Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας σε πτυχιούχους κολεγίων (Ανακοίνωση της Κοσμητείας της ΦΛΣ ΕΚΠΑ)

Ανακοίνωση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας με πτυχιούχους Τμημάτων της Σχολής

Ανακοίνωση της Κοσμητείας  της ΦΛΣ ΕΚΠΑ

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ επισημαίνει την κατάθεση αιτήσεων πτυχιούχων τριετούς φοίτησης Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και Κολλεγίων της ημεδαπής για αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας με τους πτυχιούχους Τμημάτων της Σχολής. Οι αιτήσεις αυτές συνοδεύονται από σχετικές αποφάσεις του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται δοκιμασία επάρκειας σε μαθήματα που διδάσκονται σε Τμήματα της Σχολής, ως αποτέλεσμα διαπίστωσης «ουσιωδών διαφορών» μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών των παραπάνω Ιδρυμάτων/Κολλεγίων και των αντίστοιχων πανεπιστημιακών Τμημάτων.

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ εκφράζει την απορία της για το γεγονός ότι η όποια διαπιστούμενη υστέρηση επαγγελματικών προσόντων ή δικαιωμάτων των αιτούντων φέρεται να αναπληρώνεται με ακαδημαϊκού τύπου δοκιμασίες, οι οποίες ουδόλως συνδέονται με τη διδασκαλία ή και την πρακτική άσκηση των υπό αξιολόγηση δεξιοτήτων. Εν προκειμένω, το ΑΤΕΕΝ λειτουργεί με αδιαφανή και προβληματικής εγκυρότητας κριτήρια, μετατρέποντας τα πανεπιστημιακά Τμήματα σε απλά εξεταστικά κέντρα, για την απόδοση μάλιστα επαγγελματικών δικαιωμάτων, πολύ περισσότερο εφόσον οι υποβαλλόμενες αιτήσεις δεν αφορούν ουσιαστικά τη μεταφορά επαγγελματικών δικαιωμάτων, κεκτημένων στην αλλοδαπή ή ημεδαπή, αλλά την για πρώτη φορά απόκτησή τους στην ημεδαπή.

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής καλεί τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ να ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας την επείγουσα επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας του ΑΤΕΕΝ. Ειδικότερα, επισημαίνει έντονους προβληματισμούς ως προς τα εξής σημεία, που κρίνεται ότι θέτουν σε κίνδυνο τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια των ΑΕΙ, παραβιάζοντας το Άρθρο 16 του Συντάγματος:

  • Εφόσον το ΑΤΕΕΝ κρίνει ότι η εκ μέρους του αντιστοίχιση επαγγελματικών προσόντων απαιτεί «επιβολή δοκιμασίας» σε γραπτές εξετάσεις ακαδημαϊκού επιπέδου, είναι εύλογο να δημοσιοποιηθεί ο «κατάλογος των τομέων γνώσεων που αποτελούν βασική προϋπόθεση για την άσκηση [συγκεκριμένου] επαγγέλματος στην Ελλάδα» (ΠΔ 38/2010, άρθρο 3, παρ. 1.η΄).
  • Τα κριτήρια με βάση τα οποία αποφασίζεται ότι η υστέρηση σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο καλύπτεται με εξέταση σε συγκεκριμένα μαθήματα παραμένουν σκιώδη, ενώ ουδόλως κατανοείται σε ποιο βαθμό η επιστημονική και ακαδημαϊκή αυτή διαδικασία είναι δυνατόν να διεκπεραιώνεται από διοικητικούς υπάλληλους του Υπουργείου Παιδείας.
  • Η απαιτούμενη Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια των αιτούντων επαγγελματική ισοδυναμία με τους πτυχιούχους πανεπιστημιακών Τμημάτων δεν εξασφαλίζεται από τα τριετούς φοίτησης προγράμματα σπουδών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και Κολλεγίων της ημεδαπής, ενώ κάθε Τμήμα των καθηγητικών Σχολών των ΑΕΙ της χώρας διαθέτει δικό του ΦΕΚ έγκρισης του ΠΠΔΕ (Ν. 3848/2010, άρθρο 2, παρ. 3). Σε αυτήν την περίπτωση εντοπίζεται ανακολουθία του ΥΠΑΙΘ, εφόσον στην πραγματικότητα καταργούνται τα ΠΠΔΕ, χωρίς προγενέστερη νομοθετική κατάργησή τους. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις αφορούν στην πλειοψηφία τους την παροχή διδακτικής επάρκειας.
  • Τα πανεπιστημιακά Τμήματα δεν είναι θεμιτό να υποχρεώνονται σε διεξαγωγή γραπτών δοκιμασιών για τη διαπίστωση προσόντων και δεξιοτήτων που δεν έχουν αποκτηθεί κατά τη φοίτηση στο οικείο πρόγραμμα σπουδών. Τα πανεπιστημιακά Τμήματα αξιολογούν και πιστοποιούν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν τεκμηριωθεί μόνον μέσω αρμοδίων εκπαιδευτικών διαδικασιών.

Επιπλέον, η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής καλεί τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ να μεριμνήσει για την παροχή άμεσης νομικής κάλυψης προς τα πανεπιστημιακά Τμήματα ως προς το εν λόγω ζήτημα και να προωθήσει προς το Υπουργείο Παιδείας τις παραπάνω εύλογες επιφυλάξεις σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης των αιτούντων ισοδυναμία με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των ΑΕΙ σε μαθήματα που ορίζει το ΑΤΕΕΝ και τη συνακόλουθα απαιτούμενη αποστολή βεβαιώσεων τυχόν επιτυχούς εξέτασης προς το ΥΠΑΙΘ.

 

Σχετικά άρθρα από  τον Ημερήσιο τύπο:

Απόφοιτοι κολεγίων με τη βούλα των ΑΕΙ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ