ΔΠΜΣ: Προχωρημένη Μηχανική των Στερεών

το άρθρο ενημερώθηκε στις 24.12.2022

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Université de Lille (Γαλλία)

École Centrale de Lille (Γαλλία),

Université Catholique de Louvain (Βέλγιο)

Politechnica Wroclawska (Πολωνία)

Universitá della Calabria (Ιταλία)

ΔΠΜΣ: «Προχωρημένη Μηχανική των Στερεών»

(“Erasmus Mundus Joint Master in Advanced Solid Mechanics- STRAINS”)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ηρώων Πολυτεχνείου 9 157 80 Αθήνα

Τηλέφωνα: 210 772 3459 Email: admin@civil.ntua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

To Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με το Université de Lille (Γαλλία), την École Centrale de Lille (Γαλλία), το Université Catholique de Louvain (Βέλγιο), το Politechnica Wroclawska (Πολωνία) και το Universitá della Calabria (Ιταλία) οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Κοινό Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (στο εξής Πρόγραμμα) με τίτλο «Προχωρημένη Μηχανική των Στερεών» (“Erasmus Mundus Joint Master in Advanced Solid Mechanics- STRAINS”) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus – Erasmus Plus. Το συντονισμό της λειτουργίας και τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος έχει το Université de Lille (Γαλλία), σύμφωνα με το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των εταίρων. Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος, όσον αφορά στις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική Επικράτεια, έχει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Το Πρόγραμμα εποπτεύεται από την Επιτροπή Κοινοπραξίας με γενικό Συντονιστή από το Université de Lille (Γαλλία) και εκπροσώπους από κάθε άλλο συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο, οι οποίοι ενεργούν ως τοπικοί συντονιστές κατά τη διάρκεια της μετακίνησης των σπουδαστών στο αντίστοιχο ίδρυμα για όλα τα ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, τις αξιολογήσεις, την πρόοδο των σπουδαστών και των ζητημάτων ποιότητας. Η Επιτροπή Κοινοπραξίας εξασφαλίζει ότι το πρόγραμμα σπουδών σε κάθε Ίδρυμα να είναι συνεπές με τους γενικούς στόχους του.

Αντικείμενο του Κοινού ΠΜΣ είναι η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης και ικανοτήτων στο πεδίο της μηχανικής των στερεών για την προσομοίωση των υλικών και των κατασκευών. Το πρόγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένη διεπιστημονική εκπαίδευση μηχανικών και στοχεύει στο να προσφέρει εμπεριστατωμένη θεωρητική, πειραματική και αριθμητική-υπολογιστική γνώση ως εφόδιο στους φοιτητές για την επίλυση προχωρημένων προβλημάτων μηχανικής και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην συμπληρωματικότητα μεταξύ αυτών των τριών γνώσεων. Μέσω της κινητικότητας, το Κοινό ΠΜΣ παρέχει στους φοιτητές γνώση «τελευταίας τεχνολογίας» και εμβάθυνση σε έναν ή και περισσότερους τομείς, στους οποίους τα συνεργαζόμενα τμήματα είναι εξειδικευμένα.

Οι τομείς αυτοί είναι:

Υπολογιστική Μηχανική
Μηχανική των Κατασκευών
Μηχανική των Υλικών
Σχεδιασμός των Υλικών

Κύριο χαρακτηριστικό του Προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα και η διαπολιτισμικότητα όσον αφορά τους διδάσκοντες, τους φοιτητές, τα μαθησιακά αντικείμενα και την προσέγγιση των προβλημάτων.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι:

να μπορούν να χρησιμοποιούν τις θεωρητικές, πειραματικές και υπολογιστικές μεθόδους της μηχανικής των υλικών και των κατασκευών και να μπορούν να καταλαβαίνουν τον ‘διάλογο’ μεταξύ των τριών αυτών μεθόδων

να μπορούν να αναλύουν και να καταλαβαίνουν ένα σύνθετο πρόβλημα σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον, και να προτείνουν καινοφυείς λύσεις

να είναι ικανοί να εφαρμόζουν συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες – να έχουν αναπτύξει επαγγελματικές δεξιότητες στην ειδικότητα του Πολιτικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή άλλων ειδικοτήτων, ώστε να βρουν υψηλού επιπέδου εργασία σε εταιρείες

να έχουν φθάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο δεξιοτήτων και εμπειρίας που θα τους επιτρέπει να ασχοληθούν με την έρευνα.

Κατά την υλοποίηση του Προγράμματος, οι συμβαλλόμενες Σχολές/Τμήματα θα συνεργαστούν με επιστημονικά ιδρύματα και βιομηχανικούς συνεργάτες αναγνωρισμένου κύρους ως εταίρους.

Τίτλος Σπουδών:

Το Κοινό ΠΜΣ απονέμει Κοινό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ» (Erasmus Mundus Joint Master Degree in “Advanced Solid Mechanics”).

Διάρκεια σπουδών :

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Κοινού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας:  Τα μαθήματα του Προγράμματος πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα.

Δίδακτρα:

Το κόστος λειτουργίας της Ελληνικής συμμετοχής στο Κοινό Πρόγραμμα, για το προπαρασκευαστικό έτος και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, ανέρχεται στο ποσό των 30.000 € που αφορά την ομοιόμορφη κατανομή μεταξύ των πέντε Πανεπιστημίων της δαπάνης 1. Στο ποσό αυτό αθροίζεται και το ποσό της δαπάνης 8 που επίσης κατανέμεται ανάμεσα στα 5 Πανεπιστήμια και αφορά τα δίδακτρα, τα οποία έχουν ορισθεί για κάθε φοιτητή, σε 2.000 €/εξάμηνο. Το ποσό αυτό ποικίλει ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν μαθήματα στο ΕΜΠ.

Το Κοινό Πρόγραμμα προβλέπει Κόστος Συμμετοχής (Participation Costs) το οποίο καλύπτεται από υποτροφίες που χορηγεί η Ε.Ε. (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA) στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs). Το ύψος του κόστους συμμετοχής είναι 4.500 € ανά έτος για φοιτητές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 9.000 € ανά έτος για φοιτητές από χώρες εκτός Ε.Ε. Οι υποτροφίες καλύπτουν: το κόστος συμμετοχής, τα έξοδα μετακίνησης από και προς τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια και μέρος του κόστους διαβίωσης των συμμετεχόντων φοιτητών/τριών.

Ο συντονιστής του προγράμματος (Université de Lille) έχει την ευθύνη για την απόδοση των υποτροφιών στους φοιτητές/τριες. Το Πρόγραμμα δύναται να παρακολουθήσει και ένα ποσοστό αυτό χρηματοδοτούμενων φοιτητών/τριών με υποτροφία από άλλους φορείς και πηγές.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί και άλλες συγγενείς ειδικότητες Σχολών του ΕΜΠ ή άλλων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή διεθνώς αναγνωρισμένων πανεπιστημίων της αλλοδαπής με ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο στη Μηχανική, τη Φυσική και τα Μαθηματικά, με προϋπόθεση τις κατ’ ελάχιστον 180 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Πτυχιούχοι φυσικών επιστημών ή βιολογίας μπορούν επίσης να γίνουν δεκτοί υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει επαρκή αριθμό μαθημάτων μηχανολογίας.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση της Επιτροπής Κοινοπραξίας των συμμετεχόντων Πανεπιστημίων και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 50.

Διαδικασία επιλογής:

Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των εταίρων.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν εκατόν είκοσι (120) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) στα τέσσερα εξάμηνα φοίτησης. Στα πρώτα τρία εξάμηνα προσφέρονται μαθήματα που αντιστοιχούν σε 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Όλοι οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν τα προσφερόμενα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο στο Πανεπιστήμιο που επέλεξαν. Στο τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν την μεταπτυχιακή τους εργασία που αντιστοιχεί σε 30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο κοινό Πρόγραμμα απολαμβάνουν τα προνόμια και υπόκεινται επιπλέον στους κανονισμούς και στους εν ισχύι κανόνες στο Πανεπιστήμιο όπου φοιτούν. Το συντονιστικό όργανο των συμμετεχόντων Πανεπιστημίων, ορίζει τον/την επιβλέποντα/επιβλέπουσα, στον/στην οποίο/α οι φοιτητές/τριες μπορούν να απευθύνονται για συμβουλές ή για βοήθεια τους, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Ίδρυμα.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξάμηνα – δύο (2) έτη.

Στο Α’ Εξάμηνο οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν (30) πιστωτικές μονάδες στη Λιλ (Université de Lille και École Centrale de Lille -Γαλλία).

Στο Β’ Εξάμηνο λαμβάνουν (30) πιστωτικές μονάδες είτε στην Αθήνα (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)-Ελλάδα), είτε στο Louvain (Université Catholique de Louvain-Βέλγιο), είτε στο Wrocław (Politechnica Wroclawska -Πολωνία) είτε στη Rende (Universitá della Calabria -Ιταλία) κατόπιν επιλογής τους.

Στο Γ’ Εξάμηνο λαμβάνουν (30) πιστωτικές μονάδες είτε στην Αθήνα (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)- Ελλάδα) ή στη Lille (Université de Lille και École Centrale de Lille-Γαλλία) ή στο Louvain (Université Catholique de Louvain-Βέλγιο), ή στο Wrocław (Politechnica Wroclawska-Πολωνία) ή στη Rende (Universitá della Calabria-Ιταλία) κατόπιν επιλογής τους.

Στο Δ’ εξάμηνο οι φοιτητές/τριες πραγματοποιούν την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 πιστωτικές μονάδες) σε ένα από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, κατόπιν επιλογής τους.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του “Advanced Solid Mechanics (STRAINS)” παρατίθεται  παρακάτω :

Α’ εξάμηνο:  (Université de Lille / École Centrale de Lille)

Mathematical Tools for Engineering
Numerical Methods in Engineering
Continuum Mechanics
Constitutive Laws
Dynamics and Vibrations
Experimental Mechanics

Β’ εξάμηνο:  (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) / Université Catholique de Louvain-Βέλγιο/ Politechnica Wroclawska –Πολωνία/ Universitá della Calabria -Ιταλία) –

ΕΠΙΛΟΓΗ A – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) (Επιλογή 6 εκ των 8)

Non-linear finite element analysis of structures
Load carrying behavior of structural systems
Boundary elements
Stochastic finite elements
Structural Optimization
Seismic design of surface & underground structures
Fracture Mechanics
Biomechanics of soft tissues

ΕΠΙΛΟΓΗ B – Université Catholique de Louvain-Βέλγιο

Material selection
Mechanics of Materials
Mechanics of Composite Materials
Plasticity and Metal Forming
Calculation of Planar Structures
Project in Mechanical design II

ΕΠΙΛΟΓΗ Γ – Politechnica Wroclawska –Πολωνία

Functional Analysis- Application to Boundary Value Problems
Analytical Mechanics
Modeling of Multibody Systems
Design of Engineering Materials

Probabilistic Methods in Engineering
Artificial Intelligence in Engineering

ΕΠΙΛΟΓΗ Δ – Universitá della Calabria –Ιταλία

Earthquake Engineering
Computational Mechanics
Structural Dynamics
Nonlinear Structural Analysis
Structural Analysis and Design

Γ’ εξάμηνο: (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)/ Université de Lille/ École Centrale de Lille– Γαλλία/ Université Catholique de Louvain-Βέλγιο/ Politechnica Wroclawska–Πολωνία/ Universitá della
Calabria -Ιταλία)

ΕΠΙΛΟΓΗ Α – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) – (επιλογή 6 εκ των 7)

Advanced Plastic Analysis of Frames
Advanced Structural Dynamics
Applied Structural Analysis of Framed and Shell Structures
Theory of Shells
Geotechnical Engineering in Design of Structures
Mechanics of Composite Materials
Contact Mechanics

ΕΠΙΛΟΓΗ Β – Université de Lille/École Centrale de Lille – Γαλλία  (επιλογή 6 εκ των 9)

Extended Methods for Finite Element Modeling
Geomaterials and Porous Media
Rubbing Contact: Coupling and Multiscale Effects
Advanced Experimental and Numerical Dialogue
Advanced Composite Materials
Fatigue of Materials and Structures
Limit Analysis and Shakedown
Damage Mechanics
Biomechanics

ΕΠΙΛΟΓΗ Γ – Politechnica Wroclawska –Πολωνία (επιλογή 6 εκ των 10)

Risk Assessment in Geotechnics- Implementation of Random Field Theory
Mathematical Homogenization and Micromechanics
Advanced Geoengineering
Advanced Steel-Concrete Composite Construction
Advanced Soil Mechanics and Soil-Structure Interaction
Fracture Mechanics
Laboratory Identification of Composite Microstructure Properties
Advanced Nanomaterials
Reliability and Maintenance Theory and Engineering
Inventive Engineering

ΕΠΙΛΟΓΗ Δ – Universitá della Calabria – Ιταλία

Advanced Structural Design
Foundations Engineering
Theory of Structures
Steel Structures

ΕΠΙΛΟΓΗ Ε – Université Catholique de Louvain – Βέλγιο

Advanced Manufacturing Technologies
Deformation and Fracture of Materials
Rheology
Welding
Mechanical Design in Biomedical Engineering
Vehicle System Dynamics

Δ’ εξάμηνο:  (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)/ Université de Lille/ École Centrale de Lille – Γαλλία/ Université Catholique de Louvain-Βέλγιο/ Politechnica Wroclawska –Πολωνία/ Universitá della
Calabria – Ιταλία)

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Κοινό ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2025- 2026. Το έτος 2020-2021 είναι προπαρασκευαστικό έτος του Προγράμματος και ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του με φοιτητές/τριες θα είναι το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ