Φυσικός

Ορισμός: O φυσικός μελετά και ερευνά τα φυσικά φαινόμενα και τους νόμους που τα διέπουν.

Περιγραφή: Ο φυσικός ως επιστήμονας, παρατηρεί, διενεργεί πειράματα και αναλύει τη δομή ή τις ιδιότητες της ύλης και τον τρόπο με τον οποίο μετατρέπεται σε ενέργεια. Διενεργεί εργαστηριακές μετρήσεις για να διαπιστώσει τις ιδιότητες διαφόρων υλικών. Επιλύει προβλήματα στην παραγωγή μηχανημάτων, ιατρικών συσκευών και υλικών. Ακόμη, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται επιστημονική βιβλιογραφία και ασχολείται με την προετοιμασία και διεξαγωγή διαλέξεων και μαθημάτων, όταν αναλαμβάνει εκπαιδευτικά καθήκοντα.
Ο φυσικός χειρίζεται τον ειδικό εξοπλισμό ενός εργαστηρίου φυσικής που περιλαμβάνει συσκευές μετρήσεων μάζας, συσκευές λέϊζερ, τηλεσκόπια, ηλεκτρονικά μικροσκόπια, εξαρτήματα φυσικών και χημικών πειραμάτων, μικρό μηχανουργείο και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: Ο φυσικός για να διατυπώσει και να εκφράσει τις θεωρίες του στηρίζεται κυρίως στα Μαθηματικά. ʼρα, η καλή γνώση της Μαθηματικής Επιστήμης, η ικανότητα χρήσης προχωρημένων μαθηματικών εργαλείων και πειραματικής εργασίας αλλά και η δυνατότητα αναγνώρισης των βασικών παραγόντων που καθορίζουν τα διάφορα φυσικά φαινόμενα είναι καθοριστικής σημασίας προσόντα για τον φυσικό.

Επίσης, χρειάζεται να διαθέτει αυτοσυγκέντρωση, παρατηρητικότητα, πνεύμα συνεργασίας, ακρίβεια στις θεωρίες και διατυπώσεις του, εμπειρία στη χρήση Η/Υ, γνώσεις ξένων γλωσσών, καθώς και ευχέρεια στη χρήση βιβλιογραφίας προς αναζήτηση πηγών σχετικών με το αντικείμενό του.

Σπουδές: Η εκπαίδευση του Φυσικού μπορεί να γίνει στα Τμήματα Φυσικής των Πανεπιστημίων. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδαιότητα: Στα προσόντα του φυσικού περιλαμβάνονται η ικανότητα παραγωγής ιδεών και η πρωτοτυπία σκέψης, η καλή μνήμη, καθώς και η επιδεξιότητα στους χειρισμούς των διαφόρων οργάνων, η γλωσσική, μαθηματική και μηχανική ικανότητα. Επίσης, μέσα στα πλαίσια του επαγγέλματος, περιλαμβάνεται η παρατηρητικότητα, η επιστημονική περιέργεια και ενδιαφέρον, η ερευνητική διάθεση, καθώς και η δεξιότητα στην επίλυση προβλημάτων.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο φυσικός μπορεί να απασχοληθεί στα τμήματα ερευνών και παραγωγής βιομηχανικών μονάδων, στις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, στη μετεωρολογική υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.), στα δημόσια ή ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια και σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και φροντιστήρια. Ακόμη, σε γραφεία περιβαλλοντολογικών ερευνών και σε γραφεία τεχνολογικών εφαρμογών.

Μετά από μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου διδακτορικού, μπορεί επίσης να απασχοληθεί ως καθηγητής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Α.Ε.Ι.), ή ως ερευνητής σε ερευνητικά κέντρα, (Δημόκριτος). Επίσης, με την αποφοίτησή του από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Ραδιοηλεκτρολογία, ο φυσικός μπορεί να απασχοληθεί στον Ο.Τ.Ε., στη Δ.Ε.Η. και στην Ε.Ρ.Τ.

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο φυσικός εργάζεται κυρίως σε κλειστό χώρο και ειδικότερα σε περιβάλλον εργαστηρίου, μηχανουργείου και γραφείου. Σε ανοιχτό χώρο βρίσκεται, όταν διεξάγει παρατηρήσεις και κάνει μετρήσεις διαφόρων φαινομένων. Όταν εργάζεται σε εργαστήρια πυρηνικής φυσικής, έρχεται σε επαφή με ραδιενεργά υλικά και ακτινοβολία, γι’ αυτό χρειάζεται να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας και ασφάλειας.

Η εργασία του φυσικού είναι κυρίως πνευματική και ερευνητική. Ο φυσικός δουλεύει ατομικά και ομαδικά με άλλα μέλη της επιστημονικής ομάδας του, χωρίς συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο μετακινείται σε τοποθεσίες εργαστηρίων, μετρήσεων ή πειραμάτων. Χρειάζεται να παρακολουθεί επίσης συχνά σεμινάρια και συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Επαγγελματικές οργανώσεις: Οι φυσικοί εκπροσωπούνται συλλογικά από την Ένωση Φυσικών, ενώ οι καθηγητές φυσικοί εκπροσωπούνται από την Ο.Λ.Μ.Ε..

Γενικά σχόλια: Ο φυσικός μελετά και ερευνά τη δομή, τις ιδιότητες της ύλης και τον τρόπο που αυτή μετασχηματίζεται σε ενέργεια και καταλήγει σε χρήσιμα συμπεράσματα, που αφορούν στην επίλυση βασικών προβλημάτων σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών.

Ο φυσικός χρησιμοποιεί για τις μελέτες του την παρατήρηση και το πείραμα, που διεξάγονται σε φυσικό ή τεχνητό περιβάλλον.   

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ