Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το νομοσχέδιο που ψήφισε η Βουλή  (ΦΕΚ 254 τ.Α’/21.12.2020) και αποτελεί πλέον Νόμο της  Ελληνικής Πολιτείας (Νόμος 4723) σχετικά με την νέα Οργάνωση και Λειτουργία της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα περιεχόμενα του ανωτέρου νόμου:

Μέρος Α΄
Διακυβέρνηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Α΄
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) – Σκοπός

Άρθρο 2 Ορισµοί

Άρθρο 3 Αρχές διακυβέρνησης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου µάθησης

Κεφάλαιο Β΄ Δομές Διακυβέρνησης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης 

Άρθρο 4 Σχεδιασµός και συντονισµός των πολιτικών για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη διά βίου µάθηση και τη νεολαία

Άρθρο 5 Κεντρικό Συµβούλιο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.)

Άρθρο 6 Σύνδεση επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την παραγωγή και την αγορά εργασίας

Άρθρο 7 Κεντρική Επιστηµονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.)

Άρθρο 8 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

Κεφάλαιο Γ΄
Μεταγυμνασιακή Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας Μαθητείας  (ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 9 Σκοπός των Επαγγελµατικών Σχολών Κατάρτισης και των Επαγγελµατικών Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 10 Όροι και διαδικασία ίδρυσης των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 11 Φοίτηση στις Ε.Σ.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 12 Κανονισµοί Λειτουργίας των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 13 Διοίκηση και στελέχωση των Ε.Σ.Κ.

Άρθρο 14 Τίτλοι επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελµατικά δικαιώµατα – Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4186/2013

Άρθρο 15 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

Κεφάλαιο Δ΄
Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.)

Άρθρο 16 Σκοπός των Προτύπων Επαγγελµατικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)

Άρθρο 17 Ίδρυση των Π.ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 18 Φοίτηση στα Π.ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 19 Εκπαιδευτικός οδηγός των Π.ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 20 Κέντρο Επιµόρφωσης Π.ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 21 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄

Κεφάλαιο Ε΄
Μεταδευτεροβάθμια  Επαγγελματική Κατάρτιση  – Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης  (Ι.Ε.Κ.)

Άρθρο 22 Σκοπός των Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 23 Όροι και διαδικασίες ίδρυσης των Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 24 Ίδρυση Πειραµατικών Ι.Ε.Κ. και Θεµατικών Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 25 Φοίτηση στα Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 26 Οργάνωση και λειτουργία ξενόγλωσσων τµηµάτων

Άρθρο 27 Πρακτική άσκηση – Μαθητεία

Άρθρο 28 Συµµετοχή σε προγράµµατα της Ε.Ε.

Άρθρο 29 Ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 30 Κανονισµοί Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 31 Όργανα διοίκησης των Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 32 Διοικητική οργάνωση των Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 33 Επίδοµα θέσης ευθύνης – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4354/2015

Άρθρο 34 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε΄

Κεφάλαιο ΣΤ΄
Μεταδευτεροβάθμια  Επαγγελματική Κατάρτιση  – Μεταλυκειακό Έτος  – Τάξη  Μαθητείας 

Άρθρο 35 Σκοπός

Άρθρο 36 Φοίτηση στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας

Άρθρο 37 Προπαρασκευαστικό Πρόγραµµα Πιστοποίησης

Άρθρο 38 Ειδικότητες Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας

Άρθρο 39 Διοίκηση τµηµάτων Μαθητείας

Άρθρο 40 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄

Κεφάλαιο Ζ΄
Οδηγοί Κατάρτισης και Πιστοποίηση Αποφοίτων 

Άρθρο 41 Οδηγοί κατάρτισης

Άρθρο 42 Πιστοποίηση αποφοίτων

Άρθρο 43 Πρόσβαση στο Επίπεδο έξι του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

Άρθρο 44 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ΄

Κεφάλαιο Η΄
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

Άρθρο 45 Σκοπός – Στόχος

Άρθρο 46 Αρµόδιοι φορείς διαµόρφωσης και εφαρµογής του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων

Άρθρο 47 Αρχιτεκτονική δοµή και περιγραφικοί δείκτες επιπέδων πλαισίου

Άρθρο 48 Διαµόρφωση και λειτουργία του Πλαισίου

Άρθρο 49 Αντιστοίχιση Επιπέδων του Πλαισίου µε τα Επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελµατικών Προσόντων (Ε.Π.Ε.Π.)

Άρθρο 50 Ρυθµίσεις για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 51 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Η΄

Κεφάλαιο Θ΄
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

Άρθρο 52 Σκοπός των Κ.Δ.Β.Μ.

Άρθρο 53 Ίδρυση, αδειοδότηση και πιστοποίηση ποιότητας των Κ.Δ.Β.Μ.

Άρθρο 54 Εκπαιδευτές των Κ.Δ.Β.Μ.

Άρθρο 55 Παρακολούθηση προγραµµάτων στα Κ.Δ.Β.Μ.

Άρθρο 56 Πρακτική άσκηση στα Κ.Δ.Β.Μ.

Άρθρο 57 Πιστοποιηµένα Προγράµµατα των Κ.Δ.Β.Μ.

Άρθρο 58 Επικύρωση µαθησιακών αποτελεσµάτων Κ.Δ.Β.Μ.

Άρθρο 59 Δηµοσιοποίηση πιστοποιηµένων προγραµµάτων Κ.Δ.Β.Μ.

Άρθρο 60 Αρχεία και Έντυπα Κ.Δ.Β.Μ.

Άρθρο 61 Πληροφοριακό Σύστηµα υποστήριξης των Κ.Δ.Β.Μ.

Άρθρο 62 Εποπτεία και έλεγχος των Κ.Δ.Β.Μ.

Άρθρο 63 Ένταξη των Κέντρων Επιµόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι. στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ.

Άρθρο 64 Ειδική χρηµατοδότηση Κ.Δ.Β.Μ.

Άρθρο 65 Μεταβολές αδειοδότησης Κ.Δ.Β.Μ.

Άρθρο 66 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ΄

Κεφάλαιο Ι΄
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Άρθρο 67 Σκοπός των Σ.Δ.Ε.

Άρθρο 68 Ίδρυση των Σ.Δ.Ε.

Άρθρο 69 Φοίτηση στα Σ.Δ.Ε. – Πρόγραµµα σπουδών

Άρθρο 70 Όργανα διοίκησης των Σ.Δ.Ε.

Άρθρο 71 Στελέχωση των Σ.Δ.Ε.

Άρθρο 72 Κανονισµός λειτουργίας των Σ.Δ.Ε.

Άρθρο 73 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι΄

Κεφάλαιο ΙΑ΄
Εκπαίδευση και Κατάρτιση στα Καταστήματα Κράτησης 

Άρθρο 74 Λειτουργία εκπαιδευτικών δοµών στα Καταστήµατα Κράτησης

Άρθρο 75 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΑ΄

Κεφάλαιο ΙΒ΄

Άρθρο 76 Ελληνοµάθεια

Άρθρο 77 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΒ΄

ΜΕΡΟΣ Β΄
Οργανωτικές Διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.)

Κεφάλαιο Α΄
Μετονομασία, Αποστολή και Συγκρότηση της  Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

Άρθρο 78 Μετονοµασία της Γενικής Γραµµατείας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Άρθρο 79 Αποστολή της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. – Τροποποίηση του άρθρου 66 του π.δ. 18/2018

Άρθρο 80 Συγκρότηση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. – Τροποποίηση των άρθρων 2 και 66 του π.δ. 18/2018

Κεφάλαιο Β΄
Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας  (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.)

Άρθρο 81 Γενική Διεύθυνση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας – Τροποποίηση του άρθρου 67 του π.δ. 18/2018

Άρθρο 82 Διεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. – Τροποποίηση του άρθρου 68 του π.δ.18/2018

Άρθρο 83 Διεύθυνση Εφαρµογής Επαγγελµατικής Κατάρτισης – Προσθήκη άρθρου 68Α στο π.δ. 18/2018

Άρθρο 84 Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης – Προσθήκη άρθρου 68Β στο π.δ. 18/2018

Άρθρο 85 Διεύθυνση Νεολαίας – Προσθήκη άρθρου 68Γ στο π.δ. 18/2018

Άρθρο 86 Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης – Προσθήκη άρθρου 68Δ στο π.δ. 18/2018

Άρθρο 87 Διεύθυνση Τεκµηρίωσης και ΕπικοινωνίαςΠροσθήκη άρθρου 68Ε στο π.δ. 18/2018

Άρθρο 88 Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας – Τροποποίηση του άρθρου 69 του π.δ. 18/2018

Άρθρο 89 Οργανικές θέσεις

Άρθρο 90 Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων – Τροποποίηση του άρθρου 84 του π.δ. 18/2018

Κεφάλαιο Γ΄

Άρθρο 91 Σκοπός και αρµοδιότητες

Άρθρο 92 Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.)

Άρθρο 93 Αρµοδιότητες διευθυντή και αναπλήρωση υποδιευθυντή Οικονοµικής Υπηρεσίας

Άρθρο 94 Επιστηµονικό προσωπικό

Άρθρο 95 Διοικητικό προσωπικό

Άρθρο 96 Επιστηµονική Υπηρεσία

Άρθρο 97 Διοικητική Υπηρεσία

Άρθρο 98 Δηµιουργία ψηφιακής βιβλιογραφικής βάσης

Άρθρο 99 Ηλεκτρονικές συµβάσεις έργου

Άρθρο 100 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

Κεφάλαιο Δ΄

Λοιπές Διατάξεις 

Άρθρο 101 Ρυθµίσεις για τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)-Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 1566/1985

Άρθρο 102 Τίτλοι σπουδών Εσπερινών Λυκείων – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 1566/1985

Άρθρο 103 Πρακτική άσκηση σπουδαστών Κολλεγίων

Άρθρο 104 Εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων των Κολεγίων – Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3696/2008

Άρθρο 105 Υπηρεσία Αναγνώρισης Επαγγελµατικών  Προσόντων (άρθρα 56 και 57 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ και άρθρο 12 του Π.Δ. 165/2000) – Τροποποίηση του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010

Άρθρο 106 Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως – Τροποποίηση του άρθρου 64 του ν. 4415/2016

Άρθρο 107 Υπαγωγή σε υπηρεσιακό συµβούλιο – Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159)

Άρθρο 108 Πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας Κοµµωτών – Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών – Τροποποίηση του άρθρου 239 του ν. 4281/2014

Άρθρο 109 Εκπαιδευτές Επαγγελµατικής Κατάρτισης – Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής Κατάρτισης – Τροποποίηση του άρθρου 55 του ν. 4692/2020

Άρθρο 110 Σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου της Σιβιτανιδείου Δηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων – Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4186/2013

Άρθρο 111 Διδασκαλία του αντικειµένου της κολύµβησης στο πλαίσιο του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής – Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4452/2017

Άρθρο 112 Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση – Τροποποίηση των άρθρων 4, 5 και 16 του ν. 4415/2016

Άρθρο 113 Καταβολή ειδικού επιµισθίου εξωτερικού

Άρθρο 114 Τοπική πρόσκληση πρόσληψης ωροµισθίων – Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 4589/2019

Άρθρο 115 Άσκηση αίτησης θεραπείας κατά των οριστικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 61 του ν. 4589/2019

Άρθρο 116 Επιχορήγηση του Αµερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Ελλάδος

Άρθρο 117 Έκδοση διδακτικών βιβλίων του τοµέα ναυτιλιακών επαγγελµάτων Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) από το Κοινωφελές Ίδρυµα Ευγενίδου

Άρθρο 118 Μη δηµοσίευση των πράξεων ορισµού των µελών των επιτροπών οργάνωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής – Τροποποίηση της περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3469/2006

Άρθρο 119 Αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που είναι Κληρικοί σε Μητροπόλεις του αποδήµου Ελληνισµού

Άρθρο 120 Εκκλησιαστικά αρχεία, αρχεία των Μονών του Αγίου Όρους και αρχεία θρησκευτικών κοινοτήτων – Αντικατάσταση του άρθρου 164 του ν. 4610/2019

Άρθρο 121 Πλήρωση κενών θέσεων προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης – Τροποποίηση της παρ. 14 του άρθρου 30 του ν. 4713/2020

Άρθρο 122 Ζητήµατα σύστασης υπηρεσιακών συµβουλίων των εκπαιδευτικών – Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4342/2015

Άρθρο 123 Ζητήµατα συγκρότησης υπηρεσιακών συµβουλίων των εκπαιδευτικών

Άρθρο 124 Ηµέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

Άρθρο 125 Πρόγραµµα σπουδών ξένων σχολείων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3794/2009

Άρθρο 126 Υπολογισµός µαθήµατος Φυσικής Αγωγής στον Γενικό Μέσο Όρο για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου – Τροποποίηση των άρθρων 102 και 110 του ν. 4610/2019

Άρθρο 127 Μετονοµασία ξένων σχολείων – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013
Άρθρο 128 Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας – Αντικατάσταση άρθρου 4 του ν. 2740/1999

Άρθρο 129 Ζητήµατα διατµηµατικών ή διιδρυµατικών Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) – Τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 4485/2017

Άρθρο 130 Παράταση προθεσµίας έκδοσης Οδηγού Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης

Άρθρο 131 Αρµοδιότητες Μονάδας Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης των Ε.Λ.Κ.Ε. – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4485/2017

Άρθρο 132 Ζητήµατα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση»

Άρθρο 133 Βραβεία αριστείας σε πτυχιούχους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993

Άρθρο 134 Ζητήµατα συµβάσεων έκτακτου προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.)

Άρθρο 135 Αδειοδότηση των ιδιωτικών σχολείων της Διοίκησης Διοικητικής Μέριµνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) του Ναυστάθµου Κρήτης (ΝΚ)

Άρθρο 136 Κέντρα Ελληνικών Σπουδών

Άρθρο 137 Ειδικές ρυθµίσεις για χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών, φοιτητές ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης αλλοδαπής που συµµετέχουν σε θερινά προγράµµατα σπουδών και εργαζοµένους σε επιχείρηση που συµµετέχουν σε προγράµµατα σπουδών σε Κολλέγια – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4251/2014.

Μέρος Γ΄
Διατάξεις για την ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων  (EE L 173)

Άρθρο 138 Αντικείµενο (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

Άρθρο 139 Πεδίο εφαρµογής (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

Άρθρο 140 Ορισµοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

Άρθρο 141 Εκ των προτέρων αξιολόγηση των νέων µέτρων και έλεγχος αναλογικότητας (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

Άρθρο 142 Απαγόρευση των διακρίσεων (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

Άρθρο 143 Αιτιολόγηση βάσει σκοπών δηµοσίου συµφέροντος (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

Άρθρο 144 Αναλογικότητα (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

Άρθρο 145 Πληροφόρηση και συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

Άρθρο 146 Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών-µελών (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

Άρθρο 147 Διαφάνεια (άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

Μέρος Δ΄
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ιδρυμα Νεολαίας

Άρθρο 148 Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας για το Ελληνογερµανικό Ίδρυµα Νεολαίας

Άρθρο 149 Εφαρµοστική διάταξη της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας για το Ελληνογερµανικό Ίδρυµα Νεολαίας

Μέρος Ε΄
Λοιπές Διατάξεις Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Άρθρο 150 Θέµατα Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής – Τροποποίηση των άρθρων 32 και 61 του ν. 4653/2020

Άρθρο 151 Πρόγραµµα «Ψηφιακή Μέριµνα»

Άρθρο 152 Περιπτώσεις µετεγγραφών φοιτητών που υπάγονται στην Επιτροπή του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 – Τροποποίηση του άρθρου 77 του ν. 4386/2016

Άρθρο 153 Εκλογές οργάνων διοίκησης στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών του Ιονίου Πανεπιστηµίου – Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4559/2018

Άρθρο 154 Ισχύς αποφάσεων για τις αµοιβές µελών συλλογικών οργάνων της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) – Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 4653/2020

Άρθρο 155 Ρυθµίσεις για τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) – Τροποποίηση των άρθρων 14 και 21 του ν. 4115/2013

Άρθρο 156 Δαπάνη Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για διδακτικά βιβλία των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) σχολικού έτους 2019-2020

Άρθρο 157 Ρυθµίσεις για τα Ξενόγλωσσα Προγράµµατα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.)

Άρθρο 158 Θέµατα λειτουργίας του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

Άρθρο 159 Αναστολή άσκησης καθηκόντων – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄195)

Άρθρο 160 Ζητήµατα έκτακτης προµήθειας µέσων ατοµικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας- Τροποποίηση του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)

Άρθρο 161 Παράταση ισχύος ρυθµίσεων αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για την αντιµετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 162 Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Άρθρο 163 Αξιολόγηση στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής – Τροποποίηση των άρθρων 112 και 113 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)

Άρθρο 164 Ρυθµίσεις για την αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων και επαγγελµατικής ισοδυναµίας – Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010

Άρθρο 165 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών

Άρθρο 166 Ζητήµατα Καθηγητών και λεκτόρων εφαρµογών των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.)

Άρθρο 167 Ρυθµίσεις για τον Εθνικό Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) – Τροποποίηση των υποπαρ. Θ12 και Θ13 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012

Άρθρο 168 Ζητήµατα συµβάσεων φοιτητών που συµµετείχαν σε προγράµµατα πρακτικής άσκησης

Μέρος ΣΤ΄

Άρθρο 169 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 170 Καταργούµενες διατάξεις

Μέρος Ζ΄

Έναρξη Ισχύος 

Άρθρο 171 Έναρξη ισχύος.

 

πηγή: ΦΕΚ 254 τ.Α’/21.12.2020

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ