Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/01/2011

 

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

Πολυτεχνική  Σχολή : 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής  & Τηλεπικοινωνιών 

 

Έδρα :

Διεύθυνση: Καραμανλή & Λυγερής, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη
Τηλέφωνο: 24610 56500 E- mail :icte@uowm.gr 
 

 

Σκοπός του τμήματος : 

Βασικός στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και η προετοιμασία, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, Μηχανικών με όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν με επιτυχία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους διαρκώς ανελισσόμενους τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. 

Για το λόγο αυτό, το τμήμα στα πρώτα έτη της λειτουργίας έχει ως στόχο να καλύψει ένα ευρύ φάσμα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, επιτρέποντας, ταυτόχρονα, στους φοιτητές να εμβαθύνουν στις κατευθύνσεις:

 • Επιστήμης Υπολογιστών
 • Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
 • Προηγμένων εφαρμογών πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ενώ παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής σε μαθήματα διοίκησης, διαχείρισης παραγωγικών συστημάτων, καινοτομίας, μεταφορά τεχνογνωσίας και επιχειρηματικότητας με σκοπό την απόκτηση γνώσεων, ιδιαίτερα πολύτιμων στην αγορά εργασίας. Οι παραπάνω κατευθύνσεις αυτές αντιστοιχούν σε τρεις ευδιάκριτους επαγγελματικούς, αλλά και επιστημονικούς κλάδους. Έγινε προσπάθεια ώστε η δομή του προγράμματος σπουδών να εφοδιάζει τους φοιτητές του τμήματος με τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται και να διαχειρίζονται θέματα που άπτονται και των τριών αυτών επιστημονικών περιοχών.

 

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)  

Τομείς / κατευθύνσεις : – 

Στα έξι πρώτα εξάμηνα σπουδών παρέχονται όλες οι απαραίτητες γνώσεις, ώστε απρόσκοπτα οι φοιτητές να μπορούν να παρακολουθήσουν οποιαδήποτε από τις τρεις παρεχόμενες κατευθύνσεις ειδίκευσης. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με κατάλληλο συνδυασμό μαθημάτων από τους χώρους των Μαθηματικών και της Φυσικής, εφόδια απαραίτητα για την ανάπτυξη του επιστημονικού υποβάθρου που θα εξασφαλίζουν την κατανόηση των μαθημάτων κορμού, καθώς και βασικών μαθημάτων των τριών κατευθύνσεων  ειδίκευσης :

 • ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
 • ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Ενδεικτικά Μαθήματα :  

Μαθηματική Ανάλυση, Σχεδίαση & Υαλοποίηση Λογισμικού, Διακριτά Μαθηματικά, Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων, Φυσική, Μεθοδολογίες και Γλώσσες Προγραμματισμού, Πιθανότητες και Στατιστική, Στοιχεία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, Γραμμική Άλγεβρα, Διαφορικές Εξισώσεις, Δομές Δεδομένων, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός, Στοχαστικές Διαδικασίες και Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων, Επικοινωνίες Υπολογιστών, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Λειτουργία των Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα, Τεχνητή Νοημοσύνη, Τεχνολογία Λογισμικού, Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων, Σήματα και Συστήματα, Δίκτυα Υπολογιστών, Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Εκτίμηση Επίδοσης Συστημάτων, Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Στοιχεία Ψηφιακών Κυκλωμάτων, Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου, Κρυπτογραφία, Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων, Δορυφορικές Επικοινωνίες, Αρχές Δικαίου και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, κ.α. 

  

 Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος : 

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής  & Τηλεπικοινωνιών  δεν έχει ακόμα οργανωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι απόφοιτοι όμως μπορούν να παρακολουθήσουν Μεταπτυχιακά Προγράμματα άλλων Πανεπιστημίων σχετικά με το αντικείμενο τους.

 

Περισσότερα στοιχεία : 

  

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :   

 Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Το τμήμα συστάθηκε το 2005. Οι απόφοιτοι του αναμένεται  να εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε συναφείς επαγγελματικές δραστηριότητες του Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.  

Δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης των διπλωματούχων Μηχανικών αποφοίτων του Τμήματος :

Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, εγγράφονται ως μέλη στο «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)» στον κλάδο «Ηλεκτρονικών Μηχανικών», όπως και όλοι οι απόφοιτοι των ομοειδών Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων Πατρών, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, ασφαλίζονται στο «Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)»
 • Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, δύνανται να διοριστούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε θέσεις του Κλάδου «ΠΕ 19» (ΠΔ 268/2004, ΦΕΚ 268/ Τεύχος Α’/28.12.2004, συμπλήρωση του ΠΔ 118/1995, ΦΕΚ 75/Τεύχος Α’/18.4.1995)
 • Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, δύνανται να διοριστούν σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα στον Κλάδο «ΠΕ Πληροφορικής» (ΠΔ 347/2003, ΦΕΚ 315/Τεύχος Α’/31.12.2003)
 • Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, δύνανται να απασχοληθούν σε θέσεις Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της οικονομίας

Ο    Μηχανικός  Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών  μπορεί να εργαστεί  :

 • ως μηχανικός Η/Υ, διαχειριστής δικτύων, αναλυτής προγραμματιστής συστημάτων Η/Υ, σύμβουλος πληροφορικής και επικοινωνιών σε ιδιωτικές εταιρίες ή σε δημόσιους φορείς,
 • στη βιομηχανία ηλεκτρονικών κατασκευών,
 • στις τηλεπικοινωνίες, σε υπολογιστικά συστήματα,
 • στο χώρο των κατασκευών,
 • σε τράπεζες ως μηχανικοί εφαρμογών λογισμικού, για τη διαχείριση μεγάλων βάσεων δεδομένων, για την αυτοματοποίηση γραφείων και οργανισμών,
 • στο ηλεκτρονικό εμπόριο,
 • στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στην εξ αποστάσεως ιατρική περίθαλψη,
 • στις ψηφιακές βιβλιοθήκες,
 • καθώς  και στο Δημόσιο
 • ή  ως ελεύθερος επαγγελματίες

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Το επάγγελµα των Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων καθορίζεται και κατοχυρώνεται με τον Νόµο 6422/1934 (ΦΕΚ 412, τεύχος Α) : «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου, ως και του Ναυπηγού. Ο νόµος αυτός καθορίζει ότι:

 •  α. Η ελευθέρα άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανολόγου, του ηλεκτρολόγου, του µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου και του ναυπηγού επιτρέπεται µόνον εις τους κεκτηµένους ∆ίπλωµα της αντίστοιχης σχολής του Ε. Μ. Πολυτεχνείου ή οµοταγών σχολών της αλλοδαπής,
 •  β. Η χρήση του τίτλου «∆ιπλωµατούχος Μηχανικός» και η άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού από άτοµα που δεν πληρούν τις προυποθέσεις των ανωτέρω νόµων απαγορεύεται και «τιµωρείται επί εγκλήσει εις βαθµόν πληµµελήµατος δια φυλακίσεως».
 • Επίσης, επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων προβλέπονται από: Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α)  , Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6-12-1979 και 36871/10-12-1979, Π.Δ. 372/1997,άρθρο 2 (ΦΕΚ 243 Α) «Μετονομασία τμήματος και Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης», Π.Δ.82/2000 (ΦΕΚ72, τεύχος Α’ στις 10-3-200). 

 

Άλλες πληροφορίες:   

Στοιχεία από την Μονογραφία του Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων  

Περιγραφή Επαγγέλματος: 

Η εισαγωγή της πληροφορικής στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και δικτύων, η τεχνική υποστήριξη των Η/Υ και η ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων Η/Υ και ηλεκτρονικού εμπορίου είναι το αντικείμενο της εργασίας του.    

Συνθήκες Εργασίας:    

Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, που συνήθως είναι καλές, συχνά όμως επισκέπτεται επιχειρήσεις για ενημέρωση και παροχή τεχνικής υποστήριξης των πληροφοριακών τους συστημάτων. Επίσης, πολλές φορές ταξιδεύει για να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο αντικείμενο της εργασίας του.  

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:   Πρέπει να

είναι αποφασιστικός, επινοητικός και παρατηρητικός. Να έχει ομαδικό πνεύμα για να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους συνεργάτες του. Οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις της νέας τεχνολογίας στον τομέα της πληροφορικής. Η εισαγωγή της πληροφορικής στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και δικτύων, η τεχνική υποστήριξη των Η/Υ και η ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων Η/Υ και ηλεκτρονικού εμπορίου είναι το αντικείμενο της εργασίας του. 

 

Προοπτικές  

Σήμερα, οι προοπτικές του επαγγέλματος παρουσιάζονται πολύ θετικές.

Πηγή : http://epagelmata.oaed.gr/list.php

 • Κατάταξη τμημάτος  Μηχανικών Πληροφορικής  & Τηλεπικοινωνιών 

         ΠΘ (Επαγγέλματα με πολύ θετικές προοπτικές) 

         ΔΔ  (Σπουδές και επαγγέλματα με μέτριες επαγγελματικές διεξόδους) 

Έρευνα του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Κατσανέβα

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: Νίκης 4, 10563 Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: 210.3291200, Fax: 210.3221772, Email: tee@central.tee.gr, web site: http://www.tee.gr/
 • Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας : Κοδριγκτώνος 33, 10434 Αθήνα, τηλ. 210-8827225 e-mail : info epe.org.gr web site: http://www.epe.org.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): Κορνάρου 2 & Ερμού, 10563 Αθήνα, τηλ.: 210 3230073, 210 3236544, 210 3221255, Fax: 210 3311338, E-mail: olme@otenet.gr, web site: http://www.olme.gr/ 
 • Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας :  Φλώρινα, Κτίριο Παιδαγωγικής Σχολής, 3ο χλμ. Φλώρινας – Νίκης. 53100, τηλ.  23850 55209
  Κοζάνη, Πρυτανεία, Πάρκο Αγίου Δημητρίου, 50100 Κοζάνη, τηλ.  24610 56250, Ε-mail :  career@uowm.gr web site: http://www.uowm.gr/career 
Χωρίς κατηγορία
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ