Νέο ΔΠΜΣ στον Θρησκευτικό και Προσκυνηματικό Τουρισμό

Ίδρυση Νέου ΔΠΜΣ στον Θρησκευτικό και Προσκυνηματικό Τουρισμό από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας.

Στην Τράπεζα Πληροφοριών mysep.gr μπορείτε να αναζητήσατε όλα τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Δημόσιων Πανεπιστημίων ταξινομημένα ανά αντικείμενο σπουδών (πεδίο) και πανεπιστήμιο.

Αναλυτικά  το νέο διατμηματικό πρόγραμμα  έχει ως εξής:

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (επισπεύδον) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

ΔΠΜΣ: «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: ΔΠΜΣ: «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός» Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού – Πανεπιστημιούπολη 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα: 2310 996681, 2310 996682,  2310 996683 Fax: 2310 996689 E-mail: info@past.auth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μελέτη και η έρευνα των διαφόρων θρησκευτικών και προσκυνηματικών δεδομένων του ελλαδικού κυρίως χώρου, αλλά και ευρύτερα του βαλκανικού και μικρασιατικού, καθώς και του χώρου των Αγίων Τόπων, τα οποία δεδομένα περιλαμβάνουν τις σχετικές μαρτυρίες των πηγών και των παραδόσεων, αλλά και τους τρόπους προβολής και ανάδειξης αυτών.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα πεδία που αναφέρονται στο θεωρητικό υπόβαθρο του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού, αλλά και η παροχή και ανάπτυξη δεξιοτήτων για όσους/-ες ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον χώρο του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού ή να εργασθούν επαγγελματικά με αυτόν σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει τους εξής επιμέρους στόχους:

1) την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών επί του αντικειμένου του και την ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου,

2) την κατάρτιση και τον εφοδιασμό των αποφοίτων με εξειδικευμένες γνώσεις στα θέματα του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού,

3) την ανάπτυξη ικανοτήτων για διεπιστημονική αντιμετώπιση σύνθετων πρακτικών ζητημάτων που αφορούν στα εν λόγω θέματα,

4) την ακαδημαϊκή ερευνητική προσέγγιση του αντικειμένου με τη σύγκλιση διαφόρων επιστημονικών πόρων από σχετικές επιστήμες,

5) την απόκτηση δεξιοτήτων για την οργάνωση και την εν γένει διαχείριση της τουριστικής αξιοποίησης των δεδομένων του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού,

6) την παραγωγή νέας γνώσης και επιστημονικού έργου, που θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις στο αντικείμενο, θα εμβαθύνουν στο φαινόμενο του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού και θα συμβάλουν στην ερμηνεία και στην κατανόηση των διαφόρων πτυχών του,

7) την κατάρτιση θεολόγων, ιστορικών, φιλολόγων, στελεχών της Εκκλησίας, επαγγελματιών του τουρισμού με σχετικές προς το αντικείμενο γνώσεις, ώστε να μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας επαγγελματικό έργο και να αποτελέσουν στελέχη σε οργανισμούς που σχετίζονται με τα πεδία του Προγράμματος.

Ειδικότερος σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ποιμαντική κατάρτιση των ενδιαφερομένων και η εμβάθυνση και προώθηση εξειδικευμένων θεολογικών σπουδών, που υπηρετούν τις διεκκλησιαστικές σχέσεις και τη σύνδεση της επιστήμης της Θεολογίας με την κοινωνία.

Τίτλος Σπουδών:

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός». Στο πρόγραμμα δεν προβλέπονται επιμέρους ειδικεύσεις.

Διάρκεια σπουδών :

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, πλήρους φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ως γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος και γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η ελληνική.

Δίδακτρα: Τέλη φοίτησης ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) συνολικά.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής.

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/-τρια του/της οποίου/-ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).

3. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

4. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/-ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος εφόσον ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν είναι συναφή με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός»» κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες.

Διαδικασία επιλογής:

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 3036/21-10-2020) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ενενήντα (90) ECTS. Από αυτές, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα (4) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και το ένα (1) υποχρεωτικό επιλογής (ΥΕ) μάθημα του πρώτου (Α’ ) εξαμήνου, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα (4) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και το ένα (1) υποχρεωτικό επιλογής (ΥΕ) μάθημα του δεύτερου (Β’ ) εξαμήνου και τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του τρίτου (Γ’ ) εξαμήνου.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει μαθήματα, σεμινάρια και ερευνητική απασχόληση, πρακτικές ασκήσεις και διάφορες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, όπως επιτόπιες επισκέψεις και εργασίες. Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα κορμού και επιλογής, καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, όπου αυτή προβλέπεται.

Για το πρόγραμμα διδασκαλίας, τις εξετάσεις, τη βαθμολογία και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του προγράμματος.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

  • Προκήρυξη : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ακαδ. έτος 2020 – 2021) αναμένεται
  • ΦΕΚ ίδρυσης : ΦΕΚ 271 τ.Β’/27.01.2021
  • Κανονισμός Σπουδών: αναμένεται

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ