{0208} : Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 24/11/2022

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 Πολυτεχνική Σχολή  

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος)

Πρόγραμμα Σπουδών

 

Μαθήματα 1ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία 6
1.2Φυσική Ι6
1.3Χημεία για Mηχανικούς5
1.4Τεχνικές Σχεδιάσεις και CAD3
1.5Απειροστικός Λογισμός Ι5
1.6Προγραμματισμός Η/Υ5

Μαθήματα 2ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Απειροστικός Λογισμός ΙΙ6
2.2Φυσική ΙΙ6
2.3Μηχανική Απολύτως Στερεού6
2.4Πιθανότητες και Στατιστική5
2.5Γεωδαισία5
2.6Ξένη Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία3

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις6
3.2Αριθμητική Ανάλυση5
3.3Αντοχή Υλικών Ι6
3.4Γεωλογία για Μηχανικούς5
3.5Δομικά Υλικά4
3.6Oικοδομική4

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Στατική Ι5
4.2Μηχανική Ρευστών5
4.3Περιβαλλοντική Τεχνική6
4.4Κυκλοφοριακή Τεχνική5
4.5Αντοχή Υλικών ΙΙ5
4.6Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις4

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Στατική ΙΙ6
5.2Οδοποιία Ι5
5.3Εδαφομηχανική Ι6
5.4Υδραυλική5
5.5Σχεδιασμός Μεταφορών5
5.6Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών3

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Οδοποιία ΙΙ5
6.2Εδαφομηχανική ΙΙ5
6.3Μεταλλικές Κατασκευές Ι5
6.4Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι5
6.5Υδρολογία5
6.6Υπόγεια Υδραυλική5

Μαθήματα Σεμιναριακού χαρακτήρα (δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του βαθμού διπλώματος):

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.7Ακαδημαϊκή Γραφή και Συγγραφή Τεχνικών Εκθέσεων 2

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ5
7.2Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ5
7.3Θεμελιώσεις και Αντιστηρίξεις5
7.4Ύδρευση και Αποχέτευση Οικισμών5

Κατεύθυνση:  Γεωτεχνικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.5Εδαφοδυναμική5
7.6Πειραματική Εδαφομηχανική5

Κατεύθυνση: Δομοστατικής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.7Στατική ΙΙΙ5
7.8Πειραματική Αντοχή Υλικών5

Κατεύθυνση:  Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.9Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Συγκοινωνιακών Έργων5
7.10Οδική Ασφάλεια5

Κατεύθυνση:  Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.11Υπολογιστική Υδραυλική με Εφαρμογές σε Υδραυλικά Έργα5
7.12Επεξεργασία Λυμάτων και Αρχές Οικολογικής Μηχανικής5

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα5
8.2Δυναμική Κατασκευών Ι6
8.3 Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού4

Κατεύθυνση:  Γεωτεχνικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.4Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική5
8.5Γεωτεχνικές Χωμάτινες Κατασκευές5
8.6 Επιλογή ενός μαθήματος σύμφωνα με τον Πίνακα 15

Κατεύθυνση: Δομοστατικής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.7Ελαστοπλαστική Ανάλυση Κατασκευών5
8.8Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙΙ5
8.9Επιλογή ενός μαθήματος σύμφωνα με τον Πίνακα 15

Κατεύθυνση:  Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.10Συστήματα Αστικών Συγκοινωνιών5
8.11Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Συστημάτων Μεταφορών5
8.12Επιλογή ενός μαθήματος σύμφωνα με τον Πίνακα 15

Κατεύθυνση:  Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.13Πειραματική Υδραυλική5
8.14Διαχείριση Υδατικών Πόρων5
8.15Επιλογή ενός μαθήματος σύμφωνα με τον Πίνακα 15

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Κατεύθυνση:  Γεωτεχνικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Σήραγγες και Υπόγεια Έργα6
9.2Επιλογή τριών* ή τεσσάρων μαθημάτων σύμφωνα με τον Πίνακα 1-

Κατεύθυνση: Δομοστατικής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.3Δυναμική Κατασκευών ΙΙ ή Σύμμικτες Κατασκευές6
9.4Επιλογή τριών* ή τεσσάρων μαθημάτων σύμφωνα με τον Πίνακα 1-

Κατεύθυνση:  Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.5Ειδικά Θέματα Οδοποιίας6
9.6Επιλογή τεσσάρων μαθημάτων σύμφωνα με τον Πίνακα 1-

Κατεύθυνση:  Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.7Συστήματα Υδατικών Πόρων και Υδροδοτικά Συστήματα6
9.10Επιλογή τεσσάρων μαθημάτων σύμφωνα με τον Πίνακα 1-

Μαθήματα 10ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
10.1Διπλωματική Εργασία30

Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται κατά τη διάρκεια του 5ου έτους σπουδών (είτε αμιγώς στο 10ο εξάμηνο, είτε στο 9ο και 10ο εξάμηνο) και αντιστοιχεί συνολικά σε 30 ΕCTS. Σε περίπτωση έναρξης της Διπλωματικής Εργασίας στο 9ο εξάμηνο, αποδίδονται 6 ΕCTS στο 9ο εξάμηνο και 24 ΕCTS στο 10ο εξάμηνο.

Κατεύθυνση:  Γεωτεχνικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
10.2Αλληλεπίδραση Εδάφους - Κατασκευών
ή Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική ΙΙ
ή Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική
6

Κατεύθυνση: Δομοστατικής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
10.3 Μέθοδοι Προσομοίωσης Κατασκευών
ή Γεφυροποιία
6

Κατεύθυνση:  Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Κατεύθυνση:  Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Μαθήματα Επιλογής 8ου και 90υ εξαμήνου

Στο 8ο και 9ο εξάμηνο προσφέρεται πληθώρα μαθημάτων επιλογής. Γενικώς συστήνεται στους φοιτητές/τριες να επιλέγουν τα μαθήματα που προσφέρονται από την κατεύθυνση του προγράμματος σπουδών που έχουν επιλέξει. (Πίνακας 1 που ακολουθεί)

Κατεύθυνση:  Γεωτεχνικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

8ο εξάμηνο

Απαιτείται επιλογή ενός μαθήματος από τα παρακάτω

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε -1 Τεχνική Γεωλογία και Βραχομηχανική (Μαθήματα Τομέα)5
Ε-2Αποτίμηση και Ενίσχυση Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος (Μαθήματα άλλων Τομέων)5

9ο εξάμηνο

Απαιτείται επιλογή τριών ή τεσσάρων μαθημάτων από τα παρακάτω

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε - 3Ειδικά Θέματα Γεωτεχνικής Μηχανικής (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 4Βαθιές Θεμελιώσεις και Διαφράγματα Αντιστήριξης (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 5Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Μηχανική (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 6Δυναμική Κατασκευών ΙΙ (Μαθήματα άλλων Τομέων)5
Ε - 7Πεπερασμένα Στοιχεία (Μαθήματα άλλων Τομέων)5
Ε - 8Ακτομηχανική και Παράκτια Τεχνικά Έργα (Μαθήματα άλλων Τομέων)5

Κατεύθυνση: Δομοστατικής

8ο εξάμηνο

Απαιτείται επιλογή ενός μαθήματος από τα παρακάτω

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε - 1Ελαστική Ευστάθεια (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 2Αποτίμηση και Ενίσχυση Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 3Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 4Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική (Μαθήματα άλλων Τομέων)5

9ο εξάμηνο

Απαιτείται επιλογή τριών ή τεσσάρων μαθημάτων από τα παρακάτω

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε - 5Πεπερασμένα Στοιχεία (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 6Προχωρημένη Αντοχή Υλικών (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 7Ανάλυση Επιφανειακών Φορέων (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 8Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙΙ (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 9Προεντεταμένο Σκυρόδεμα (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 10Σήραγγες και Υπόγεια Έργα (Μαθήματα άλλων Τομέων)5
Ε - 11Μελέτη και Κατασκευή Οδοστρωμάτων (Μαθήματα άλλων Τομέων)5
Ε - 12Κυματομηχανική και Έργα Ανοικτής Θάλασσας (Μαθήματα άλλων Τομέων)5

Κατεύθυνση:  Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

8ο εξάμηνο

Απαιτείται επιλογή ενός μαθήματος από τα παρακάτω

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε - 1Διαχείριση Οδικών Έργων και Κυκλοφορίας (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 2Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 3Τεχνικές Βελτιστοποίησης (Γενικής Επιλογής)5
Ε - 4Ειδικά Θέματα Οικοδομικής (Γενικής Επιλογής)5

9ο εξάμηνο

Απαιτείται επιλογή τριών ή τεσσάρων μαθημάτων από τα παρακάτω

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε - 5Μελέτη και Κατασκευή Οδοστρωμάτων (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 6Σχεδιασμός και Λειτουργία Σιδηροδρομικών Συστημάτων (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 7Σχεδιασμός και Λειτουργία Αεροπορικών Συστημάτων (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 8Σχεδιασμός και Λειτουργία Θαλάσσιων Συστημάτων (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 9Σχεδιασμός Ειδικών Συγκοινωνιακών Υποδομών (Μαθήματα Τομέα)5
Ε -10Ειδικές Χωρικές Αναλύσεις και Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού (Γενικής Επιλογής)5
Ε - 11Κυματομηχανική και Έργα Ανοικτής Θάλασσας (Γενικής Επιλογής)5

Κατεύθυνση:  Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

8ο εξάμηνο

Απαιτείται επιλογή ενός μαθήματος από τα παρακάτω

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε - 1Ροές σε Φυσικούς και Τεχνητούς Ανοικτούς Αγωγούς (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 2Υδρολογική Προσομοίωση και Πρόγνωση (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 3Χημεία Φυσικών και Υδατικών Συστημάτων και Οικολογική Μηχανική (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 4Τεχνικές Βελτιστοποίησης (Γενικής Επιλογής)5

9ο εξάμηνο

Απαιτείται επιλογή τριών ή τεσσάρων μαθημάτων από τα παρακάτω

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε - 5Εγγειοβελτιωτικά Έργα (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 6Ταμιευτήρες και Φράγματα (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 7Μη-Μόνιμες Ροές (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 8Περιβαλλοντική Μηχανική Ρευστών (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 9Διαχείριση Ακραίων Υδρολογικών Φαινομένων (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 10Ακτομηχανική και Παράκτια Τεχνικά Έργα (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 11Κυματομηχανική και Έργα Ανοικτής Θάλασσας (Μαθήματα Τομέα)5
Ε - 12Ειδικές Χωρικές Αναλύσεις και Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού (Γενικής Επιλογής)5

 

Παρατηρήσεις

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ