Ερευνητικό Π.Μ.Σ. στα Αντικείμενα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

το άρθρο ενημερώθηκε στις 18.12.2022

Πολυτεχνείο Κρήτης

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ  (Χανιά)

 «Ερευνητικό Π.Μ.Σ. στα Αντικείμενα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνειούπολη 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: 28210 37358 Fax: 28210 37542 Email: secretary@ece.tuc.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Τμήμα Η.Μ.Μ.Υ. της μονοτμηματικής Σχολής Η.Μ.Μ.Υ. του Πολυτεχνείου Κρήτης, ανταποκρινόμενο στις επιτακτικές ανάγκες που επιβάλλει η πορεία της Ελλάδας προς το μέλλον, δημιουργεί και οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ), το οποίο στοχεύει στη δημιουργία στελεχών που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης έρευνας, εκπαίδευσης, αγοράς εργασίας και των αναγκών του τόπου.

Η λειτουργία  Π.Μ.Σ στα Πανεπιστήμια της χώρας είναι βασική προϋπόθεση για να προαχθεί η έρευνα και η εκπαίδευση και για να γίνουν και να διατηρηθούν ανταγωνιστικές οι Ελληνικές επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση η Ελληνική Οικονομία. Η Πληροφορική, οι Τηλεπικοινωνίες, τα Συστήματα, η Ηλεκτρονική και η Ενέργεια, που είναι τα κύρια γνωστικά αντικείμενα της Σχολής, αποτελούν επιστημονικές περιοχές αιχμής. Συνεπώς, η εκπαίδευση – ειδίκευση ηγετικών στελεχών στους τομείς αυτούς θα συμβάλλει στη δημιουργία και ανάπτυξη Ελληνικών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας με σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της χώρας.

Τίτλος Σπουδών:

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Η.Μ.Μ.Υ. της μονοτμηματικής Σχολής Η.Μ.Μ.Υ. του Πολυτεχνείου Κρήτης απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής ειδικεύσεις:

Ειδίκευση Α: Τηλεπικοινωνίες, Επεξεργασία Σήματος και Αυτόματος Έλεγχος (Telecommunications, Signal Processing and Automatic Control).

Ειδίκευση Β: Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών (Computer Science and Engineering).

Ειδίκευση Γ: Ηλεκτρονική, Ενέργεια και Κβαντικά Συστήματα (Electronics, Energy and Quantum Systems).

Οι απονεμόμενοι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι είναι αντίστοιχα:

Δ.Μ.Σ. σε Τηλεπικοινωνίες, Επεξεργασία Σήματος και Αυτόματο Έλεγχο.

Δ.Μ.Σ. σε Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών.

Δ.Μ.Σ. σε Ηλεκτρονική, Ενέργεια και Κβαντικά Συστήματα

Διάρκεια σπουδών : Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη ορίζεται σε πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η ελάχιστη διάρκεια ορίζεται σε πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. μπορούν να διδάσκονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα με απόφαση των αρμοδίων οργάνων. Ως γλώσσα εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται υποχρεωτικά η αγγλική.

Δίδακτρα: Το Π.Μ.Σ. δεν επιβάλλει κανένα τέλος φοίτησης στους φοιτητές του.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι/πτυχιούχοι των Τμημάτων/Σχολών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής Φυσικής, Μαθηματικών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Διαδικασία επιλογής:

Οι αιτήσεις για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζονται από την Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση, η οποία έχει την ευθύνη της απόφασης. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ακόλουθη:

1. Όσες αιτήσεις δεν αναφέρουν επιβλέποντα, διανέμονται σε όλους τους καθηγητές με στόχο να εντοπισθεί ενδιαφερόμενος Επιβλέπων Καθηγητής.

2. Οι αιτήσεις που έχουν ενδιαφερόμενο Επιβλέποντα Καθηγητή (και μόνο αυτές) προωθούνται στην Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.). Οι αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον από καθηγητή του Τμήματος αρχειοθετούνται και ο αιτών ενημερώνεται με επιστολή από τη Γραμματεία.

3. Η Σ.Ε. εξετάζει τον πλήρη φάκελο κάθε υποψηφίου και δύναται να ζητήσει τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί, συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς και να καλέσει τον υποψήφιο σε συνέντευξη.

4. Η Σ.Ε. εισηγείται στη Συνέλευση για την αποδοχή ή μη του υποψηφίου. Η Σ.Ε. έχει δικαίωμα να εισηγηθεί και λίστα επιπλέον μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς ο υποψήφιος, ώστε να καλυφθεί το επίπεδο των βασικών γνώσεων στην επιστημονική περιοχή για την οποία ενδιαφέρεται, μέχρι του συνόλου των τριάντα (30) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

5. Ο Επιβλέπων Καθηγητής συμμετέχει στη συνεδρίαση της Σ.Ε. και εισηγείται σχετικά. Σε περίπτωση κωλύματος καταθέτει γραπτή εισήγηση.

Κριτήρια επιλογής τα οποία συνεκτιμώνται είναι τα ακόλουθα:

Βαθμός Διπλώματος ή Πτυχίου

Αναλυτική βαθμολογία σε μαθήματα σχετικά με την γνωστική περιοχή στην οποία θα εκπονηθεί η μεταπτυχιακή εργασία

Συστατικές επιστολές

Καλή γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της Αγγλικής

Θέμα και ποιότητα της διπλωματικής (πτυχιακής) εργασίας

Άλλες εργασίες του υποψηφίου στο προπτυχιακό επίπεδο

Τυχόν ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα

Επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη και εξέταση

Κατά την ημερομηνία της έγγραφης αποδοχής των υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές, οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να έχουν ήδη αποφοιτήσει από τις προπτυχιακές τους σπουδές, πρέπει όμως να πλησιάζουν στην επιτυχή αποπεράτωση τους. Οι υποψήφιοι εγγράφονται στο ΠΜΣ του Τμήματος Η.Μ.Μ.Υ. εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από (α) την ημερομηνία λήψης της θετικής απόφασης για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. από τη Συνέλευση του Τμήματος, εάν έχουν αποφοιτήσει από τις προπτυχιακές σπουδές τους την ημέρα λήψης της απόφασης αποδοχής τους, ή (β) την ημερομηνία αποφοίτησης από τις προπτυχιακές σπουδές τους, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται σε διάστημα το πολύ τριών (3) μηνών από την ημέρα λήψης της απόφασης αποδοχής από τη Συνέλευση.

Με την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ., ο φοιτητής αποκτά την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή, η οποία χάνεται όταν (α) ολοκληρωθεί ο μέγιστος χρόνος διάρκειας από την ημερομηνία εγγραφής του φοιτητή στο Π.Μ.Σ., (β) ο φοιτητής αποφοιτήσει επιτυχώς από το Π.Μ.Σ. ή (γ) ο φοιτητής αποβληθεί από το Π.Μ.Σ. λόγω ανεπαρκούς προόδου, η οποία καθορίζεται βάσει της βαθμολογίας των μαθημάτων που παρακολουθεί, του ερευνητικού έργου και επικουρικού έργου του, όπως αυτά αναφέρονται στην ετήσια αναφορά προόδου που συντάσσει ο φοιτητής στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο του μεταπτυχιακού φοιτητή θεωρείται το τρέχον εξάμηνο την ημέρα της εγγραφής του στο Π.Μ.Σ., αν αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στις πρώτες τρεις (3) εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου. Διαφορετικά, πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο του μεταπτυχιακού φοιτητή θεωρείται το αμέσως επόμενο του τρέχοντος εξαμήνου.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Σε κάθε εξάμηνο διδάσκεται ένας ορισμένος αριθμός μαθημάτων, που καθορίζεται από το επιστημονικό ενδιαφέρον των καθηγητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, έχουν τη μορφή διαλέξεων ή σεμιναρίων ή άλλων σύγχρονων και τεχνολογικά εφικτών εκπαιδευτικών μεθόδων και μπορεί να περιλαμβάνουν εργασίες, ασκήσεις, θέματα, παρουσιάσεις, συζητήσεις, κ.α., κατά την κρίση του διδάσκοντος. Κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Επιβλέποντος Καθηγητή και της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει περιορισμένο αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων από Π.Μ.Σ. άλλου Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλου ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού, για να συμπληρώσει τις απαιτούμενες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Η κατοχύρωση μεταπτυχιακών μαθημάτων από άλλο Π.Μ.Σ. θα γίνεται από τη Συνέλευση μετά από προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την επιτυχή περάτωση των σχετικών απαιτήσεων. Σε κάθε ένα από αυτά τα μαθήματα αντιστοιχούν οι Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) που καθορίζει η οικεία Σχολή/Τμήμα. Ο μέγιστος αριθμός των μαθημάτων αυτών ορίζεται στα εξής:

  • Ένα (1) μεταπτυχιακό μάθημα για απόκτηση Δ.Μ.Σ [Επιλογή 1].
  • Τρία (3) μεταπτυχιακά μαθήματα για απόκτηση Δ.Μ.Σ. [Επιλογή 2]

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα των τριών ειδικεύσεων εντάσσονται στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές, σε
αντιστοιχία με τις γνωστικές περιοχές του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Η.Μ.Μ.Υ. της μονοτμηματικής Σχολής Η.Μ.Μ.Υ. του Πολυτεχνείου Κρήτης:

Α. Ηλεκτρονική και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Β. Τηλεπικοινωνίες
Γ. Συστήματα
Δ. Πληροφορική
Ε. Εφαρμογές Κοινωνίας των Πληροφοριών
Ζ. Ενέργεια
Η. Φυσική
ΣΤ. Μαθηματικά

Κατηγορίες Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

1. Αμιγώς μεταπτυχιακά μαθήματα: Είναι μεταπτυχιακά μαθήματα τα οποία διδάσκονται μόνο στο Π.Μ.Σ.

2. Συνδιδασκόμενα με τα ομώνυμα προχωρημένα μαθήματα του Πρώτου Κύκλου Σπουδών: Είναι μαθήματα τα οποία διδάσκονται παράλληλα με τα ομώνυμα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών. Δικαίωμα εγγραφής στα μαθήματα αυτά έχουν μόνον οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα ομώνυμα προπτυχιακά μαθήματα.

Κατάλογος Μαθημάτων: Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα είναι μαθήματα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά. Μια ενδεικτική κατανομή του φόρτου των φοιτητών στα εξάμηνα έχει ως εξής:

Επιλογή 1:

Α’ εξάμηνο:

  • Δύο μαθήματα από τον κάτωθι πίνακα Τύπου Α
  • Ερευνητική Διπλωματική Εργασία

Β’ εξάμηνο:

  • Ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα  Τύπου Α
  • Ερευνητική Διπλωματική Εργασία

Γ’ εξάμηνο:

  • Ερευνητική Διπλωματική Εργασία.

ή εναλλακτικά:
Επιλογή 2

Α’ εξάμηνο:

  • Τρία μαθήματα από τον κάτωθι πίνακα
  • Ερευνητική Διπλωματική Εργασία Τύπου Β –

B’ εξάμηνο:

  • Δύο μαθήματα από τον κάτωθι πίνακα
  • Ερευνητική Διπλωματική Εργασία Τύπου Β

Γ’ εξάμηνο:

  • Δύο μαθήματα από τον κάτωθι πίνακα
  • Ερευνητική Διπλωματική Εργασία Τύπου Β – Γ’ Εξ.

Κατάλογος Μαθημάτων

Αμιγώς Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Αλγόριθμοι Κβαντικής Πληροφορίας
Αναγνώριση Προτύπων
Ανάπτυξη Εργαλείων CAD για Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Αρχιτεκτονικές Ενσωματωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων
Αρχιτεκτονικές Επεξεργαστών Επικοινωνιών και Δικτύων
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων και Πολυπλοκότητας
Ειδικά Θέματα Ανάπτυξης Λογισμικού
Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων
Ειδικά Θέματα Γραφικής
Ειδικά Θέματα Επεξεργασίας Εικόνας
Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων
Ειδικά Θέματα σε Βιοϊατρικά Συστήματα
Ειδικά Θέματα σε Δίκτυα Επικοινωνιών
Ειδικά Θέματα σε Επεξεργασία Σήματος και Φυσικού Λόγου
Ειδικά Θέματα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ειδικά Θέματα σε Συστήματα Ηλεκτρικών Μετρήσεων
Ειδικά Θέματα σε Σχεδιασμό Υπολογιστικών Συστημάτων
Ειδικά Θέματα Σχεδίασης Αναλογικών CMOS Κυκλωμάτων
Ειδικά Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης
Εικονική Αναπαράσταση και Εικονική Πραγματικότητα
Εισαγωγή σε Πιθανοτικά Γραφικά Μοντέλα και Αλγορίθμους Συμπερασμού
Επεξεργασία και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων
Θεωρία Εκτίμησης και Ανίχνευσης
Θεωρία Κωδικοποίησης
Θεωρία Ουρών
Θεωρία Πιθανοτήτων και Τυχαίων Διαδικασιών
Θεωρία Πληροφορίας
Λήψη Αποφάσεων και Μάθηση σε Πολυπρακτορικά Περιβάλλοντα
Μη-Γραμμικά Συστήματα
Μηχανική Μάθηση
Νευρωνικά Δίκτυα
Πιθανοτική Ρομποτική
Προχωρημένα Θέματα Αυτομάτου Ελέγχου
Προχωρημένα Θέματα και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Απεικόνισης
Προχωρημένα Θέματα Κυρτής Βελτιστοποίησης
Προχωρημένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Προχωρημένη Σχεδίαση Συστημάτων VLSI
Τεχνολογίες Υλοποίησης Κβαντικών Υπολογιστών

Συνδιδασκόμενα με τα ομώνυμα προχωρημένα μαθήματα του Πρώτου Κύκλου Σπουδών

Αναδιατασσόμενα Ψηφιακά Συστήματα
Ανάλυση και Σχεδίαση (Σύνθεση) Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Αρχές Κατανεμημένων Συστημάτων Λογισμικού
Αρχιτεκτονική Παράλληλων και Κατανεμημένων Υπολογιστών
Ασφάλεια Συστημάτων και Υπηρεσιών
Εισαγωγή στην Κβαντική Πληροφορία
Εισαγωγή στην Κβαντική Τεχνολογία
Επεξεργασία και Διαχείριση Δεδομένων σε Δίκτυα Αισθητήρων
Επικοινωνία Ανθρώπων-Υπολογιστών
Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας
Κυρτή Βελτιστοποίηση
Μαθηματική Βιολογία
Μηχανική Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού
Μηχανική Όραση
Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων Επικοινωνιών
Οπτοηλεκτρονική
Σχεδίαση και Προγραμματισμός Εξειδικευμένων Αρχιτεκτονικών
Υπολογιστών
Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI και ASIC
Τυχαιοκρατικοί Αλγόριθμοι
Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο και το Υπολογιστικό Νέφος
Υπολογιστική Γεωμετρία

Ο Κατάλογος Μαθημάτων δύναται να τροποποιηθεί μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Εκτός από την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση μαθημάτων, οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, αλλά θα επεκταθεί μέχρι και την αποφοίτηση όλων των εγγεγραμμένων φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ