Κατάταξη Σχολών σε Επιστημονικά Πεδία και μετονομασίες τμημάτων (μεταβολές)

Οι αλλαγές στην κατάταξη Σχολών σε Επιστημονικά Πεδία, θα ισχύσουν από το επόμενο σχολικό έτος και οι μετονομασίες τμημάτων από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους του 2021

Πιο αναλυτικά:

Άρθρο 1: Κατάταξη Σχολών στα Επιστημονικά Πεδία

1. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1, της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθενται:

και υπό τον τίτλο «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ» προστίθενται:

2. Στο τέλος του εδαφίου 4. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθεται:

και υπό τον τίτλο «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ» προστίθενται:

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.

Άρθρο 2: Μετονομασίες Τμημάτων

1. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» οι λέξεις «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ» αντικαθίσταται ως εξής:

και οι λέξεις «ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ»
αντικαθίσταται ως εξής:

2. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ», στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ», στο εδάφιο 3. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ» και στο εδάφιο 4. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», οι λέξεις «ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ – Σ.Π.Α.»
αντικαθίσταται ως εξής:

3. Στο εδάφιο 4. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», οι λέξεις «ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ», αντικαθίσταται ως εξής:

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ