Τεχνικός Ανακύκλωσης Υλικών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η συλλογή, η μεταφορά, η μεταφόρτωση, η διαλογή στην πηγή, η ανακύκλωση και η διάθεση αποβλήτων, απορριμμάτων και άλλων υλικών (γυαλιού, χαρτιού, αλουμινίου, πλαστικού, ελαστικών, αυτοκινήτων, οικοδομικών υλικών, μπαταριών, ορυκτελαίων κ.λπ.).

Κυριότερο καθήκον του αποτελεί η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση των υλικών ως πρώτη ύλη. Ειδικότερα, ο τεχνικός ανακύκλωσης υλικών ασχολείται με την επανεπεξεργασία των συσκευασιών ή άλλων απορριμάτων με σκοπό την ίδια ή άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της οργανικής ανακύκλωσης. Η οργανική ανακύκλωση συνίσταται στην επεξεργασία των βιοαποικοδομήσιμων μερών των αποβλήτων συσκευασίας υπό αερόβιες συνθήκες (λιπασματοποίηση) ή αναερόβιες συνθήκες (βιομεθανοποίηση).

Με την εργασία του αυτή ο τεχνικός ανακύκλωσης υλικών συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος που οφείλεται στην καύση των αποβλήτων. Επίσης, συμμετέχει σε προγράμματα ανακύκλωσης υλικών σε εθνικό επίπεδο αναλαμβάνοντας με άλλους ειδικούς την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών και την εκπόνηση μελετών σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και χρηματοδότησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και διαχείρισης ποιότητας, διαχείρισης στερεών αποβλήτων κ.ά., και με διττό στόχο: την ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα αυτά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους όπου συνήθως έχουν συλλεχθεί διάφορα υλικά προς ανακύκλωση. Συχνά είναι εκτεθειμένος σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, απαιτείται να μετακινείται σε διάφορους χώρους, τόσο για τη μεταφόρτωση και διαλογή των υλικών όσο και σε εξειδικευμένα βιομηχανικά εργαστήρια όπου εφαρμόζει ποικίλες μεθόδους και τεχνικές για την ανακύκλωση των απορριμμάτων, ώστε να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Εργάζεται με βάση το ωράριο του φορέα όπου απασχολείται, ενώ οι υπερωρίες είναι πιθανές στην περίπτωση φόρτου εργασίας. Σε κάθε περίπτωση οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, προστασίας και υγιεινής και ιδιαίτερα στην περίπτωση που λαμβάνει μέρος σε δράσεις που αφορούν στην εξυγίανση-αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Χρειάζεται να έχει ευαισθησία και ενδιαφέρον για θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την προστασία του. Ακόμα, απαιτείται υπευθυνότητα, συνέπεια, μεθοδικότητα, οργανωτικότητα, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια στη σωστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Απαραίτητη, ακόμα, είναι η γνώση ξένων γλωσσών.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά I.E.K.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε εταιρείες διαχείρισης απορριμμάτων δίνοντας έμφαση σε νέα συστήματα προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, συμπίεσης, μεταφοράς και ανακύκλωσης απορριμμάτων, σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), σε Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικούς φορείς, σε οργανωμένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων στη βάση οικολογικών και οικονομικών κριτηρίων (όπως η Waste Management International), στον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης των Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑ.Π) κ.α.

Επίσης στα πλαίσια του εθνικού συστήματος για τα υλικά συσκευασίας, έχουν ήδη ξεκινήσει και θα επεκταθούν σταδιακά σε όλη τη χώρα προγράμματα ανακύκλωσης υλικών, ποικίλες δράσεις που αφορούν στην εξυγίανση – αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα, ειδικά προγράμματα ανακύκλωσης (ηλεκτρικές στήλες – συσσωρευτές), η ολοκλήρωση της μονάδας αποτέφρωσης παθογόνων (νοσοκομειακών) στην Αττική και η οργάνωση ενεργειών ευαισθητοποίησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων και των πολιτών.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ