Ελάχιστη Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές σχολές, Πυροσβεστικής, Λιμενικού, Εμπορικού ναυτικού & ΑΣΤΕ

Kαθορισμός του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού.

Με την Υ.Α. Αριθμ. Φ.251/36604/Α5  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1261 τ.Β’/31.03.2021 καθορίστηκε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού.

Δείτε αναλυτικά  την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) για κάθε σχολή στο ΦΕΚ 1261 τ.Β’/31.03.2021

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ