ΔΠΜΣ: Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα

το άρθρο ενημερώθηκε στις 11.12.2022

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ (επισπεύδον)

Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη  του Α.Π.Θ.

.

ΔΠΜΣ: «Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής Κτίριο Νέων Αμφιθεάτρων, Απέναντι κεντρικής εισόδου ΑΧΕΠΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα: 2310 999 900 Email: info@med.auth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα».

Σκοπός του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης σχετικά με τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, καθώς και η προώθηση της έρευνας για τη μελέτη και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Επιπρόσθετο στόχο αποτελεί η προετοιμασία των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων που θα αποκομίσουν από τη φοίτησή τους, με γενικότερο στόχο την ενδυνάμωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων σε σχέση με τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα και την διαμόρφωση της επαγγελματική τους πορείας.

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος ανέκυψε λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης εμφάνισης των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων στη σύγχρονη εποχή και της ανακύπτουσας ανάγκης για περαιτέρω έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας. Μέσα από τη διεπιστημονική φύση του προτεινόμενου Προγράμματος επιχειρείται μια συντονισμένη προσέγγιση από το σύνολο των επαγγελματιών υγείας, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ενιαίου θεραπευτικού πλάνου αντιμετώπισης της χρόνιας φύσης των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Δεξιότητες όπως η μεθοδικότητα, η εξειδίκευση, η επαφή με την ακαδημαϊκή γνώση και την έρευνα, όπως και η επαφή με γνωστικά αντικείμενα ποικίλων επιστημών, θεωρούνται σημείο αιχμής της σύγχρονης επιστημονικής και θεραπευτικής πρακτικής στις νευροεκφυλιστικές νόσους, οι οποίες απαιτούν μια συντονισμένη προσπάθεια από ένα σύνολο επαγγελματιών υγείας.

Βάσει των προαναφερθέντων αναγκών, το εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής επάρκειας των επιστημόνων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων οι οποίες χαρακτηρίζουν έναν καταρτισμένο ερευνητή και έναν καταρτισμένο επαγγελματία, και στην καλλιέργεια επαγγελματιών, ικανών να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις της εποχής απέναντι στην επερχόμενη αύξηση της εμφάνισης των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων σύμφωνα με τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα.

Βασικοί στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

i. Η προώθηση υψηλού επιπέδου κατάρτισης στους/στις φοιτητές/τριες του Δ.Π.Μ.Σ.

ii. Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης με στόχο την κατά το δυνατόν αυξημένη επάρκεια των φοιτητών/τριών σε θέματα σχετικά με τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, καθώς και την εγκαθίδρυση μιας διεπιστημονικής προσέγγισης στη μελέτη και θεραπευτική αντιμετώπισή τους.

iii. Η διαμόρφωση επαγγελματιών, οι οποίοι θα δράσουν με επαγγελματισμό και αυτοπεποίθηση στην άσκηση του επαγγέλματός τους και θα καθίστανται ικανοί στο να απορροφηθούν σε ανάλογες θέσεις εργασίας.

iv. Η προαγωγή της συνεχούς και αδιάλειπτης έρευνας σε θέματα διάγνωσης, αιτιοπαθογένειας, επιδημιολογίας, φαρμακευτικής και μη φαρμακευτικής αντιμετώπισης των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, που στοχεύει στην περαιτέρω κατανόηση των εν λόγω νοσημάτων μέσα από την εκπόνηση υψηλού επιπέδου και ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

Κατευθυντήριες αρχές του Δ.Π.Μ.Σ. αποτελούν η μετάδοση στους/στις φοιτητές/τριες των απαραίτητων ακαδημαϊκών προσόντων, επιστημονικών αρχών, σύγχρονων μεθόδων και εφαρμοσμένων πρακτικών, ικανών να τους/τις καταστήσουν εξειδικευμένους επαγγελματίες, οι οποίοι/ες θα τις εφαρμόζουν τόσο στην έρευνα όσο και στην κλινική πράξη αποτελώντας πρότυπα επαγγελματισμού και υψηλού επιπέδου κατάρτισης.

Το γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου Δ.Π.Μ.Σ. είναι η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση σε θέματα μελέτης των νοητικών, συμπεριφορικών και θυμικών – συναισθηματικών διαταραχών όπως αυτές εκδηλώνονται στην εργασία, στο οικογενειακό περιβάλλον, στην καθημερινή ζωή του/της πάσχοντος/ουσας αλλά και του/της περιθάλποντος/ουσας του/της. Επιπλέον, θα μελετώνται οι δυναμικές αλλαγές, τόσο οι νοητικές όσο και οι συμπεριφορικές διεργασίες κατά την γήρανση, υγιή και παθολογική. Επιπρόσθετα θα αναλύονται θέματα σχετικά με την επιδημιολογία και τους παθογενετικούς μηχανισμούς που πυροδοτούν τις ανωτέρω διαταραχές, όπως είναι οι περιβαλλοντικοί και γενετικοί παράγοντες.

Τίτλος Σπουδών:

Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα» του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα».

Διάρκεια σπουδών :

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε ένα πλήρες ημερολογιακό έτος, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Γλώσσα Διδασκαλίας: 

Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. και η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται η ελληνική. Σε ειδικές τεκμηριωμένες περιπτώσεις δίνεται η δυνατότητα, μετά από απόφαση της ΕΔΕ, η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας να είναι η αγγλική.

Δίδακτρα: τέλη φοίτησης ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) συνολικά.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

1. Πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Νοσηλευτικής καθώς και άλλοι Επιστήμονες Υγείας, όπως ειδικοί Πρόληψης και Θεραπείας Εξαρτημένων ατόμων, Επισκέπτες Υγείας, Εργοθεραπευτές, Ιατρικοί Επισκέπτες, Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., όπως Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής εργασίας της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε.

2. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν, μετά από αίτησή τους, ως υπεράριθμοι/ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος, όπου υπηρετούν, το οποίο Π.Μ.Σ.  είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες, με δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού, ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τις δυνατότητες του Προγράμματος. Ο ακριβής αριθμός των εισακτέων καθορίζεται ετησίως από την ΕΔΕ.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 3026/11 και 16.6.2020) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Διαδικασία επιλογής:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται με αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών και συνέντευξη από την τριμελή Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων. Κάθε έτος και μέχρι την 1η Μαρτίου η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. ανακοινώνει πόσες θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών διατίθενται για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους με πρόταση της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. και απόφαση της Ε.Δ.Ε., δημοσιεύεται η επίσημη προκήρυξη των θέσεων αυτών και καλούνται οι υποψήφιοι/-ιες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Η προκήρυξη προσδιορίζει:

α) Τον αριθμό και τις κατηγορίες των πτυχιούχων.

β) Τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ.

γ) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τον τρόπο και την προθεσμία υποβολής τους.

δ) Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων.

Ο/η υποψήφιος/-ια υποβάλλει στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο υπόμνημα αιτιολόγησης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

γ) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε περίπτωση πτυχιούχων Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/-ίας.

ε) Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για το Δ.Π.Μ.Σ. απαραίτητη θεωρείται, η γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2), η οποία, όταν δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους, πιστοποιείται είτε με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού τμήματος είτε με κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων διπλωμάτων επάρκειας Β2. (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι (6) ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι/-ιες που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

στ) Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης (εφόσον υπάρχουν).

ζ) Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Η επιλογή των υποψηφίων διαμορφώνεται σε βαθμολογική κλίμακα από μηδέν (0) έως εκατό τριάντα (130) για κάθε υποψήφιο/-ια με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Ο βαθμός πτυχίου [πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή ένα (1), μέγιστο δέκα (10) βαθμοί].

β) Οι αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές [κάτοχος τίτλου Π.Μ.Σ. τρεις (3) βαθμοί, κάτοχος διδακτορικής διατριβής επτά (7) βαθμοί, μέγιστο δέκα (10) βαθμοί].

γ) Η προφορική συνέντευξη [μέγιστο τριάντα (30) βαθμοί]. Στην προφορική συνέντευξη αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία, η συναφής εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα και τυχόν ειδικά προσόντα των υποψηφίων.

δ) Οι ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια [ένας(1) βαθμός/ανακοίνωση, μέγιστο πέντε (5) βαθμοί].

ε) Οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια [δύο (2) βαθμοί/ανά ανακοίνωση, μέγιστο δέκα (10) βαθμοί].

στ) Οι δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά [δύο (2) βαθμοί/δημοσίευση, μέγιστο δέκα (10) βαθμοί].

ζ) Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά [πέντε (5) βαθμοί/δημοσίευση, έως δεκαπέντε (15) βαθμοί].

η) Η συμμετοχή σε συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος ερευνητικά έργα [πέντε (5) βαθμοί/ ανά έργο, μέγιστο δεκαπέντε (15) βαθμοί].

θ) Η αναγνωρισμένη συναφής επαγγελματική εμπειρία [τρεις (3) βαθμοί/έτος, έως δεκαπέντε (15) βαθμοί].

ι) Η γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 [πέντε (5) βαθμοί].

ια) Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 [πέντε (5) βαθμοί].

Ο ανώτατος αριθμός βαθμολογίας που μπορούν να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι/-ιες καθορίζεται από τα ανωτέρω κριτήρια και είναι εκατόν τριάντα (130) μόρια.

Η τελική διαδικασία επιλογής των υποψηφίων στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από την τριμελή Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων που ορίζεται κάθε έτος με απόφαση της Ε.Δ.Ε., μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους/τις υποψηφίους/-ιες και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους/-ες δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από την προκήρυξη και στη συνέχεια καλεί σε συνέντευξη, τους/τις προκρινόμενους/-ες υποψηφίους/-ιες που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά. Η επιτροπή κατατάσσει τους/τις υποψήφιους/-ιες βάσει του συνολικού αριθμού μορίων που συγκέντρωσαν. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας (αξιολόγηση με βάση τον φάκελο δικαιολογητικών και την συνέντευξη), καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/-ουσών.

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/-ουσών και τυχόν επιλαχόντων/-ουσών επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε του Δ.Π.Μ.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Ιατρικής και των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Οι επιτυχόντες/-ουσες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του πίνακα επιτυχόντων/ουσών. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός/μίας ή περισσοτέρων φοιτητών/-τριών, θα κληθούν να εγγραφούν, εφόσον υπάρχουν, οι επιλαχόντες/-ουσες με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μπορεί να αναμορφώνονται μετά από πρόταση της Σ.Ε. και έγκρισή της από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS), και συγκεκριμένα τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου, τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου, την παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού με τον φορέα υποδοχής καθώς και την έναρξη εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας και δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο/η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει και να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε επτά (7) μαθήματα, τέσσερα (4) υποχρεωτικά στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, δύο (2) υποχρεωτικά και ένα (1) επιλεγόμενο στο Β΄ εξάμηνο σπουδών, να έχει παρακολουθήσει την πρακτική άσκηση (Β΄ εξάμηνο) και να έχει εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική του/της εργασία. Η παρακολούθηση και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α΄ και Β΄. Η έναρξη της διπλωματικής εργασίας (ανάληψη θέματος, προετοιμασία – παρουσίαση διαγράμματος μελέτης) γίνεται στο Β΄ εξάμηνο και ολοκληρώνεται (συγγραφή – παρουσίαση) τρεις μήνες μετά τη λήξη του Β΄ εξαμήνου, δηλαδή με τη λήξη του πλήρους ημερολογιακού έτους.

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Επιδημιολογία και παθογένεια των ανοιών
  • Επιδημιολογία και Παθογένεια της Νόσου Parkinson- Parkinsonism plus συνδρόμων
  • Επιδημιολογία και παθογένεια άλλων νευροεκφυλιστικών νοσημάτων
  • Σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Φαρμακευτική αντιμετώπιση των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων
  • Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις
  • Κατ’ οίκον φροντίδα – Νοσοκομειακή – ιδρυματική φροντίδα ασθενών με εκφυλιστικά νοσήματα ή Εκπαίδευση – Στήριξη περιθαλπόντων
  • Πρακτική άσκηση
  • Έναρξη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Γ’ εξάμηνο:

  • Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ