Επαγγελματικά Δικαιώματα ΕΠΑ.Λ.

Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων Επαγγελματικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. Φ12/9691/Δ4  (ΦΕΚ 210 τ.Β΄/30.01.2017)

Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (Α’18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του ν. 3879/2010 (Α’163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου.

Αναλυτικά:

 1. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού» του Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ του ν. 3475/2006 ειδικότητας «Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού» που απονεμήθηκαν με το π.δ. 1/2013 (ΦΕΚ 3/τ.Α’/08.01.2013), καθώς επίσης και επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού» του Τομέα Μηχανολογίας που απονεμήθηκαν με το ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/τ.Α’/11.12.1985) και το άρθρο 18 του ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/τ.Α’/26.09.2003).
 1. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ του ν. 4186/2013 ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» του Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 της ειδικότητας «Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» του Τομέα Μηχανολογίας που απονεμήθηκαν με το π.δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/τ.Α’/17.10.2012), άρθρα 12 και 18, καθώς επίσης και επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΛ ειδικότητας «Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικής Παραγωγής» που απονεμήθηκαν με το ν. 1575/1985 (ΦΕΚ207/τ.Α’/11.12.1985) και το άρθρο 18 του ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229 /τ.Α’/26.09.2003).
 1. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών» που απονεμήθηκαν με το π.δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/τ.Α’/17.10.2012), άρθρα 12 και 18, και το Παράρτημα Β’ εδ. (β), τον ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/τ.Α’/11.12.1985) και το άρθρο 18 του ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229 /τ.Α’/26.09.2003).
 1. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ του ν.4186/2013 ειδικότητας «Τεχνικός Οχημάτων» του Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ του ν. 3475/2006 ειδικότητας «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου» του Τομέα Οχημάτων που απονεμήθηκαν με το π.δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198/τ.Α’/17.10.2012), καθώς επίσης και επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου» που απονεμήθηκαν με τον ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/τ.Α’/11.12.1985) και το άρθρο 18 του ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/τ.Α’/26.09.2003).
 1. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ του ν.3475/2006 ειδικότητας «Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» του Τομέα Ηλεκτρολογίας που απονεμήθηκαν με το π.δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141/τ.Α’/12.06.2013) (Άρθρα 5, 7 και 9), καθώς επίσης και επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιομηχανικών χώρων» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, που απονεμήθηκαν με τον ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/τ.Α’/11.12.1985) και το άρθρο 18 του ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/τ.Α’/26.09.2003).
 1. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 ειδικότητας «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» του Τομέα Δομικών Έργων αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ» του Τομέα Κατασκευών που απονεμήθηκαν με το π.δ. 301/2003 (ΦΕΚ 257/τ.Α’/05.11.2003).
 1. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» του Τομέα Υγείας & Πρόνοιας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων» του Τομέα Υγείας & Πρόνοιας που απονεμήθηκαν με τις υπ’ αριθ. Π2β/οικ.2808/1997 (ΦΕΚ 645/τ.Β’/31.07.1997) και Γ2β/οικ.1570/1999 (ΦΕΚ 749/τ.Β’/ 19.05.1999) υπουργικές αποφάσεις.
 1. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Βοηθών Νοσηλευτών» του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας που απονεμήθηκαν με το π.δ. 210/2001 (ΦΕΚ 165/τ.Α’/24.07.2001), την υπ’ αριθ. Υ7β/οικ.4756/2001 (ΦΕΚ 1082/τ.Β’/14.08.2001) υπουργική απόφαση και το π.δ. 268/2003 (ΦΕΚ 240/τ.Α’/16.10.2003).
 1. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείων» του Τομέα Υγείας & Πρόνοιας που απονεμήθηκαν με το π.δ. 72/2006 (ΦΕΚ 73/τ.Α’/06.04.2006).
 1. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 ειδικότητας «Αισθητικής Τέχνης» του Τομέα Αισθητικής – Κομμωτικής αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Αισθητικής Τέχνης» του Τομέα Αισθητικής-Κομμωτικής που απονεμήθηκαν με την υπ’ αριθ. Α5/2005/20.04.1999 (ΦΕΚ 749/τ.Β’/19.05.1999) Υπουργική Απόφαση.
 1. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 ειδικότητας «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών» του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης που απονεμήθηκαν με το ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/τ.Α’/25.07.1997) και το π.δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/τ.Α’/06.10.1998).
 1. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 ειδικότητας «Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Υπαλλήλων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης που απονεμήθηκαν με το ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/τ.Α’/25.07.1997) και το π.δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/τ.Α’/06.10.1998).
 1. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 ειδικότητας «Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Πλοιάρχων αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού» του Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 243/1998 (ΦΕΚ 181/τ.Α’/29.06.1998), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.295/1999 (ΦΕΚ 266/τ.Α’/30.11.1999) και το π.δ. 19/2001 (ΦΕΚ 14/τ.Α’/31.01.2001).
 1. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 ειδικότητας «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Μηχανικών αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 ειδικότητας «Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού» του Ναυτικού – Ναυτιλιακού Τομέα, που απονεμήθηκαν με το π.δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/τ.Α’/17.10.2012) (Άρθρα 12 και 18), καθώς επίσης και επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού» του Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 243/1998 (ΦΕΚ 181/τ.Α’/29.06.1998), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 295/1999 (ΦΕΚ 266/τ.Α’/30.11.1999) και το π.δ. 19/2001 (ΦΕΚ 14/τ.Α’/31.01.2001), την κοινή υπουργική απόφαση Ε/6742/1999 των Υπουργών Ε.Π.Θ. και Μ.Ε. (ΦΕΚ 416/τ.Β’/19.04.1999) και το άρθρο 18 του ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/τ.Α’/26.09.2003).
 1. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 ειδικότητας «Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, που απονεμήθηκαν με το π.δ. 73/2002 (ΦΕΚ 55/τ.Α’/21.03.2002).

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2017

Ο Υφυπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

.

πηγή: ΦΕΚ 210 τ.Β΄/30.01.2017

 

Κατάλογος αδειοδοτημένων ιδιωτικών Ι.Ε.Κ

Ο κατάλογος των αδειοδοτημένων ιδιωτικών Ι.Ε.Κ

Μετά την έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Παυσανία Παπαγεωργίου, ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα η διαδικασία επικαιροποίησης των αδειών στον κλάδο των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ..

Ο κατάλογος των αδειοδοτημένων Ι.Ι.Ε.Κ. (σε μορφή word)

Αναλυτική πληροφόρηση για τα  Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.): εδώ

Εισαγωγή στα ΑΕΙ με το 5%

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους υποψήφιους που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ορισμένο αριθμό θέσεων, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης Πάθησης.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, κάτοχοι τίτλου απόλυσης Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της ημεδαπής ή Έλληνες κάτοχοι τίτλου απόλυσης ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής.

Οι εν λόγω υποψήφιοι καταθέτουν στις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές στην αποκλειστική προθεσμία από Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 έως και Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση (το έντυπο της αίτησης υπάρχει στην τελευταία σελίδα της εγκυκλίου και στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ http://www.minedu.gov.gr, στην ενότητα: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, υποενότητα: Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις).

β) Ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο, οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή.

γ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Επισημαίνεται ότι, αποκλειστικά και μόνο για τους πάσχοντες από τις παρακάτω παθήσεις:

α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 02)

β) με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67%, (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 30)

γ) πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα-νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 68), απαιτείται να καταθέσουν στις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά και Πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας (εγκύκλιός μας με αρ. πρωτ. Φ.251/174041/Α5/18-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΟΕ84653ΠΣ-Ε3Υ) «Πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α.») που να έχει μόνιμη ισχύ ή άλλως να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης στην Ειδική Επταμελή Επιτροπή προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από την εν λόγω Επιτροπή.

Όσοι από τους ανωτέρω υποψήφιους α), β) και γ) έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α. για έκδοση πιστοποιητικού ποσοστού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα υποβάλουν προς τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα, αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α. (σημειώνοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους) και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας, αμέσως μόλις το αποκτήσουν και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Επίσης μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά. Το εμπρόθεσμο της αίτησης στην περίπτωση αυτή, κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει Πιστοποιητικό διαπίστωσης της Πάθησης από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, κατά τα έτη 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 δεν χρειάζεται να αποκτήσουν νέο Πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης.

Εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο οι υποψήφιοι στα Πιστοποιητικά διαπίστωσης Πάθησης των οποίων αναγράφονται οι κωδικοί 53 και 58 που έχουν καταργηθεί και οι οποίοι θα πρέπει να προσέλθουν εκ νέου σε μια από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων, εφόσον επιθυμούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο με την ειδική αυτή κατηγορία για εισαγωγή στην Τριτ/θμια Εκπ/ση το Ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Μετά την απόκτηση του Πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν με νέο Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., να υποβάλουν ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο προκειμένου να συμμετάσχουν στην επιλογή για εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 με την ειδική κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων θα ανακοινωθεί με νεότερη εγκύκλιο, η οποία θα αποσταλεί στα σχολεία και θα αναρτηθεί προς ενημέρωση στο διαδίκτυο.

Η εγκύκλιος σε μορφή PDF

Επαγγελματικά Δικαιώματα

 

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε:

4ο Επιστημονικό Πεδίο:Βάσεις Εισαγωγής 2016

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου (μορφή pdf)

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστήμες της Εκπαίδευσης

 
Κωδ.

.Πανεπιστήμια

Βάση 

2016

154

Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)

13.320
174

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)

16.340
401

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

17.793
403

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

17.098
404

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

15.033
402

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

15.411
405

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

15.834
134

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

12.151
136

Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

10.396
160

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

8.667
162

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

8.368
168

Θεάτρου  (Θεσσαλονίκη)

13.609
146

Θεατρικών Σπουδών  (Αθήνα)

13.333
169

Θεατρικών Σπουδών  (Πάτρα)

11.752
362

Θεατρικών Σπουδών  (Ναύπλιο)

11.338
163

Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)

14.890
187

Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)

13.207
173

Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης (Αθήνα)

13.982
409

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

15.750
408

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

13.352
406

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

13.608
407

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

11.605
128

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

14.670
142

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

10.327
164

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

11.966
140

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

13.595
130

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)

11.425
141

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πάτρα)

12.434
132

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

10.985
143

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Ρόδος)

9.887
334

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

10.228
178

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

13.203
156

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Ιωάννινα)

9.331
341

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Φλώρινα)

8.782
166

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

9.994
158

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

9.179
185

Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (Ιωάννινα)

8.617
367

Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα)

12.056
  Τ.Ε.Ι.  
696

Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)

10.735
690

Προσχολικής Αγωγής (Αθήνα)

10.149
694

Προσχολικής Αγωγής (Θεσσαλονίκη)

9.358
692

Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα)

8.404

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου (μορφή pdf)

 

** με κόκκινο χρώμα τα τμήματα που δεν υπήρχαν στο Μηχανογραφικό Δελτίο του 2016 αλλά προσδέθηκαν στο  πεδίο αυτό, με την Υ.Α. Αριθ. Φ.253/139500 /Α5  (ΦΕΚ 2744 τ. Β’/31.08.2016)

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Βάσεις Εισαγωγής 2018 & 2017

 

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Βάσεις Εισαγωγής 2018 & 2017

Πανεπιστήμια

Βάσεις 2018 Βάσεις 2017

Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

10.805 11.846

Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (Αθήνα)

13.719 15.227

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω)

14.273

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)

14.058 15.047

Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω)

15.346

Βιολογίας (Αθήνα)

18.051 18.335

Βιολογίας (Ηράκλειο)

17.586 17.910

Βιολογίας (Θεσσαλονίκη)

17.889 18.205

Βιολογίας (Πάτρα)

17.587 17.974

Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Ιωάννινα)

17.050 17.480

Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)

17.085 17.508

Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

17.222 17.636

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)

16.162 16.587

Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

12.284 13.570

Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

14.668 15.506

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα)

9.925 10.493

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  (Θεσσαλονίκη)

12.382 13.434

Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω)

13.334

Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο)

10.526 11.103
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) 15.340 14.195

Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής (Αθήνα)

17.622 17.937

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών (Αθήνα)

14.352 15.320

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω)

15.313

Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής (Λήμνος)

11.770 12.846

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)

16.631 17.083

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

17.924 17.793

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

17.588 17.166

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)  

15.352 15.096

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

15.825 15.505

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

16.372 15.882

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)

15.682 16.233

Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω)

13.662

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

14.674 13.116

Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

13.618 11.815

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

12.275 10.289

Επιστημών της Θάλασσας (Μυτιλήνη)

10.550 10.666

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

11.932 10.060

Εργοθεραπείας (Αιγάλεω)

16.473

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

14.105 14.448

Ιατρικής (Αθήνα)

19.029 19.143

Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη)

18.451 18.713

Ιατρικής (Ηράκλειο)

18.519 18.786

Ιατρικής (Θεσσαλονίκη)

18.808 19.046

Ιατρικής (Ιωάννινα)

18.597 18.841

Ιατρικής (Λάρισα)

18.564 18.803

Ιατρικής (Πάτρα)

18.710 18.902

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

13.841 14.072

Κινηματογράφου  (Θεσσαλονίκη)

13.847 14.660

Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη)

18.094 18.413

Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)

17.829 18.200

Μαιευτικής (Αιγάλεω)

15.490

Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω)

14.930

Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)

17.522 17.855

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

17.028 15.126

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

13.454 11.881

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

15.095 12.575

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

12.000 10.524

Νοσηλευτικής (Αθήνα)

17.011 17.520

Νοσηλευτικής (Αιγάλεω)

15.462

Νοσηλευτικής (Σπάρτη)

14.716 16.594

Οδοντιατρικής (Αθήνα)

18.382 18.640

Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη)

18.344 18.625

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

16.059 14.915

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

13.318 11.613

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

14.647 13.089

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

15.473 14.148

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)

14.267 12.468

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πάτρα)

14.748 13.356

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

13.782 12.060

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)

12.777 10.992

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

13.244 11.444

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

16.175 14.557

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα)

12.840 10.833

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα)

12.289 10.351

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

13.314 11.414

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

12.495 10.659

Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)

10.713 11.005

Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία)

14.815 16.045

Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα)

11.223 12.297

Φαρμακευτικής (Αθήνα)

18.198 18.499

Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη)

18.193 18.480

Φαρμακευτικής (Πάτρα)

18.008 18.352

Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω)

17.023

Χημείας (Αθήνα)

17.761 17.983

Χημείας (Ηράκλειο)

16.825 17.275

Χημείας (Θεσσαλονίκη)

17.349 17.714

Χημείας (Ιωάννινα)

16.867 17.320

Χημείας (Πάτρα)

17.096 17.465

Στρατιωτικές Σχολές

Βάσεις 2018 Βάσεις 2017

Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

18.172 18.293

Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

18.915 19.141

Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

18.526 18.816

Οδοντιατρικό  (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

18.694 18.968

Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

18.662 18.828

Τ.Ε.Ι. 

Βάσεις 2018 Βάσεις 2017

Αισθητικής & Κοσμητολογίας (Θεσσαλονίκη)

13.689 14.125

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)

9.420 9.981

Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα)

9.358 10.260

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)

9.207 9.865

Διατροφής & Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)

15.433 15.987

Διατροφής & Διαιτολογίας (Καρδίτσα)

13.865 14.532

Διατροφής & Διαιτολογίας (Σητεία)

12.817 13.747

Ιατρικών Εργαστηρίων (Θεσσαλονίκη)

14.986 15.562

Ιατρικών Εργαστηρίων (Λάρισα)

14.158 14.702

Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)

10.359 10.872

Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)

14.654 15.403

Λογοθεραπείας (Πάτρα)

15.006 15.714

Λογοθεραπείας (Καλαμάτα)

14.137 14.927

Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη)

14.571 15.105

Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)

12.956 13.752

Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

11.541 12.271

Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)

12.264 12.829

Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη)

13.899 14.659

Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)

12.573 13.149

Νοσηλευτικής (Λαμία)

12.316 12.900

Νοσηλευτικής (Λάρισα)

12.428 13.134

Νοσηλευτικής (Πάτρα)

13.294 13.751

Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (Δράμα)

10.946 11.690

Οπτικής και Οπτομετρίας (Αίγιο)

12.821 13.368

Προσχολικής Αγωγής (Θεσσαλονίκη)

12.940 10.867

Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα)

12.126 10.140

Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)

9.144 9.876

Τεχνολόγων Τροφίμων (Αργοστόλι)

10.975 11.698

Τεχνολόγων Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)

13.697 13.931

Τεχνολόγων Τροφίμων (Καλαμάτα)

12.072 12.795

Τεχνολόγων Τροφίμων (Καρδίτσα)

11.779 12.591

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα)

9.523 10.368

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Άρτα)

9.633 10.448

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο)

10.075 11.298

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη)

11.254 12.499

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα)

9.992 11.108

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα)

10.394 11.496

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα)

9.419 10.319

Φυσικοθεραπείας (Αίγιο)

15.184 16.095

Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη)

16.535 17.104

Φυσικοθεραπείας (Λαμία)

15.365 16.431

.