σε υπαίθριες καλλιέργειες είναι το αντικείμενο απασχόλησης του τεχνολόγου θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας. Μεταξύ των δραστηριοτήτων του, συγκαταλέγεται η φυτοπροστασία (ιδιαίτερα με βιολογικά μέσα), οι καλλιέργειες σε τεχνητό έδαφος, η κηποτεχνία και η αρχιτεκτονική τοπίου.

Συνθήκες Εργασίας:
Στα θερμοκήπια αντιμετωπίζει ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας λόγω της υγρασίας και της υπερβολικής ζέστης που επικρατεί στον εσωτερικό χώρο τους. Όταν εργάζεται σε ανοιχτούς χώρους αντιμετωπίζει τις εκάστοτε επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Η χρησιμοποίηση φυτοφαρμάκων δημιουργεί κινδύνους δηλητηριάσεων και πρέπει να τηρεί σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνολόγος θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας, επειδή ασχολείται με ένα πολύ ευαίσθητο αντικείμενο πρέπει να είναι προσεκτικός, υπεύθυνος, τακτικός και σχολαστικός στους ελέγχους που πραγματοποιεί, να έχει την αίσθηση του χώρου, γνώσεις σχεδίου και αρχιτεκτονικής. Επίσης, να έχει επικοινωνιακές ικανότητες και οι οδηγίες του προς τους συνεργαζόμενους τεχνίτες να είναι συγκεκριμένες και σαφείς.

Σπουδές:

Να σημειωθεί ότι τα  τμήματα  Τεχνολόγος Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας των ΤΕΙ  από το 2013 και εφεξής  (σχέδιο Αθηνά)  έχουν μετονομαστεί σε τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν στο υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης, την Αγροτική Τράπεζα, σε Επιχειρήσεις Εγκατάστασης Θερμοκηπίων, σε Βιομηχανίες Παραγωγής Γεωργικών και Ανθοκομικών Προϊόντων, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Συγκεκριμένα ασχολούνται με την εντατική καλλιέργεια λαχανικών, ανθoκoμίας και δενδρoκoμίας και ιδίως αυτών πoυ αναπτύσσoνται υπό κάλυψη (θερμoκήπια).

Eπίσης ασχoλoύνται με τη διακίνηση, συντήρηση, τυπoπoίηση, εμπoρία, διαχείριση των δενδρoκηπευτικών και ανθoκoμικών πρoΪόντων, τη φυτoπρoστασία και αναπαραγωγή αυτών (Φυτώρια – Σπoρoπαραγωγή – πoλλαπλασιαστικό υλικό).

Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, η αύξηση της θερμοκηπιακής παραγωγής, η διάδοση της χρήσης φυτών εσωτερικού χώρου και η αγορά λουλουδιών, δημιουργεί τα τελευταία χρόνια μια δυναμική αγορά, στην οποία ο τεχνολόγος γίνεται όλο και περισσότερο απαραίτητος.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ