Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 30/11/2017

Σχολή   Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Έδρα :

Διεύθυνση : Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού  Παλάσκας, 124  00 Σκαραμαγκάς

Τηλέφωνα : 210 5531737, 210 5531744,  210 5531750, 210 5531756

Σκοπός της σχολής:

Η αποστολή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) είναι :

 • Να παρέχει στους εισερχόμενους σπουδαστές, αφενός μεν την κατάλληλη στρατιωτική και ναυτική αγωγή, αφετέρου δε, την αναγκαία θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, καθώς και τεχνική κατάρτιση,
 • με σκοπό, την απόδοση Υπαξιωματικών, που θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της ειδικότητας / τέχνης τους.

Διάρκεια σπουδών : 3 έτη

Κατευθύνσεις :

Αμέσως μετά την κατάταξή τους ακολουθεί μια περίοδος προπαιδεύσεως που διαρκεί το λιγότερο ένα μήνα κατά την οποία κατανέμονται σε ειδικότητες και τέχνες.

Οι Ειδικότητες και  Τέχνες έχουν ταξινομηθεί σε τρεις Ομάδες: Πρώτη (Α), Δεύτερη (Β), Τρίτη (Γ) και κάθε μία περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Ομάδα Α : Τηλεγραφητές – Τεχνίτες Πυροβόλων – Σηματωροί – Διαχειριστές Υλικού – Αρμενηστές – Διαχειριστές – Ραδιοεντοπιστές.
 • Ομάδα Β: Ηλεκτρολόγοι/Ηλεκτροτεχνίτες – Ηλεκτρονικοί/Διευθύνσεως Βολής – Ηλεκτρονικοί Ραδιοεντοπιστές – Ηλεκτρονικοί Συνεννοήσεως.
 • Ομάδα Γ : Μηχανικοί.

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, ανήκει στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο κύκλος σπουδών είναι διετής και περιλαμβάνει για κάθε εκπαιδευτικό έτος, τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο, κατά τις οποίες παρέχονται στους Δόκιμους Υπαξιωματικούς, όλες οι αναγκαίες Ακαδημαϊκές και Πρακτικές γνώσεις, καθώς και η Στρατιωτική και Ναυτική Εκπαίδευση, που καθιστούν τους αποδιδόμενους Υπαξιωματικούς ικανούς να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντά τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα  ακαδημαϊκής εκπαίδευσης: 

Συνοπτικά η διάρθρωση της παρεχόμενης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, περιλαμβάνει :

 • Τη Βασική Θεωρητική Εκπαίδευση, στο 1ο Τετράμηνο μετά την κατάταξή τους, στη διάρκεια του οποίου οι Δόκιμοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, διδάσκονται «Βασικά Θεωρητικά Μαθήματα» (Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά για τους αλλοδαπούς σπουδαστές, Πληροφορική , Βασικός Ηλεκτρισμός, Βασικά Ηλεκτρονικά, Μαθηματικά, Ναυτική Ιστορία, Ναυτικοί Κανονισμοί, Γενικές Ναυτικές Γνώσεις, Απογραφές, κλπ).
 • Την Ειδική Θεωρητική Εκπαίδευση, που διαρκεί τα υπόλοιπα τρία (3) Χειμερινά Τετράμηνα, στη διάρκεια των οποίων, οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί εκπαιδεύονται σε θέματα της ειδικότητάς των, σύμφωνα με τους αντίστοιχους Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως.
 • Την Πρακτική Εκπαίδευση σε εργαστήρια, συνεργεία του Ναυστάθμου και σε Πολεμικά Πλοία, για τα αντικείμενα της ειδικότητάς τους.

Παράλληλα με την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση, παρέχεται στους Δοκίμους Υπαξιωματικούς θεωρητική και πρακτική, Ναυτική και Στρατιωτική Εκπαίδευση, με σκοπό τη γνώση της ναυτικής τέχνης, την εξοικείωση με το ναυτικό περιβάλλον, αλλά και την ανάπτυξη στρατιωτικών γνώσεων και αρετών.
Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια της χειμερινής εκπαιδευτικής περιόδου, εκτελούνται εκπαιδευτικοί πλόες διήμερης ή τριήμερης διάρκειας, μια φορά τον μήνα, με Πολεμικά Πλοία του Στόλου.  Τους Δόκιμους Υπαξιωματικούς συνοδεύουν στα ταξίδια αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της Σχολής.

Στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στο μάθημα της Σωματικής Αγωγής. Ο Δόκιμος Υπαξιωματικός, παράλληλα με την πνευματική καλλιέργεια και τις θεωρητικές / ναυτικές γνώσεις που αποκτά στην διάρκεια της 2ετούς φοιτήσεως τους στη ΣΜΥΝ, γυμνάζεται καθημερινά και επί μιάμιση ώρα, υπό την επιτήρηση γυμναστών, προκειμένου να βελτιώσει την φυσική του κατάσταση και να αναπτύξει ορισμένες ικανότητες και προσόντα απαραίτητα για μέλλοντα Υπαξιωματικό όπως π.χ. την αγωνιστικότητα, την μαχητικότητα, την εμμονή για τη νίκη και την ευγενή άμιλλα, την θέληση, ενεργητικότητα, ενθουσιασμό φυσική και ψυχική αντοχή.

Εκπαιδευτικοί Πλόες  

Σκοπός των Χειμερινών Εκπαιδευτικών Πλόων είναι η πρακτική εξάσκηση των Δοκίμων Υπαξιωματικών σε θέματα θεωρητικής εκπαίδευσης, η εξοικείωσή τους με τη θάλασσα καθώς και η προβολή του Πολεμικού Ναυτικού στα λιμάνια που καταπλέουν.

Τα ταξίδια αυτά είναι συνολικά οκτώ, δηλαδή ένα για κάθε μήνα χειμερινής περιόδου από το Νοέμβριο έως τον Ιούνιο. Από αυτά, εκείνα των μηνών Νοεμβρίου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου Μαΐου και Ιουνίου, δηλαδή πέντε συνολικά, είναι διήμερης διάρκειας και τα υπόλοιπα τρία, των μηνών Οκτωβρίου, Δεκεμβρίου και Απριλίου, είναι μεγαλύτερης διάρκειας.

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

 • Ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο Πολεμικό Ναυτικό  μετά την αποφοίτηση είναι  πέντε  (5) έτη.
 • Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική. Οι σπουδαστές της Σχολής λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικά ταξίδια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό  της Χώρας με πλοία του ΠΝ 
 • Τα έξοδα φοιτήσεως , βαρύνουν το δημόσιο, ενώ από τον πρώτο μήνα οι σπουδαστές λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
 • Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές

Οι απόφοιτοι της Σχολής μετά από διετή επιτυχή φοίτηση ονομάζονται Κελευστές και σταδιοδρομούν ως μόνιμα στελέχη του Π.Ν.

Από την ημερομηνία της κατατάξεώς τους στη Σχολή ο χρόνος προσμετράτε ως συντάξιμη υπηρεσία. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφ’ όσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις είναι: 

 • Στο βαθμό του Κελευστού, τρία (3) χρόνια.
 • Στο βαθμό του Επικελευστού, τρία (3) χρόνια.
 • Στο βαθμό του Αρχικελευστού, τρία (3) χρόνια.
 • Στο βαθμό του Ανθυπασπιστού, τέσσερα (4) χρόνια ή 15 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη Σ.Μ.Υ.Ν., εκ των οποίων δύο χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστού.

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

Περισσότερα στοιχεία για την εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές