ΔΠΜΣ: Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM

το άρθρο ενημερώθηκε στις 30.12.2022

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγικό Τμήμα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

.

ΔΠΜΣ: «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM»

«Master of Science in Educational Applications with STEM Epistemology»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: ΠΜΣ: «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM»  Παπασιοπούλου 2 – 4 Τ.Κ. 35 131 – Γαλανέϊκα Λαμία

Τηλέφωνα:  22310  66923, 22310 66938,  22310 66928,  Fax: 22310 66730 Email: g-cs@cs.uth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Τα τελευταία χρόνια εμφανίσθηκε σε διεθνές επίπεδο ο όρος STEM ως ένας νέος τρόπος- παράδειγμα ολοκλήρωσης των γνωστικών αντικειμένων του STEM Science in Science, Technology, Engineering and Mathematics) με την Υπολογιστική Επιστήμη, την Υπολογιστική Σκέψη (Υ.Σ.) και το λεγόμενο «Computing in Education».

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM (Educational Applications with STEM Epistemology), είναι ένα πρόγραμμα σπουδών με το οποίο επιδιώκεται η σε βάθος επιστημολογική διερεύνηση και εξέταση θεμάτων, με επίκεντρο τις εκπαιδευτικές, εργαστηριακές και μαθησιακές/διδακτικές ακολουθίες στα γνωστικά αντικείμενα του STEM.

Η επιστημολογία του STEM στηρίζεται στην διεπιστημονικότητα και την δια- επιστημονικότητα ή εγκάρσια διε-επιστημονικότητα (transdisciplinary), με βασικό προσανατολισμό την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων πραγματικών καταστάσεων, αξιοποιώντας εργαλεία και αλληλεπιδρώντες μεθοδολογίες από διάφορα επιστημονικά πεδία.

Ολοκληρώνοντας» την διδασκαλία με υλοποίηση των διαστάσεων της Υ.Σ., την αξιοποίηση της Υπολογιστικής Επιστήμης και με την υιοθέτηση της διεπιστημονικότητας και της διαεπιστημονικότητας ως επιστημολογικό περιεχόμενο του STEM, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να διερευνήσουν και να εφαρμόσουν υπολογιστικές προσεγγίσεις για τα αντικείμενα του STEM.

O βασικός στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης είναι η εξοικείωση/εμβάθυνση/ειδίκευση των εκπαιδευόμενων σε μεθόδους μοντελοποίησης και προσομοίωσης που συνδυάζουν την Υπολογιστική Επιστήμη(στην διδακτική της αναπλαισίωση) και την Υπολογιστική Σκέψη με βασικό προσανατολισμό την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων πραγματικών καταστάσεων, αξιοποιώντας εργαλεία από διάφορα επιστημονικά πεδία, αξιοποιώντας την Διδακτική.

Ειδικότερα το Δ.Π.Μ.Σ. επιδιώκει:

 1. τη δημιουργία κρίσιμης μάζας εκπαιδευτικών με γνώσεις υπολογιστικών μοντέλων προσομοίωσης που θα μπορούν να αναπτύσσουν εκπαιδευτικά σενάρια υπολογιστικής σκέψης (Υ.Σ.) χρησιμοποιώντας την ανακαλυπτική/διερευνητική μάθηση στα γνωστικά αντικείμενα του STEM,
 2. την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την «ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου»,
 3. την ανάδειξη ερευνητικών τομέων για τους φοιτητές ώστε να είναι ικανοί να συγγράψουν αξιόλογες ερευνητικές εργασίες αλλά και να έχουν τα εφόδια για την συνέχιση των σπουδών τους σε επίπεδο Διδακτορικών σπουδών,
 4. τη γνώση επιστημολογικών μοντέλων διδασκαλίας και τη διασύνδεσή τους με τα υπολογιστικά μοντέλα προσομοίωσης,
 5. την εξοικείωση με σύγχρονα αποθετήρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με το STEM στην Εκπαίδευση,
 6. τη συγγραφή κώδικα για εκπαιδευτικούς σκοπούς (με χρήση Easy Java Simulations, Python κ.λπ.), η οποία είναι σημαντική, όπως προκύπτει απο το διεθνές περιβάλλον,
 7. τη γνώση σε θέματα εργαλείων προγραμματισμού, εκπαιδευτικής ρομποτικής, «φυσικών υπολογισμών»- Physical Computing, LABVIEW, Aduino, Raspberry, και άλλες τεχνολογίες που στηρίζονται στην μεθοδολογία STEM,
 8. τη δημιουργία μιας οργανωτικής δομής για την ανάπτυξη ενός αποθετηρίου σχετικά με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα,
 9. την προετοιμασία στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών -best practices- για τα αναλυτικά προγράμματα στην εκπαίδευση που θα ολοκληρώνουν το STEM και την Υπολογιστική σκέψη.

Τίτλος Σπουδών:

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM» – «Master of Science in Educational Applications with STEM Epistemology».

Διάρκεια σπουδών :

Το Δ.Π.Μ.Σ. στην «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM» είναι πλήρους παρακολούθησης.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα πρώτα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’) αφιερώνονται στην παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων ανά εξάμηνο, ενώ το τρίτο (Γ’ ) για τη συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας, στην οποία δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα (πιστωτικές μονάδες ολόκληρου εξαμήνου). Δικαίωμα για την παράδοση της Διπλωματικής Εργασίας θα έχουν οι απόφοιτοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων.

Η Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την απόλυτη κρίση της να επιτρέψει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές να εγγραφούν υπό το καθεστώς μερικής φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή ο Φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει το Δ.Π.Μ.Σ. σε έξι (6) εξάμηνα. Στην περίπτωση της μερικής φοίτησης, ο Φοιτητής θα έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο (από τα τέσσερα μαθήματα που διδάσκονται στο εξάμηνο) για τα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα. Δικαίωμα για την παράδοση της Διπλωματικής Εργασίας θα έχουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ είναι η ελληνική ή/και αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή/και αγγλική.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στους προαναφερόμενους φοιτητές συμπεριλαμβάνονται και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από τον Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τον Διεπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) αντίστοιχα.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφήσας υποψήφιος. Οι κάτοχοι υποτροφιών σε αντικείμενο σχετικό με το Δ.Π.Μ.Σ., εγγράφονται αυτόματα στο Δ.Π.Μ.Σ., χωρίς να εξεταστεί ο συνολικός αριθμός των εισακτέων. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος. Στο ΔΠΜΣ μπορούν, κατόπιν αποφάσεως της ΕΔΕ, να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι φοιτητές πτυχιούχοι οι οποίοι επέτυχαν σε εξετάσεις του IKY στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών.

Διαδικασίες επιλογής:

Η Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης σχετικής ανακοίνωσης προς τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, που προσδιορίζει: τον αριθμό των θέσεων στο πρόγραμμα, τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ., τη γενική διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, όπως επίσης την προθεσμία και τη διεύθυνση υποβολής των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση δημοσιεύεται στον Τύπο, στο διαδίκτυο και στα γραφεία της γραμματείας. Εφ’ όσον δεν έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων, με απόφαση της Σ.Ε. είναι δυνατό να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διαθέτει η Γραμματεία, μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνεται, συνοδευόμενες από το φάκελο υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται στην Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα επικυρωμένα από τις αρμόδιες αρχές, και είναι:

• Έντυπη αίτηση ή οποία θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή.
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
• Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
• Πρωτότυπο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος.
• Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (επικυρωμένα έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία).
• Αποδεικτικά καλής γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
• Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λπ.
• Δύο Συστατικές Επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π.
• Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).
• Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές.
• Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας.
• Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ (εάν υπάρχουν).
• Επιπρόσθετα προσόντα όπως ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, κ.λπ.

Η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, προωθεί το σύνολο των αιτήσεων με το συνοδευτικό υλικό στην αρμόδια Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που υπέβαλλαν εμπρόθεσμη αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά αξιολογική σειρά βάσει μορίων που συγκεντρώνουν από συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών κριτηρίων. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στην πρώτη φάση. Με βάση την τελική βαθμολογία, που προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος της βαθμολογίας στην πρώτη και την δεύτερη φάση, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψηφίους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους (οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιλέγονται).

Τα κριτήρια αξιολόγησης της πρώτης φάσης με την αντίστοιχη (μέγιστη) βαθμολογία τους σε αριθμό αξιολογικών μορίων, έχουν ως εξής:

a/a

Κριτήριο Αξιολόγησης

Αριθμός Μορίων
1

Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές

30
2

Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές άλλου αντικειμένου

10
3

Συνάφεια Διπλωματικής Εργασίας με τους στόχους του Δ.Π.Μ.Σ.

10
4

Διαθέσιμη Επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το Δ.Π.Μ.Σ.

10
5

Επιστημονικό και Ερευνητικό έργο, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ.

15
6

Επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας ή και άλλης γλώσσας

5
7

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών

5
8

Γνώση χρήσης Η/Υ

5
9

Συστατικές Επιστολές (συνολικά)

5
10

Επιπρόσθετα προσόντα (σεμινάρια, μελέτες, κτλ)

5

ΣΥΝΟΛΟ

100

Ο αριθμός αξιολογικών μορίων του παραπάνω πίνακα αποτελεί το μέγιστο βαθμό που μπορεί να αποδοθεί, σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής Επιλογής, σε κάθε περίπτωση κριτηρίου αξιολόγησης. Για τα δύο πρώτα κριτήρια αξιολόγησης, η βαθμολογία προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού του πτυχίου επί τον αριθμό των αξιολογικών μορίων κάθε κριτηρίου. Ο μέγιστος αριθμός μορίων από την πρώτη φάση αξιολόγησης είναι ίσος με 100 και σταθμίζεται με συντελεστή βαρύτητας 75%.

Στη δεύτερη φάση προκρίνονται οι υποψήφιοι που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στον αξιολογικό πίνακα της πρώτης φάσης και είναι σε αριθμό ίσοι με το 150% των θέσεων εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνονται όλοι οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο υποψήφιο.

Η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει και προωθεί στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.: (α) κατάλογο με τη συνολική επίδοση όλων των υποψηφίων στην πρώτη φάση και (β) κατάλογο προκριθέντων στη δεύτερη φάση, κατά αλφαβητική σειρά των υποψηφίων χωρίς τα στοιχεία της επίδοσης τους κατά την πρώτη φάση. Η Σ.Ε. σε συνεργασία με την Επιτροπή Επιλογής, καθορίζουν την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων ενώ ο κατάλογος των προκριθέντων υποψηφίων ανακοινώνεται από την Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. ενημερώνει τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό μήνυμα τους υποψηφίους για τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης αξιολόγησης καθώς και για την ημερομηνία και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης. Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τη συνολική επίδοσή τους στο γραφείο της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ.

Κατά την δεύτερη φάση της επιλογής των υποψηφίων, πραγματοποιείται προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων που προκρίθηκαν από την πρώτη φάση, από την Επιτροπή Επιλογής. Κάθε μέλος της Επιτροπής Επιλογής αξιολογεί τον κάθε υποψήφιο σε κλίμακα 0 έως 100. Τα κύρια κριτήρια της αξιολόγησης είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, η ικανότητα επικοινωνίας  με σαφήνεια και πειθώ, η ορθή κρίση, η ευρύτητα των γνώσεων του, η προδιάθεση για σκληρή εργασία, η ομαδικότητα και οι προοπτικές εξέλιξης. Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου από την προσωπική συνέντευξη είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μελών της Επιτροπής Επιλογής και σταθμίζεται με συντελεστή 25%. Η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει πρακτικό με την επίδοση κάθε υποψηφίου όπου επισυνάπτονται τα φύλλα αξιολόγησης κάθε αξιολογητή.

Από τη σταθμισμένη βαθμολογία στην πρώτη και δεύτερη φάση, καταρτίζεται από την Επιτροπή Επιλογής ο πίνακας επιτυχόντων με τους υποψηφίους που κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος. Η τελική επιλογή γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας στον πίνακα των επιτυχόντων (οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο υποψήφιο επιλέγονται), ο οποίος επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται μέσω της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ.

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. και καλούνται να απαντήσουν εγγράφως και εντός 15 ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Δ.Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του και καταβάλλοντας την πρώτη δόση των διδάκτρων, στην περίπτωση που έχουν καθοριστεί δίδακτρα. Η μη απάντηση ή η μη καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής και εξουσιοδοτείται η Γραμματεία να ενημερώσει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον πίνακα επιτυχόντων.

Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης κατατίθεται στη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Τις ενστάσεις εξετάζει η Σ.Ε., η οποία εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος σχετικά. Η Συνέλευση του Τμήματος τελικώς, αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των εισηγήσεων και αντίστοιχα τροποποιεί ή όχι τον Κατάλογο επιτυχόντων και επιλαχόντων.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. [Η διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έως 35% (παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017)]:

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών πλήρης φοίτησης:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM
  • Υπολογιστική Σκέψη, Επιστημολογία του STEM, Υπολογιστική Παιδαγωγική, Παιδαγωγική Μηχανικών
  • Βασική σχεδίαση υλικού και υπολογιστικά περιβάλλοντα ανάπτυξης προγραμματισμού/εφαρμογών στην Εκπαίδευση
  • Ψηφιακά Αντικείμενα και Αποθετήρια- Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
  • Αναπτυξιακές Πλατφόρμες, Ρομποτική και ΙoΤ στην Εκπαίδευση
  • Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση
  • STEM και Τέχνη

Γ’ εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

  • Ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος: http://cs.uth.gr/

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ