Νέο ΠΜΣ στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από το ΕΚΠΑ

Νέο  ΠΜΣ στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Το ΠΤΔΕ του E.K.Π.Α. θα οργανώσει και θα λειτουργήσει ΠΜΣ με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» (“Special Education and Instruction”) από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2029-2030, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

ΠΜΣ: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» (“Special Education and Instruction”)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Ναυαρίνου 13Α Αθήνα Τ.Κ. 10680 Αθήνα

Τηλέφωνα:  2103688197 Fax:  210 3688015

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» έχει ως σκοπό την κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, ερευνητών, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών στους τομείς της Ειδικής Αγωγής, Εκπαίδευσης και Ψυχολογίας των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στo ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», τα  επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα αναμένονται να είναι:

  • η εξοικείωση με προφίλ παιδιών και εφήβων που χρήζουν Ειδικής Αγωγής, χαρακτηριστικά ή/και κλινικά παραδείγματα ανά αναπηρία και συναφείς δυσκολίες στο γνωστικό, συμπεριφορικό και επικοινωνιακό τομέα,
  • η γνώση, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πρακτικών και εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, με στόχο την παρέμβαση σε ατομικό, οικογενειακό και σχολικό επίπεδο,
  • η αναβάθμιση των γνώσεων των εκπαιδευτικών στο Γενικό Σχολείο, των επαγγελματιών και των επιστημόνων Ειδικής Αγωγής, με στόχο την πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση,
  • η ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του ειδικού, εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού στις δομές Ειδικής Αγωγής και εν γένει Εκπαίδευσης,
  • η βελτίωση των κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων όλων των ειδικοτήτων που σχετίζονται με τον χώρο της Ειδικής Αγωγής και εν γένει Εκπαίδευσης, με βάση τη φιλοσοφία της σχολικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης,
  • η υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία (ΑμΑ) και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑμΕΕΑ) για την ομαλή μετάβασή τους προς την ενηλικίωση,
  • η υποστήριξη των εκπαιδευτικών που εργάζονται στις δομές Ειδικής Αγωγής και εν γένει Εκπαίδευσης, μέσω ενός εκσυγχρονισμένου επιμορφωτικού έργου, με έμφαση στον καθολικό σχεδιασμό για όλους.

Τίτλος Σπουδών:

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» (“Special Education and Instruction”). Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται από το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ.

Διάρκεια σπουδών :

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και στην εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Δίδακτρα: Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 2.400 € συνολικά (600 €/εξάμηνο φοίτησης), τα οποία καταβάλλονται πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου σπουδών.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Θα προσδιοριστούν με την δημοσίευση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Διαδικασία επιλογής:

Θα προσδιοριστούν με την δημοσίευση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Θα προσδιοριστούν με την δημοσίευση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 • Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

 • Προκήρυξη : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ακαδ. έτος 2020-2021) αναμένεται
 • ΦΕΚ ίδρυσης  : ΦΕΚ 117 τ.Β’/19.01.2021
 • Κανονισμός Σπουδών: αναμένεται

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2029-2030, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ