Νέο ΠΜΣ στις Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και τον Τουρισμό από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) σε συνεργασία με το Τμήμα Τουρισμού της σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο «Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και τον Τουρισμό» (Digital Technologies in Hospitality Management and Tourism).

 

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου

Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου

 

ΔΠΜΣ: «Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και τον Τουρισμό»

 (Digital Technologies in Hospitality Management and Tourism)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο 3) Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100

Τηλέφωνα: 26610 87760,  26610 87761,  26610 87763 Email: cs@ionio.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και τον Τουρισμό» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων αξιοποίησης των νέων ψηφιακών τεχνολογιών (αναλυτική μεγάλων δεδομένων, συνεργατικές εφαρμογές, κινητό υπολογίζειν, τεχνολογίες διαχείρισης ανθρωπιστικών δεδομένων, έξυπνες τεχνολογίες, ψηφιακή αναπαράσταση) στον κλάδο του Τουρισμού και των επιχειρήσεων φιλοξενίας με σκοπό την ανάπτυξη αλλά και διαχείριση της καινοτομίας σε αυτούς.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να δώσει τη δυνατότητα δια βίου επιστημονικής εκπαίδευσης αφενός σε πτυχιούχους (ελεύθεροι επαγγελματίες, άνεργοι) που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες στο πεδίο των ψηφιακών τεχνολογιών προκειμένου να απασχοληθούν σε αναπτυσσόμενους επιστημονικούς τομείς (π.χ. ψηφιακός τουρισμός, ψηφιακό μάρκετινγκ, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, διαχείριση κινδύνου και κρίσεων στον τουρισμό, ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα), και αφετέρου σε εργαζόμενους του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες πιέσεις του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος για χρήση νέων τεχνολογιών και ανάπτυξη καινοτομίας στο πεδίο εργασίας τους.

Τίτλος Σπουδών:

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στις «Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και τον Τουρισμό» (Digital Technologies in Hospitality Management and Tourism).

Διάρκεια σπουδών :

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική. Εν τούτοις, η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει και στην Αγγλική ύστερα από επιλογή του φοιτητή σε συνεννόηση με τον επόπτη καθηγητή.

Δίδακτρα: Τέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων θα ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) συνολικά.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) άτομα κατ’ έτος.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) (30 πιστωτικών μονάδων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο) μέσω της συμμετοχής του κάθε φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος.

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 5 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Η διδασκαλία περιλαμβάνει: διαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστήρια, καθοδήγηση στην εκπόνηση επιστημονικών εργασιών, και διενέργεια ατομικών και ομαδικών έργων (projects).

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνα παρουσιάζονται ενδεικτικά στον ακόλουθο πίνακα.

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Τουριστικών Επιχειρήσεων
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
  • Κοινωνικά Μέσα στον Τουρισμό

Μαθήματα Επιλογής (επιλογή 2 από 3 μαθήματα)

  • Συμπεριφορά Χρηστών Τουριστικής Πληροφόρησης
  • Έξυπνες Τεχνολογίες στον Τουρισμό
  • Παγκοσμιοποίηση, Κοινωνία και Τουρισμός

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Διαχείριση Κινδύνου και Κρίσεων στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία
  • Ψηφιακό και Κινητό Μάρκετινγκ
  • Επιχειρησιακή Νοημοσύνη στον Τουρισμό
  • Καινοτομία στην Ψηφιακή Εποχή

Μαθήματα Επιλογής (επιλογή 2 από 3 μαθήματα)

  • Ψηφιακή Αναπαράσταση Τουριστικών και Πολιτισμικών Αγαθών
  • Επιχειρηματικότητα στη Δημιουργική Οικονομία και Τουρισμό
  • Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Θεματικό, Εναλλακτικό και Βιώσιμο Τουρισμό

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Ερευνητικές Μέθοδοι στην Ψηφιακή Εποχή
  • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Το πρόγραμμα μαθημάτων θα υλοποιείται συνδυαστικά μέσω δια ζώσης διδασκαλίας και εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, οι εξ αποστάσεως διαλέξεις κάθε εξαμήνου θα αντιστοιχούν κατά το μέγιστο σε 35% της συνολικής διδασκαλίας.

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για 5 έτη, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025 – 2026.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ