ΔΠΜΣ: Ευφυή Συστήματα

το άρθρο ενημερώθηκε στις 18.12.2022

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

.

ΔΠΜΣ:  «Ευφυή Συστήματα» (Master Science in Intelligent Systems Engineering)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων  Γραμματεία Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 166 73 Βάρη Αττικής

Τηλέφωνα: 2108904218, 2108904256 Email : info@sse-tuc.edu.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Ο σκοπός ενός εκάστου εκ των παρόντων Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή δυνατότητας επίλυσης πολλών και συγκεκριμένων προτύπων επιστημονικών προβλημάτων, καθώς και η πρακτική εξάσκηση σε σχετικό λογισμικό για την αντιμετώπιση πολύπλοκων πραγματικών προβλημάτων.

Τα δύο Δ.Π.Μ.Σ. «Ευφυή Συστήματα –Master Science in Intelligent Systems Engineering», με εξειδίκευση α. Μη στελεχωμένα συστήματα (Unmanned systems), και β. Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα (Intelligent Information Systems) και «Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων (Operational Research and Decision Making)», με εξειδίκευση α. στην Άμυνα και Ασφάλεια και β. στην Αναλυτική και Λήψη Αποφάσεων απευθύνονται, συγκεκριμένα, σε όσους επιδιώκουν πληρέστερη ανάλυση και ευρύτερη κατανόηση βασικών αρχών, μεθόδων και τεχνικών των Ευφυών Συστημάτων προερχόμενων από διάφορα επιστημονικά πεδία και πεδία εφαρμογής σε θέματα στρατιωτικού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος. Σκοπός των Δ.Π.Μ.Σ. είναι, ειδικότερα, η μετεκπαίδευση στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφάλειας, της αμυντικής βιομηχανίας και ιδιωτών και η ειδίκευσή τους σε γνωστικά αντικείμενα των συνεργαζόμενων Τμημάτων, καθώς, επίσης, η δημιουργία επιστημόνων − ερευνητών, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προώθηση της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.

Έχοντας διαπιστώσει κοινούς επιστημονικούς τόπους και κοινά ενδιαφέροντα, τα δύο Τμήματα συνεργάζονται για την οργάνωση και λειτουργία Δ.Π.Μ.Σ. με θέματα τα «Ευφυή Συστήματα –Master Science in Intelligent Systems Engineering» και την «Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων (Operational Research and Decision Making)», απευθυνόμενα σε νέους επιστήμονες και ερευνητές καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με στόχους:

α. Τη δημιουργία επιστημόνων – ερευνητών οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της στα αντικείμενα που αυτό θεραπεύει.

β. Την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε στελέχη, αποφοίτους όλων των Ελληνικών Στρατιωτικών Σχολών και Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και των αποφοίτων ΑΕΙ, τόσο των ενόπλων δυνάμεων και της αμυντικής βιομηχανίας όσο και του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα τόσο στο αντικείμενο των Ευφυών Συστημάτων (Intelligent Systems Engineering) και ειδικότερα των α. Μη Στελεχωμένων Συστημάτων (Unmanned Systems) και β. Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων (Intelligent Information Systems), όσο και στο αντικείμενο της «Επιχειρησιακής Έρευνας και Λήψης Αποφάσεων (Operational Research and Decision Making)», και ειδικότερα της α. Άμυνας και Ασφάλειας (Defense and Security) και της β. Αναλυτικής και Λήψης Αποφάσεων (Analytics and Decision Making).

γ. Την πληρέστερη ανάλυση, ευρύτερη κατανόηση και εμβάθυνση στις βασικές αρχές και τις σύγχρονες μεθόδους και εφαρμογές των Ευφυών Συστημάτων και της Επιχειρησιακής Έρευνας και Λήψης Αποφάσεων σε θέματα βιομηχανικού, επιχειρησιακού και στρατιωτικού ενδιαφέροντος.

Τίτλος Σπουδών:

Το Δ.Π.Μ.Σ. “Ευφυή Συστήματα – Master Science in Intelligent Systems  Engineering” θα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), Master of Science (M.Sc.), σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις, η οποία θα αναγράφεται στο δίπλωμα:

Μη στελεχωμένα συστήματα (Unmanned Systems)

Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα (Intelligent Information Systems)

Διάρκεια σπουδών : Στο Δ.Π.Μ.Σ., η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Η μέγιστη διάρκεια των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) έτη.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική γλώσσα

Δίδακτρα: Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε έως 3000 € για φοιτητές προερχόμενους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έως 6000 € για φοιτητές προερχόμενους από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η καταβολή τους γίνεται ως εξής:

  • Φοιτητές πλήρους φοίτησης: σε τρις (3) δόσεις (40%, 40% & 20%) πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, και
  • Φοιτητές μερικής φοίτησης: σε πέντε (5) δόσεις (20%, 20%, 20%, 20%, 20%) πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στα Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι όλων των Ελληνικών Στρατιωτικών Σχολών και Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), απόφοιτοι των αντιστοίχων και ισοδύναμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής, διπλωματούχοι των Τμημάτων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας, Γεωλογίας, Γεωπονίας, Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), των αντιστοίχων και ισοδύναμων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Ελληνικών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ..

Τα Δ.Π.Μ.Σ. απευθύνονται

α) Σε όσους επιθυμούν ανώτατες ποιοτικές σπουδές στη θεωρεία και τεχνική της βέλτιστης λήψης αποφάσεων

β) Σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν αργότερα σε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

γ) Σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και αναγνώριση για επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία

δ) Σε όσους Αξιωματικούς επιθυμούν επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), καθώς σύμφωνα με το ν. 3883/2010, «Περί ιεραρχίας και εξέλιξης των στελεχών των ΕΔ», στο άρθρο 29, «Περί κριτηρίων προαγωγών», παρ. 3, εδ’ β, λαμβάνεται, πλέον, υπόψη η απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου, καθώς και Διδακτορικού Διπλώματος, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας.

Διαδικασία επιλογής:

Η επιλογή των φοιτητών σε κάθε Ειδίκευση γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ..
Για την επιλογή αξιολογούνται και συνεκτιμούνται τα ακόλουθα στοιχεία, όπως προκύπτουν από επικυρωμένα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση των υποψηφίων:

 1. Συνολικός βαθμός πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία και η βαθμολογία σε μαθήματα συγγενή με την κατεύθυνση σπουδών για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
 2. Συγγένεια μαθημάτων του βασικού προπτυχιακού διπλώματος με τη μεταπτυχιακή ειδίκευση σπουδών για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
 3. Ερευνητική δραστηριότητα όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά καθώς και αποδεδειγμένη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.
 4. Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. που να σχολιάζουν ουσιαστικά και να αξιολογούν την ικανότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
 5. Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση σπουδών για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
 6. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία κατά κανόνα προκύπτει από σχετικά πιστοποιητικά (επιπέδου Β2) ή κατά περίπτωση, και σύμφωνα με την κρίση της Σ.Ε., από σπουδές σε Πανεπιστήμια με επίσημη γλώσσα την Αγγλική.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

Συνολικός βαθμός πτυχίου: έως 50 μονάδες.

Βαθμολογία συγγενικών μαθημάτων και διπλωματικής/πτυχιακής με το Δ.Π.Μ.Σ.: έως 25 μονάδες.

Ερευνητική δραστηριότητα ό(εκτός της διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, συναφής με το Δ.Π.Μ.Σ., η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις (σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με το σύστημα των κριτών) ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα: 15 μονάδες.

Διακρίσεις: 10 μονάδες

Συστατικές επιστολές: Συνεκτιμώνται

Η Σ.Ε., προκειμένου να διαμορφώσει την πρότασή της προς την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., μπορεί να καλεί σε συνέντευξη υποψήφιους φοιτητές.

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στο οποίο έχουν υποβάλει αίτηση, και καλούνται να απαντήσουν, επίσης, με ηλεκτρονικό μήνυμα εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Δ.Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του.

Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον αντίστοιχο κατάλογο επιτυχόντων. Η εγγραφή των νέων φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ., οι δηλώσεις πλήρους ή μερικής φοίτησης, οι δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων και η καταβολή των τελών εγγραφής γίνονται μια εβδομάδα πριν την έναρξη του Α’ εξαμήνου. Οι δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων των επόμενων εξαμήνων καθώς και η καταβολή των τελών εγγραφής γίνονται κατά την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου. Στην ίδια περίοδο, και μόνον σε αυτήν, μπορεί να γίνεται αλλαγή δήλωσης παρακολούθησης σε κάποιο μάθημα.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα, λαμβανομένου υπόψη και του επιλεγέντος τρόπου διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος, καθώς και να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του αντίστοιχου Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πιστοποιούν αντικειμενική αδυναμία παρουσίας αυτών στις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα, λόγω μονίμων επαγγελματικών υποχρεώσεων, το αντίστοιχο Δ.Π.Μ.Σ. θα έχει τη δυνατότητα υποστήριξης της ολικής, μερικής ή μεικτής διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών των φοιτητών (εξ αποστάσεως και με τηλε-εκπαίδευση – e-learning), σύμφωνα με προϋποθέσεις και κανόνες που θα θεσπίσει η οικεία Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) κατά την έναρξη των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου.

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. στα «Ευφυή Συστήματα» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, σύμφωνα με την ακόλουθη ροή: Οι φοιτητές ή φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για να εγγραφούν σε κάποιο μάθημα του μεταπτυχιακού προγράμματος θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις του μαθήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει ο διδάσκων, προκειμένου να προγραμματίσουν εγκαίρως τις εγγραφές τους.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα προσφερόμενα μαθήματα ανά ειδίκευση και ανά εξάμηνο.

Α’ εξάμηνο:

Μαθήματα Κορμού

  • ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ KAI ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Β’ εξάμηνο:

Μαθήματα Κορμού

  • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ & DEEP LEARNING

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΜΗ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Μαθήματα Επιλογής (επιλογή τριών μαθημάτων)

  • ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
  • ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ/ΣΤΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
  • ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΕΡΓΗΤΕΣ
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΜΗΝΩΝ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΟΜΕΝΩΝ
  • ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (IoT)
  • ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΥΦΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Μαθήματα Επιλογής (επιλογή τριών μαθημάτων)

  • ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (IoT)
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΊΑ (Surveillance)
  • ΕΥΦΥΕΙΣ ΒΆΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Γ’ εξάμηνο:

  • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ