ΠΜΣ: Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών

το άρθρο ενημερώθηκε στις 08.01.2023

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πολυτεχνική Σχολή 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη)

ΠΜΣ: «Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Κτήριο Α΄, Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης-Κιμμέρια, 67100 Ξάνθη.

Τηλέφωνα: 25410 79026 Email: secr@civil.duth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι: η πρόγνωση, η προστασία και η αντιμετώπιση ή μετριασμός των υδρομετεωρολογικών καταστροφών. Σκοπός του προγράμματος είναι: (α) Η μελέτη των ακραίων μετεωρολογικών και κλιματικών φαινόμενων, όπως πλημμύρες, ξηρασίες, τυφώνες, κ.α. (β) Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται διεθνώς στο πεδίο αυτό της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού. (γ) Η δημιουργία επιστημόνων – ερευνητών που θα έχουν την υποδομή και τα απαραίτητα εφόδια για την παραγωγή ανεξάρτητης και πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και για την προσφορά εξειδικευμένου έργου. (δ) Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών της χώρας σε τεχνικά έργα Πολιτικού Μηχανικού σε σχέση με την αντιμετώπιση των υδρομετεωρολογικών καταστροφών, με την παροχή εξειδικευμένων στελεχών για τη μελέτη, την ανάλυση, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των έργων αυτών.

Τίτλος Σπουδών:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών».

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα και στη θερινή περίοδο (εντατικό πρόγραμμα).

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα, αλλά είναι δυνατή η συνολική ή μερική διάρθρωση των σπουδών στην αγγλική γλώσσα, όταν ο αριθμός των ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά μάθημα υπερβαίνει τους πέντε (5). Η γλώσσα συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις η αγγλική.

Δίδακτρα: Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.000 ευρώ.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά 75.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα είναι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025 – 2026.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ