Νέο ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Νέο ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική από το Πανεπιστήμιο  Πειραιώς θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς)

ΠΜΣ: «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» 

(Master of Science in Applied Public Economics and Policy)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: «ΠΜΣ: «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης  Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς

Τηλέφωνα: 210 414-2080, -2081, -2159, -2367, -2077 Fax: 210 414 2346 Email: oik-secr@unipi.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» είναι η παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που συμμετέχουν ή ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην δημόσια οικονομική και πολιτική διακυβέρνηση. Το περιεχόμενο και η φυσιογνωμία του Προγράμματος έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες που προκαλεί η εξέλιξη του δημόσιου τομέα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τα μαθήματα έχουν επιλεγεί ώστε να προσφέρουν στον μεταπτυχιακό φοιτητή την ειδίκευση που απαιτούν οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις στο δημόσιο τομέα, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας.

Το ΠΜΣ έχει σκοπό:

να εφοδιάσει τους φοιτητές με την θεμελιώδη γνώση που είναι απαραίτητη για την ενασχόληση στον τομέα των δημοσίων οικονομικών

να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με τα πιο σύγχρονα προβλήματα που απασχολούν και θα απασχολήσουν τον δημόσιο τομέα στο μέλλον

να προσφέρει ελευθερία επιλογών στον φοιτητή ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, καλύπτοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος θεμάτων μέσω δύο κατευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής

να προετοιμάσει τους φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

να δημιουργήσει ειδικευμένους επιστήμονες, ικανούς να καλύψουν ανάγκες σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης του δημοσίου τομέα.

Βασική επιδίωξη του ΠΜΣ είναι να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια γνώσεων και μεθόδων έρευνας, που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη στον τομέα της ειδίκευσής τους. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, οι διδάσκοντες παράλληλα με τις διαλέξεις τους, όπου θα παρουσιάζουν τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές απόψεις για τα επιμέρους θέματα, θα χρησιμοποιούν κατά περίπτωση και διάφορες άλλες μεθόδους διδασκαλίας, όπως μελέτες περιπτώσεων (case studies), εφαρμοσμένη έρευνα, παίγνια και προσομοιώσεις με Η/Υ, σεμιναριακή παρουσίαση θεμάτων κ.λπ., ώστε να ενισχύεται η απόκτηση γνώσης μέσω πραγματικών εμπειριών.

Τίτλος Σπουδών:  Το ΠΜΣ θα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» (Master of Science in Applied Public Economics and Policy).

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική.

Δίδακτρα: Τα τέλη φοίτησης  ανέρχονται στο ποσό των 3.600 ευρώ.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εκατό (100) άτομα ανά έτος.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες σε θέματα αποτελεσματικής διαχείρισης των δημοσίων οργανισμών. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε Δ.Μ.Σ. περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις), ερευνητική απασχόληση και ασκήσεις.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε εννέα (9) υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα, καθώς και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται στις 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Πριν από την έναρξη του πρώτου εξαμήνου προσφέρονται προαιρετικά δύο προκαταρκτικά μαθήματα «Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία» και «Στατιστικές Μέθοδοι», τα οποία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν. Πριν από την έναρξη του τρίτου εξαμήνου, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν σεμινάριο με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πολιτική Ανάλυση».

Τα προκαταρκτικά μαθήματα και το σεμινάριο είναι χωρίς βαθμολογία, ενώ το μάθημα επιλογής του Γ’ εξαμήνου «Πρακτική Άσκηση» είναι χωρίς βαθμολογία, με πίστωση τριών μονάδων, χωρίς αυτές να προσμετρούνται στις απαραίτητες πιστωτικές μονάδες για τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος του Π.Μ.Σ.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το ποσοστό διδασκαλίας με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Δημόσια Πολιτική
  • Φορολογική Πολιτική
  • Ποσοτικές Μέθοδοι
  • Δημοσιονομική Πολιτική και Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον

Β’ εξάμηνο:

Επιλογή τουλάχιστον δύο Υποχρεωτικών μαθημάτων Κατεύθυνσης και ένα ή δύο μαθήματα από τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής ή/και οποιοδήποτε Υποχρεωτικό μάθημα της άλλης κατεύθυνσης (Σύνολο 4 μαθημάτων).

(Α) Κατεύθυνση Διοίκησης

(Α1) Στρατηγικός Σχεδιασμός για Δημόσιους Οργανισμούς

(Α2) Καινοτομία, Οργανωσιακή Αλλαγή και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

(Α3) Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

(Β) Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης

  • (Β1) Χρηματοοικονομική Διαχείριση του Δημόσιου Τομέα
  • (Β2) Κώδικας Φορολογικής Νομοθεσίας
  • (Β3) Αξιολόγηση Δημοσίων Επενδύσεων
  • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

(Ε) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

  • Κοινωνική Πολιτική και (Αν)Ισότητα
  • Θέματα Εφαρμοσμένης Δημόσιας Οικονομικής
  • Ηθική και Διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο Τομέα
  • Δημόσιες Επιχειρήσεις και Ρύθμιση Αγοράς
  • Δημόσια Επιλογή
  • Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους
  • Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί
  • Κεφαλαιαγορές: Ρύθμιση και Ανταγωνισμός
  • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

Γ’ εξάμηνο:

  • Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης
  • Διπλωματική Εργασία.

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

 • Προκήρυξη : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος    – Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
 • ΦΕΚ ίδρυσης : ΦΕΚ 5969 τ.Β’/31.12.2020
 • Κανονισμός Σπουδών: αναμένεται

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για δέκα (10) έτη από το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ