ΠΜΣ: Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή

το άρθρο ενημερώθηκε στις 30.12.2022

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών 

Τμήμα ς Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

ΠΜΣ: «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οδός Φυτόκου, T.K. 38446, Ν. Ιωνία, Βόλος

Τηλέφωνα: 24210 93006, Email: aeiforospost@uth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων στο αντικείμενο «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή».

Σκοπός του Προγράμματος είναι:

Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που αφορούν στην αειφόρο καλλιέργεια καινοτόμων και δυναμικών φυτικών ειδών με υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς και την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον.

Η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπεύθυνα Υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και να αναπτύξουν ίδιες δραστηριότητες στα προαναφερόμενα αντικείμενα και οι οποίοι θα συμβάλλουν στην παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

Τίτλος Σπουδών:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) με τίτλο «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» χωρίς περαιτέρω κατευθύνσεις και με εξειδίκευση μόνο από το εργαστήριο/τα εργαστήρια όπου θα ολοκληρωθεί η ερευνητική διατριβή.

Διάρκεια σπουδών :

Το Π.Μ.Σ. «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» διαρθρώνεται σε 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν παρακολούθηση 7 μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1 έτος. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 60 ECTS.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Δίδακτρα: τέλη φοίτησης 2.500 €.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» δεκτοί πτυχιούχοι Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών Τμημάτων, Περιβαλλοντικών Τμημάτων και Τμημάτων Θετικών Επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» ορίζεται κατά ανώτατο όριο στους δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς φοιτητές, συμπεριλαμβανομένου αυτών που θα εισάγονται με απαλλαγή διδάκτρων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017. Αντιστοίχως, ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων στο υπό ίδρυση ΠΜΣ για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., ορίζεται στους τρεις (3) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος.

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 16, του νόμου 2327/95 και του άρθρου 4 του νόμου 3685/2008. Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση το συνολικό αριθμό μορίων που θα συγκεντρώσει ο/η κάθε υποψήφιος/α και αφού προηγηθεί προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θα εξετάζονται γραπτώς στην αγγλική γλώσσα

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Για την απόκτηση του ΔΜΣ «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» απαιτείται η παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας δύο εξαμήνων και η εκπόνηση διατριβής που θα αφορά πρωτότυπη έρευνα σε θέματα της ειδίκευσης. Κατά το πρώτο εξάμηνο γίνεται παρακολούθηση μαθημάτων τουλάχιστον 25 μονάδων ECTS, ενώ κατά το δεύτερο προβλέπεται η παρακολούθηση μαθημάτων τουλάχιστον 10 μονάδων ECTS. Στο ίδιο διάστημα θα πρέπει να περατωθεί η διπλωματική εργασία που καλύπτει συνολικά 25 μονάδες ECTS.

Η δομή του προγράμματος περιλαμβάνει επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Ο φοιτητής παρακολουθεί συνολικά επτά μαθήματα, εκ των οποίων τα τρία είναι υποχρεωτικά στο χειμερινό εξάμηνο και τα υπόλοιπα δύο του χειμερινού εξαμήνου είναι επιλογής, ενώ τα δύο μαθήματα του εαρινού εξαμήνου είναι επιλογής. Η επιλογή των μαθημάτων σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας και γίνεται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα. Κατά το χειμερινό εξάμηνο, προσφέρεται επίσης σεμιναριακού τύπου υποχρεωτικό μάθημα, το οποίο δεν πιστώνεται μονάδες ECTS και αφορά σε παροχή γνώσης σχετικά με τη γενικότερη επιστημονική επάρκεια του νεαρού επιστήμονα.

Στο πρώτο εξάμηνο, ο φοιτητής παρακολουθεί πέντε μαθήματα, στα οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον τρία μαθήματα υποχρεωτικά και δύο μαθήματα επιλογής που προσφέρονται το παρών εξάμηνο και σχετίζονται με το αντικείμενο που θα ασχοληθεί ο φοιτητής στη διατριβή του. Παράλληλα, ορίζεται το θέμα της διπλωματικής εργασίας και ανατίθεται η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.

Στο δεύτερο εξάμηνο, ο φοιτητής επιλέγει  δύο μαθήματα από τα προσφερόμενα στο εξάμηνο που σχετίζονται με το αντικείμενο της διατριβής του και παράλληλα εκπονεί την έρευνα που αφορά τη διπλωματική του εργασία, καθώς και τη συγγραφή της διπλωματικής του διατριβής.

Το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Αειφορική Διαχείριση Καλλιεργειών
  • Γονιμότητα Εδαφών – Θρέψη Φυτού
  • Βελτίωση ανθεκτικότητας έναντι καταπονήσεων – Βελτίωση ποιότητας
  • Γεωργικός Πειραματισμός – Βιβλιογραφική Ανάλυση – Επιστημονική Συγγραφή
  • Μάθημα Επιλογής 1
  • Μάθημα Επιλογής 2
  • Διατριβή ειδίκευσης

Μαθήματα επιλογής – Επιλογή κατ’ ελάχιστο 2 μαθημάτων εκ των κατωτέρω:

  • Αειφορική Καλλιέργεια Αμπέλου
  • Δενδροκομία και Περιβάλλον
  • Καινοτομίες στην Καλλιέργεια των Λαχανικών
  • Καλλιέργεια Φυτών Παραγωγής Ενέργειας
  • Συστήματα Επιλογής – Βελτίωση Ποσοτικών Γνωρισμάτων

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Μάθημα Επιλογής 1
  • Μάθημα Επιλογής 2
  • Διατριβή ειδίκευσης

Μαθήματα επιλογής – Επιλογή κατ’ ελάχιστο 2 μαθημάτων εκ των κατωτέρω:

  • Ειδικά θέματα Αμπελουργίας
  • Σύγχρονα Συστήματα Παραγωγής Λαχανοκομικών Προϊόντων σε Συνθήκες Θερμοκηπίου
  • Καινοτομίες στη Δενδροκομία
  • Διαχείριση Προβληματικών Εδαφών
  • Καλλιέργεια Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών
  • Μοντέλα Ανάπτυξης Καλλιεργειών
  • Μοριακή Βελτίωση – Βιοτεχνολογία Φυτών
  • Καινοτομίες στη Σποροπαραγωγή και Τεχνολογία
  • Πολλαπλασιαστικού Υλικο.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025 – 2026 (για πέντε έτη από την έναρξη λειτουργίας του) με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ