Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η μελέτη, η έρευνα και η εφαρμογή της τεχνολογίας σε σύγχρονους τομείς της Κτηνοτροφικής Παραγωγής και της Ζωοτεχνικής Επιστήμης, η μείωση του κόστους διατροφής των ζώων και η παράλληλη αύξηση της παραγωγής, αποτελούν το αντικείμενο της εργασίας τού τεχνολόγου ζωικής παραγωγής.

Ο τεχνολόγος ζωϊκής παραγωγής στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, επιλέγει και διασταυρώνει επιλεγμένα ζώα για την αύξηση και καλυτέρευση της παραγωγής, συνεργάζεται με τον κτηνίατρο, εφόσον κριθεί απαραίτητο, κάνει διάγνωση των κοινών ασθενειών και των παράσιτων που επηρεάζουν αρνητικά την κτηνοτροφική παραγωγή και κάνει απλές και συνηθισμένες επεμβάσεις, όπως αφαίρεση κεράτων, ευνουχισμό, εμβολιασμό, αφαίρεση ουράς, τεχνητή γονιμοποίηση κ.ά.

Στο πλαίσιο των οικονομικών επιδιώξεων της κτηνοτροφικής μονάδας ασχολείται με τη διακίνηση και την εμπορία των κτηνοτροφικών προϊόντων και προσδιορίζει τη θρεπτική αξία των ζωοτροφών.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο τεχνολόγος ζωικής παραγωγής εργάζεται στο γραφείο ή στο εργαστήριό του, κάνει υπολογισμό για το κόστος εκτροφής των ζώων και τα έσοδα-έξοδα της κτηνοτροφικής μονάδας. Στην ύπαιθρο ασχολείται στους χώρους εκτροφής των ζώων ελέγχοντας τη διατροφή, την υγεία και τις συνθήκες υγιεινής αντιμετωπίζοντας τη δυσοσμία, το κρύο, την υγρασία και συχνά τις κακές συνθήκες υγιεινής.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνολόγος ζωικής παραγωγής πρέπει να αγαπά τη ζωή στην ύπαιθρο, να είναι συνεργάσιμος, και να μπορεί να δουλεύει σε χώρους εκτροφής των ζώων. Πρέπει επίσης να αντέχει στις συνθήκες της υπαίθρου και να έχει εμπορικό πνεύμα, για να μπορεί να παρακολουθεί την κίνηση της τοπικής και διεθνούς αγοράς των κτηνοτροφικών προϊόντων.

Σπουδές:

Σπουδές παρέχονται στα τμήματα Τεχνολόγων Γεωπόνων των ΤΕΙ, όπου λειτουργούν κατευθύνσεις  Ζωικής Παραγωγής.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των ΤΕΙ με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Ζωοτεχνικής Επιστήμης και της διαδικασίας της Κτηνοτροφικής Παραγωγής, όπως είναι η παραγωγή Ζωοκομικών Προϊόντων, η διακίνηση, η εμπορία , η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση κτηνοτροφικών προϊόντων και ζωοτροφών, καθώς και η προστασία και η αναπαραγωγή (τεχνητή σπερματέγχυση, διασταυρώσεις, κλπ) του ζωικού κεφαλαίου.

Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων , είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, σε όλο το φάσμα της ζωικής παραγωγής, καθώς και την αξιοποίησή της και ειδικότερα στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

1. Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων και αναπαραγωγικών ζώων καθώς επίσης και εκτροφή γουνοφόρων ζώων.

2. Παραγωγή και τυποποίηση μειγμάτων ζωοτροφών, συμπληρωμάτων και ισορροπιστών αυτών, έλεγχο των μειγμάτων ζωοτροφών για την πιστοποίηση τη καταλληλότητας τους, της ποιοτικής και θρεπτικής τους κατάστασης και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων.

3. Επεξεργασία σπέρματος των ζώων και διενέργεια τεχνικής σπερματέγχυσης σε κέντρα σπερματοληψίας.

4. Οργάνωση και λειτουργία ζωοαγορών, σφαγείων, κρεατογορών και ψυκτικών εν γένει χώρων εναποθήκευσης ή κατάψυξης κτηνοτροφικών προϊόντων.

5. Οργάνωση αγοραπωλησιών ζώων αναπαραγωγής και εργασίας και λοιπών ζώων, καθώς και σμηνών πτηνών και μελλισών, εφόσον η αγορά τους πραγματοποιείται με δάνεια ή επιδοτείται με κρατικά προγράμματα.

6. Συγκεντρώσεις κτηνοτροφικών προϊόντων που διενεργούνται από συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδιώτες, οργανισμούς ή το δημόσιο.

7. Μαζικούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση ζωονόσων, καθώς και συστηματικές απολυμάνσεις αποθηκευτικών χώρων για κτηνοτροφικά προϊόντα, διενεργούμενες από το κράτος, οργανισμούς ή ιδιώτες.

8. Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται σε πάσης φύσεως ζημίες κτηνοτροφικής παραγωγής.

9. Εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, κτηνιατρικών φαρμάκων, κτηνοτροφικών εργαλείων και εξοπλισμών, ορμονών , βιταμινών και λοιπών βιολογικών προϊόντων.

10. Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ειδών του εδ. θ), καθώς και ειδικών εργαστηρίων και γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη Ζωοκομική Ανάπτυξη και την Κτηνοτροφική Παραγωγή.

Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση γεωργοκτηνοτροφικών μελετών για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, κτηνοτροφικών έργων, όπως σφαγείων, κρεαταγορών, αποθηκών κτηνοτροφικών προϊόντων.

Πραγματοποίηση επιβλέψεων και επιμετρήσεων τη κατασκευής , ζωοτεχικών έργων.

Κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας§ και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους.

Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ζωικής παραγωγής. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την λειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και πιστοποιούν την καταλληλότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση.

Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, για εξειδικευμένες εργασίες κατηγοριών Ζωοτεχνικών έργων.

Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Ζωοκομικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και σαν μέλη Ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΕΕ).

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ