ΠΜΣ: Τεχνολογίες Διαχείρισης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών

το άρθρο ενημερώθηκε στις 08.04.2023

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Τεχνολογίας

Τμήμα Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)

ΠΜΣ: «Τεχνολογίες Διαχείρισης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών: Καλλιέργεια, Μεταποίηση και Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής:  Τμήμα Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Γαιόπολις, 41500 Λάρισα

Τηλέφωνα: 2410 684275 Fax:  Email: g-agrtec@uth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το ΠΜΣ «Τεχνολογίες Διαχείρισης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών:  Καλλιέργεια, Μεταποίηση και Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας» στοχεύει στη δημιουργία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών επιχειρήσεων και υπηρεσιών, αλλά και επιχειρηματιών και ερευνητών σε θέματα που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση μιας μονάδας παραγωγής προϊόντων των ΑΦΦ φυσικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της σύγχρονης τεχνολογίας στον πρωτογενή τομέα μέχρι την παραγωγή προϊόντων υπεραξίας, καθώς και κανονισμών που διέπουν αυτά στις διεθνείς αγορές. Επιπρόσθετα προετοιμάζει υποψηφίους διδάκτορες.

Τίτλος Σπουδών:

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο: «Τεχνολογίες Διαχείρισης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών: Καλλιέργεια, Μεταποίηση και Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας» με δύο εξειδικεύσεις:

α) Κατεύθυνση: «Εφαρμογές των φαρμακευτικών φυτών στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων φυσικής προέλευσης και καλλυντικών» και

Β) Κατεύθυνση: «Εφαρμογές των φυτών με αξία υγείας στη διατροφή».

Διάρκεια σπουδών :

Το ΠΜΣ «Τεχνολογίες Διαχείρισης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών: Καλλιέργεια, Μεταποίηση και Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας» προσφέρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση. Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά  εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, τα οποία περιλαμβάνουν 13 μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το 3ο και το 5ο εξάμηνο αντίστοιχα, προσφέρονται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, για την οποία απαιτείται η επιτυχής υποστήριξή της. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1,5 έτος (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 ECTS.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Δίδακτρα: Συνολικά τέλη φοίτησης 2.600 €.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΠΜΣ «Τεχνολογίες Διαχείρισης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών: Καλλιέργεια, Μεταποίηση και Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης  Αξίας» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ: α) Τμημάτων Φαρμακευτικής, β) Γεωπονικών Τμημάτων, γ) Πολυτεχνικών Τμημάτων των οποίων το αντικείμενο άπτεται του αντι κειμένου του ΠΜΣ, δ) Τμημάτων θετικών Επιστημών ε) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω Π.Μ.Σ. που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές κατ’ έτος.

Διαδικασία επιλογής:

Θα καθορισθούν με την δημοσίευση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών που αναμένεται.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το Πρόγραμμα Σπουδών «Τεχνολογίες Διαχείρισης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών: Καλλιέργεια, Μεταποίηση και Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας» έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Κάθε εξάμηνο διδασκαλίας συγκεντρώνει τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δεκατρία(13) μαθήματα και να ολοκληρώσει με επιτυχία τη διπλωματική του εργασία. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. To σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.

Οι φοιτητές μερικής φοίτησης υποχρεούνται να δηλώσουν στο 1ο και 3ο εξάμηνο τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου της πλήρους φοίτησης και στο 2ο και 4ο εξάμηνο τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου της πλήρους φοίτησης.

Η δομή του προγράμματος και τα μαθήματα παρουσιάζονται στον παρακάτω:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Βιοποικιλότητα ΑΦΦ και Τεχνική καλλιέργειας
  • Χημικές Βιοδραστικές ενώσεις
  • Ταυτοποίηση γενοτύπων-Μεθοδολογία βελτίωσης, παραγωγής και πιστοποίησης φυτών με τιμές υγείας
  • Διαχείριση εδάφους και υπηρεσίες οικοσυστήματος
  • Καινοτόμες τεχνικές και γεωργία ακριβείας στην καλλιέργεια
  • Χρήση των ΑΦΦ ως μέσο Προστασίας Τροφίμων και Καλλιεργούμενων Φυτών
  • Στατιστική σύνθετων συστημάτων Μεθοδολογία έρευνας

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Αγρονομία φυτών με αξία υγείας
  • Τεχνολογίες παραγωγής αιθέριων ελαίων
  • Ενόργανη ανάλυση ΑΦΦ και των προϊόντων τους

Α. Κατεύθυνση: Εφαρμογές των φαρμακευτικών φυτών στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων φυσικής προέλευσης και καλλυντικών

  • Τα φυτικά προϊόντα στην υγεία και τη νόσο
  • Χρήσεις των ΑΦΦ για παραγωγή φυσικών καλλυντικών
  • Χαρακτηρισμός φαρμακευτικών φυτών και προϊόντων τους – Ασφάλεια – Νομοθετικό πλαίσιο

Β. Κατεύθυνση: Εφαρμογές των φυτών με αξία υγείας στη διατροφή

  • Τρόφιμα, Συμπληρώματα Διατροφής και ανθρώπινη υγεία
  • Ελαιούχοι καρποί και αρτυματικά
  • Μηχανική Επεξεργασίας πρώτων υλών για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

Γ’ εξάμηνο:

  • Διατριβή μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (A’ 114).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ