ΠΜΣ: Αρχαιολογία Πεδίου και Υλικός Πολιτισμός

το άρθρο ενημερώθηκε στις 30.12.2022

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)

ΠΜΣ: «Αρχαιολογία Πεδίου και Υλικός Πολιτισμός»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: ΠΜΣ: «Αρχαιολογία Πεδίου και Υλικός Πολιτισμός» Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Αργοναυτών & Φιλελλήνων 38221 Βόλος

Τηλέφωνα: 24210 74794, 24210 74795 Fax:  24210 74781 E-mail:

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου και τη μελέτη και προβολή του υλικού πολιτισμού, συνδυάζοντας θεωρητική και πρακτική κατάρτιση.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων με στόχο:

α) τη διεξαγωγή έρευνας και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης,

β) την επαγγελματική ειδίκευση με τρόπο που θα διευκολύνει την απορρόφηση των επιστημόνων από την αγορά εργασίας και

γ) την αξιοποίηση των γνώσεων και των διεπιστημονικών μεθόδων στις διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Τίτλος Σπουδών: Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) με τίτλο «Αρχαιολογία Πεδίου και Υλικός Πολιτισμός».

Διάρκεια σπουδών :

Το Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία Πεδίου και Υλικός Πολιτισμός» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν έξι (6) μαθήματα, συμμετοχή σε αρχαιολογική έρευνα πεδίου που διεξάγει ή στην οποία μετέχει διδάσκων του Τομέα Αρχαιολογίας κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (κατά το 3ο εξάμηνο). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1,5 έτη. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 120 ECTS.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική, εκτός αν λάβει άλλη απόφαση κατά περίπτωση η Σ.Τ. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική, εκτός αν λάβει άλλη απόφαση κατά περίπτωση η Σ.Τ.

Δίδακτρα: Η φοίτηση στο Μ.Π.Σ είναι δωρεάν.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία Πεδίου και Υλικός Πολιτισμός» γίνονται δεκτοί κατά κύριο λόγο πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με κατεύθυνση αρχαιολογίας. Επί της αποδοχής υποψηφιοτήτων που προέρχονται από Τμήματα με συναφές γνωστικό αντικείμενο, αποφαίνεται η Συντονιστική Επιτροπή με τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού συνεκτιμώντας συνολικά τα προσόντα του κάθε υποψηφίου. Το Π.Μ.Σ. «δέχεται κάθε χρόνο έως είκοσι (20) φοιτητές.

Διαδικασία επιλογής

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας εισαγωγής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών δημοσιεύεται ετησίως στην ιστοσελίδα του τμήματος. Η δημοσίευση της πρόσκλησης γίνεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Προκειμένου να θεωρηθεί μία υποψηφιότητα έγκυρη, πρέπει να συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων πιστοποιητικών και δικαιολογητικών και ο φάκελος υποψηφιότητας να είναι πλήρης. Ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά εντός της ενδεδειγμένης προθεσμίας στην ειδική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του ΠΜΣ και περιλαμβάνει:

Αίτηση (συμπληρώνεται και υποβάλλεται η ειδική φόρμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής υποψηφιότητας).

Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση από τη γραμματεία του τμήματος ότι εκκρεμεί η αποφοίτηση (για τις/τους υποψήφιες/υποψήφιους επί πτυχίω). Η υποβολή του τίτλου σπουδών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της φοίτησης στο ΠΜΣ.

Βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για τις/τους πτυχιούχους της αλλοδαπής).

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης.

Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Λοιπές βεβαιώσεις τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να διαθέτουν βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ.

Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Βιογραφικό σημείωμα (συμπληρώνεται η ειδική φόρμα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιότητας).

Γραπτή πρόταση στην αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους η/ο υποψήφιος/-α ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει το προτεινόμενο ΠΜΣ και όπου παρουσιάζονται οι σχετικοί επιστημονικοί προβληματισμοί (1.000-1.500 λ.).

Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ του πανεπιστημίου προέλευσης (αναρτώνται ηλεκτρονικά. Σε  περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής αποστέλλονται ταχυδρομικά στη γραμματεία του τμήματος εντός της αναγραφόμενης προθεσμίας).

Πτυχιακή ή άλλη επιστημονική εργασία συναφούς αντικειμένου με αυτό του προγράμματος σπουδών.

Στον φάκελο υποψηφιότητας μπορούν προαιρετικά να συμπεριληφθούν:

Βεβαιώσεις συμμετοχής σε αρχαιολογικές έρευνες πεδίου ή επαγγελματικής απασχόλησης συναφούς με το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους τίτλους της αλλοδαπής.

Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Λοιποί τίτλοι σπουδών.

Βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίων/εργαστηρίων σχετικών με το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ.

Συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων του ΠΜΣ και εγκρίνεται από τη Συνέλευση Τμήματος. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ανά έτος.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται με βάση τη συνολική βαθμολόγηση (σε κλίμακα 1 – 100) στα παρακάτω κριτήρια:

Α/Α

Κριτήρια Επιλογής

Μόρια (%)
1.

Βαθμός πτυχίου/διπλώματος

30 %

2.

Φάκελος υποψηφιότητας (γραπτή πρόταση, συστατικές επιστολές, επαγγελματική εμπειρία, πτυχιακή ή άλλη επιστημονική εργασία, τυχόν συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις, τυχόν κατοχή άλλων πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών)

40 %

3.

Συνέντευξη

30 %

 Σύνολο :

100%

Η προφορική συνέντευξη προγραμματίζεται σε ημερομηνία που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και διεξάγεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων του ΠΜΣ. Η ημερομηνία της προφορικής συνέντευξης ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει μία υποψηφιότητα είναι 100 (εκατό). Η βάση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. είναι 60 (εξήντα) μόρια. Το σύστημα μοριοδότησης μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση της Σ.Τ.

Η μοριοδότηση κοινοποιείται στην/στον υποψήφια/υποψήφιο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα υποβολής της υποψηφιότητας. Η λίστα με τα ονόματα των επιτυχόντων αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Οι επιτυχούσες/-όντες καλούνται να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή τους στο ΠΜΣ στη γραμματεία εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση έξι (6) μαθημάτων και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας εξειδίκευσης, καθώς και την επιτυχή συμμετοχή σε πανεπιστημιακή ανασκαφή.

Συγκεκριμένα το πρώτο εξάμηνο ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει δύο υποχρεωτικά μαθήματα και ένα μάθημα επιλογής από τρία προσφερόμενα, ενώ το δεύτερο εξάμηνο ένα ακόμα υποχρεωτικό μάθημα και δύο επιλογής από τέσσερα προσφερόμενα. Το υποχρεωτικό μάθημα του εαρινού εξαμήνου θα είναι σπονδυλωτού χαρακτήρα. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει βαρύτητα 10 πιστωτικών μονάδων (ECTS) (Συνολική βαρύτητα 60 πιστωτικών μονάδων).

Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ο φοιτητής-τρια υποχρεούται να συμμετάσχει σε ανασκαφή που διεξάγει ή στην οποία μετέχει ο/η διδάσκων-ουσα του Τομέα Αρχαιολογίας, η οποία προσδίδει 30 πιστωτικές μονάδες. Στο τρίτο εξάμηνο ο φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ειδίκευσης. Η εργασία, έκτασης 20.000-30.000 λέξεων (εκτός βιβλιογραφίας), θα πρέπει να παραδίδεται στο τέλος του γ’ εξαμήνου, και έχει βαρύτητα 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Ένα ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών παρατίθεται στον παρακάτω:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Αρχαιολογική έρευνα πεδίου: θεωρία και πράξη
  • Ενάλια αρχαιολογία

Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή

  • Θέματα Προϊστορικής Αρχαιολογίας Ι
  • Θέματα Κλασικής Αρχαιολογίας I
  • Θέματα Βυζαντινής αρχαιολογίας Ι

Απαιτούνται τα υποχρεωτικά και ένα μάθημα κατ’ επιλογή (σύνολο 30 ECTS)

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Σπονδυλωτό

Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή

  • Θέματα Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΙΙ
  • Θέματα Κλασικής Αρχαιολογίας IΙ
  • Θέματα Βυζαντινής αρχαιολογίας ΙΙ
  • Θέματα ενάλιας αρχαιολογίας

Απαιτούνται το υποχρεωτικό και δύο μαθήματα κατ’ επιλογή (σύνολο 30 ECTS)

Θερινή περίοδος

  • Συμμετοχή σε αρχαιολογική έρευνα πεδίου (30 ECTS)

Γ’ εξάμηνο:

  • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS).

 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 (για πέντε έτη από την έναρξη λειτουργίας του) με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485 (Α’ 114/2017).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ