Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλωστοϋφαντουργική Τεχνολογία

Νέο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κλωστοϋφαντουργική Τεχνολογία από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Συνεργαζόμενα ιδρύματα:

Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πανεπιστήμιο της Γάνδης (Universiteit Gent) – Βέλγιο

Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Κυότο (Kyoto Institute of Technology) – Ιαπωνία

Πανεπιστήμιο της Άνω Αλσατίας (University of Haute Alsace) – Γαλλία,

Πανεπιστήμιο του Μπόρας (University of Boras) – Σουηδία

Πανεπιστήμιο της Βαλένθιας (University of Valencia) – Ισπανία

.

ΔΠΜΣ: «Προχωρημένες Σπουδές στην Κλωστοϋφαντουργική Τεχνολογία»

(World Textile Engineering Advanced Master:WE-TEAM)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: ΔΠΜΣ: «Προχωρημένες Σπουδές στην Κλωστοϋφαντουργική Τεχνολογία» Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα Θηβών 250 & Π. Ράλλη 122 41 Αιγάλεω Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α

Τηλέφωνα: 210 5381219 Fax: 210 5381501 Email:  idpe@uniwa.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο “Προχωρημένες Σπουδές στην Κλωστοϋφαντουργική Τεχνολογία” (World Textile Engineering Advanced Master: WE-TEAM), που συνδυάζει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus Mundus. Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί συμπληρωματικά προς πολλά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ της χώρας και καλύπτει έναν τομέα που δεν υπηρετείται από άλλο ανάλογο πρόγραμμα.

Σκοπός του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η απόκτηση των απαραίτητων βασικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την αφομοίωση των πιο πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα της κλωστοϋφαντουργικής τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση χαρακτηρίζεται από την διεπιστημονική προσέγγιση που επιβάλλεται από τα διαφορετικά εμπλεκόμενα επιστημονικά πεδία και προβλέπει την ανταλλαγή των φοιτητών και φοιτητριών και χορήγηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από τα πανεπιστήμια στα οποία αυτοί επέλεξαν να φοιτήσουν και με τίτλο «Κλωστοϋφαντουργική Τεχνολογία».

Η κλωστοϋφαντουργία είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος που συνδυάζει την επιστήμη των (κυρίως ινωδών) υλικών, τη μηχανολογία, τη χημεία, την ηλεκτρονική, την τεχνολογία των διεργασιών, τον σχεδιασμό και την παραγωγή τυπικών και καινοτόμων προϊόντων. Τελευταία έχει αυξηθεί η συμμετοχή και άλλων επιστημονικών κλάδων, όπως της μηχανικής, των βιοεπιστημών, της νανοτεχνολογίας, της επιστήμης των υπολογιστών κ.τ.λ.

Για τον λόγο αυτόν είναι σημαντικό να συνδυαστούν οι παραπάνω επιστήμες για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Δεδομένου ότι το αντικείμενο της κλωστοϋφαντουργίας προσεγγίζεται από διαφορετική σκοπιά σε κάθε Πανεπιστήμιο, το παρόν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στην εξασφάλιση της παρουσίας όλων αυτών των συνιστωσών στο περιεχόμενο των σπουδών.

Στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση και τελικά η παραγωγή αποφοίτων υψηλού επιπέδου στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας με εφαρμογές στην τεχνολογία της παραγωγής, των υλικών, του σχεδιασμού, της μοντελοποίησης κ.τ.λ. Η μελλοντική επιτυχία των αποφοίτων εξασφαλίζεται από τη συστηματική παροχή ενός πλήρους υποβάθρου των αρχών αλλά και των πλέον εξειδικευμένων θεμάτων στην περιοχή της κλωστοϋφαντουργίας. Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Δ.Π.Μ.Σ. εκπαιδεύονται και αξιοποιούν τις γνώσεις τους από τον πρώτο κύκλο σπουδών τους με σκοπό να τις ολοκληρώσουν μέσω πρωτοπόρων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, όπως και με συνεργασίες με βιομηχανικές μονάδες του κλάδου.

Τίτλος Σπουδών:

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει χωριστό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Προχωρημένες Σπουδές στην Κλωστοϋφαντουργική Τεχνολογία” (World Textile Engineering Advanced Master: WE-TEAM)» Για να συμμετάσχει ένα από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια στον χωριστό μεταπτυχιακό τίτλο θα πρέπει οι φοιτητές να λάβουν από αυτό 30 τουλάχιστον πιστωτικές μονάδες.

Το ΔΜΣ συνοδεύεται από παράρτημα διπλώματος, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο, τη διάρκεια, το περιεχόμενο, το πρόγραμμα σπουδών και τις επιδόσεις του πτυχιούχου σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, ένα εκ των οποίων διατίθεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική και η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται στην Αγγλική γλώσσα.

Δίδακτρα: Δεν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης ή διδάκτρων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από Πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού και ενδεικτικά από τμήματα κλωστοϋφαντουργίας, χημικών μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών, βιομηχανικού σχεδιασμού και παραγωγής, χημείας, επιστήμης των υλικών κ.τ.λ. Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών και φοιτητριών είναι διαφανής και γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά κύκλο σπουδών μη συμπεριλαμβανομένων των ισοβαθμούντων, σε περίπτωση που υπάρχουν. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ. 34 του ν. 4485/2017.

Διαδικασία επιλογής:

Οι διαδικασίες επιλογής θα καθοριστούν στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Για την απόκτηση του Δ.Π.Μ.Σ. απαιτούνται εκατό είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες κατανέμονται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών (30 ECTS ανά εξάμηνο σπουδών). Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και σε εκπόνηση και επιτυχή αξιολόγηση διπλωματικής εργασίας (dissertation). Η διπλωματική εργασία εκπονείται κατά το τελευταίο εξάμηνο. Το πρόγραμμα σπουδών εκτός από την θεωρητική εκπαίδευση δίνει μεγάλη έμφαση στην εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών και στην εκπόνηση ομαδικών εργασιών με ερευνητικό χαρακτήρα.

Η διδασκαλία θα γίνεται δια ζώσης ενισχυμένη με μεθόδους μικτής μάθησης. Οι πιστωτικές μονάδες θα συσσωρεύονται και θα αναγνωρίζονται αυτόματα. Οι πιστωτικές μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. παρουσιάζονται στο Πρόγραμμα Μαθημάτων.

Πιο συγκεκριμένα και με βάση τα παρακάτω:

Οι φοιτητές και φοιτήτριες πρέπει να συσσωρεύσουν τριάντα (30) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) σε κάθε εξάμηνο, δηλαδή 120 Πιστωτικές Μονάδες στα τέσσερα εξάμηνα φοίτησης. Οι φοιτητές οφείλουν μα παρακολουθούν τα προσφερόμενα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο από το Πανεπιστήμιο που έχουν επιλέξει και φοιτούν.

Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο παρέχονται εντατικά μαθήματα της τοπικής γλώσσας, ώστε οι φοιτητές και φοιτήτριες να προσαρμοστούν ευκολότερα στην αντίστοιχη χώρα.

Στο πρώτο εξάμηνο, οι φοιτητές και φοιτήτριες παρακολουθούν μαθήματα στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης(Βέλγιο). Το δεύτερο εξάμηνο πραγματοποιείται στα Πανεπιστήμια της Δυτικής Αττικής (Ελλάδα), Άνω Αλσατίας (Γαλλία) και Βαλένθιας (Ισπανία) με βάση την αρχή της κυκλικής εναλλαγής. Το τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται κατόπιν επιλογής των φοιτητών στα Πανεπιστήμια του Μπόρας (Σουηδία) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Κυότο (Ιαπωνία). Το τέταρτο εξάμηνο που διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται σε χώρα επιλογής του φοιτητή και σε ένα από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. Σε κάθε εξάμηνο οι φοιτητές συσσωρεύουν 30 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Η διπλωματική εργασία συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα, κατατίθεται στο τέλος του τετάρτου εξαμήνου στην οριστική της μορφή και υποστηρίζεται ενώπιον εξεταστικής επιτροπής του εκάστοτε Πανεπιστημίου.

Καταρτίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα μαθημάτων, τα οποία πραγματοποιούνται σε κάθε εξάμηνο στα αντίστοιχα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια:

Α’ εξάμηνο:

Πανεπιστήμιο Υποδοχής: Πανεπιστήμιο Γάνδης

1.1 Τεχνολογία Πολυμερών
1.2 Προχωρημένη Τεχνολογία Ινών
1.3 Βιοϋλικά
1.4 Μηχανική των κλωστοϋφαντουργικών Υλικών
1.5 Εργαστηριακή Ανάλυση
1.6 Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Κλωστοϋφαντουργία
1.7 Σύνθετα Υλικά
1.8 Βαφική
1.9 Εισαγωγή στην συν-δημιουργία (co-creation)

Β’ εξάμηνο:

Πανεπιστήμιο Υποδοχής: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο Άνω Αλσατίας, Πανεπιστήμιο Βαλένθιας (εκ περιτροπής)

2.1 Μηχανικές Διεργασίες
2.2 Εξευγενισμός
2.3 Βιοτεχνολογία
2.4 Νανοτεχνολογία
2.5 Αυτοματισμός και Έλεγχος Διεργασιών
2.6 Τεχνολογία Ενδύματος
2.7 Βιομηχανικά Πληροφοριακά Συστήματα
2.8 Μάθημα επιλογής

Γ’ εξάμηνο:

Πανεπιστήμιο Υποδοχής: Πανεπιστήμιο Μπόρας, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Κυότο (κατ’ επιλογήν)

3.1 Εφαρμογές Τεχνικών Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων
3.2 Παραγωγή Τεχνικών Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων
3.3 Καινοτόμα Παραγωγή Ενδύματος
3.4 Άνεση και υπολογισμοί κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
3.5 Έξυπνα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
3.6 Βιώσιμη κλωστοϋφαντουργική σχεδίαση
3.7 Διοίκηση, Εφοδιασμός και Διανομή
3.8 Επιστημονική Σκέψη και Μεθοδολογία.

Δ’ εξάμηνο:

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Σύνολο 30 ECTS)

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

  • Προκήρυξη : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ακαδ. έτος 2021-2022) (αναμένεται)
  • ΦΕΚ ίδρυσης : ΦΕΚ 125 τ.Β’/19.01.2021
  • Κανονισμός Σπουδών: (αναμένεται)

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025 – 2026, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ